Tuesday, October 25, 2011

Alice and the Mouse

Wherein Alice makes a joke about the vocative case.
Now, with more mice!
#
Tsaqnelónge kejoqe kenétsù-yengut kexhe-yan-ing kejoqe jèkhmir teiwa xhlir jhetlhéjes jhetlhis-aîqhor qir xaonta-yèkhwus-ing pejor pàpars khùrnai khlètijo khmèqor koaqing qhìtlhit pòyim pyàkhtanga fhóret xánemaxha-yaloî-yaxúng xhnir pùkaka qir tìrxho xaqhènukheu-xing.
After she chanted these words, her foot, indeed, accidentally glissaded, and, in another moment, splashing, plashing, bedashing, splashing about, she stood up in water, salted with salty snow, up to her chin.
#
Paje-swoa-yùpwarn teiqhà-thuxha sir xhá-yepakh kexh-ing tlhintelínge fhúna se tsena-kapenóqà-yaloi tsenxhì-yuqei xhlir khwóm-ing. “Kho pejor ejóxoi-yèngut-ing kúl ojhetaike-yèfhto xhlir kùlyot pú,” kexh-ing sixe-paje-thoqelínge.
She thought, with her first idea, that she accidentally fell o'er into a fractal sea with snow salt.  “Therefore, in such an hypothetical situation as this, I can return by means of clockwork trains,” she chanted to herself.
#
Khmepáqai-yòjhwan qìr xhré xhré xhmir xàmesi’ ifhring-àswaor ptuîla pae koaqoas koaqe lreqhíkhqeun qlala-Sòlra’ Alixhlìnye-yan-èpyer jáxe khlaô-yejikh pejor pfhòxha tinyekèfhtu xhele-paje-khmefhèxhna-xing koaqoas koaqas xhthènta thweû-yaloi qir Eilasaîyanor Sìjhi Sàja’ ú’ ujoxhmir-ànwa kheît khmepáni-yòtya khmopoxhna-yoatlha-yòntet ujoxhmir-ànwa jhpàrfho jhpeyeir-èxhyeu jàkhqi’ ú-tlhi pón kexhe-yan-ontet ujoxhmir-ànwa qlús pént fhiethakh-ètyikh sanxha-yèxhyeu lroâ lyartsa-yepakh-òntet ujoxhmir-oital-ànwa tsàsqrei télol-ùtya twika-yaxhmikh-òntet stana-yùpwar xhmir khleqinaqìxhla tei-yoaka’ ú-xhli.
Alixhlìnye had gone seawards, to the fractals seas and boiling waters and fiery seas, where the royal Suns rise, and she, concluding, in general, to the logical conclusion, thought that, wherever one went upon the shores of Eilasaîyanor, the Holy City, one finds a perfection of seamews above the fractal waves, and slave girls to dress one in dream clothing, and some children digging in the volcanic sand with wooden, harpoon shaped shovels, and then a row of pleasure castles, and a sky port rail station for clockwork trains behind them.
#
Eiqhor-jhaixei-yìnthei’ ei-xhrejor kexh-ing tènepai tsètrumet se xhthetowo-yùtya kei-yatser-sas jokhtònthe theupí-yàyepakh thyiesoâ-yatser qyíyaûxi xhyór pfhu kexh-ing-inwi.  “Qlulqamet-áxeus khyi pejor khmèqa kóm pú-sur!” paje-khmúta’ Alixhlinye-yàxhwa xhmeptelínge-yeîlwai xhmeptelínge paje-fhipwu-yeîlwai tùfhri khméta kexhe-yan-ing khmixheka-yèxhyeu.  “Tsoiqhatúnelónge-yàmpeit kúl-aswaor-oîpil pú-yan tlhotlho potrìn-atser fhonil-epakh-àfhtong pú-xhrejor!  Xhw-opaingate jhujhyumet-ùlkha tei-yujhwu.  Xhnoet tsìxhra pajáxe-yèxhyeu korpa-yòjhwa.”
However, she soon barely discerned that she was located in a pool of teardrops, which the maiden chanced to have wept, when she was six cubits in height.  “Would that I had not wept so much!” chanted Alixhlìnye, as she swam about, as she tried to discover a means to leave.  “I shall suffer punishment for such, now, it seems, as I drown in mine own teardrops!  That truly will be a strange thing, indeed.  However, all things are uncouth this day.”
#
Ei qìr té kus pyàpyaxha khmeqor-òtya qir tlhòfhto prayatsa-yaloî-xing pejor qhèli kexh-ing-epyer qèpfheim xèpfhi khwùlqu fhúkhelónge-yèxhyeu’ ei-xhrejor keis keis lwayataôtha kexh-ing.  Trí qyèkhrema’ ei-xhrejor kexh-ing xhthaûntet-ing fheil tsena-jàpta fheil xhtheswènta-xing ei-sa-yepyer paje-triki-yoîtal khlárt-ing ámim ámim qìr pé kexhe-xhli-xing-epyer khní’ ayameqhe-yìnthei’ ei-xhrejor kexh-ing jhyòpi xhaurlro-yòlkha-xing qlìtu’ ìsexi pfho qir khwònil pón-ethya’ ei-xing.
‘Twas then, that she began to hear splashing about upon the splashes of the water in the loch, far away, and she swam, going near, in order to see whatever was appearing.  She first thought that it, in fact, was a downy brontosaur or a river horse, or a spore diplodocus, but then she remembered what a tiny thing she was now, and she saw, soon understanding that ‘twas merely a mouse squirrel, sliding in, within the teardrops, like herself.
#
“Qtaê fheil xhrónemat ei-yájhei-yoipil,” paje-xhmèmli’ Alixhlìnye, “tàngpa xhaurlro-yùpwar túrnant pfho’ óyan?  Qhàlqatha kóm poa-yèmlen khórt-òjhwa paje-qhèliya’ ó poa khmòrqikh tàqli’ ei jai-jana-Khmita-yèntir Eîl-ejikh xhaûrlro-xing.  Xhmìnte xhaurlro-yùpwar tàfhya pfho xhyei-xhmoas xhyei-xhmoas xhloên ó-yan?
“Would it be efficacious or pious now,” thought Alixhlìnye, “for one to address a mouse imperial servent?  All things are so freakish down here, that I may think it probable and likely that the mouse squirrel belongs to the mine honored House of the Sun.  However does one command a mouse squirrel imperial servant?
#
Kho paje-yéjar-èpleis kexhing, “Taê xhaûrlro-xing xhràjhejhi pú-xhrejor tú!  Xá tsena-xhaûrlro kii-yájhei lyilai-yùlkha khlákha-yèpwo poa tú-xing?  Qthó-yajókh pú-xhmi pus tòxeu toxeu-yoîpil aî-xhaûrlro-xing!”
So she began so say, “O squirrel mouse, humbly attend me!  Oh squirrel mouse, do you know the way out of this loch?  I am very tired, as I swim about here, oh squirrel mouse!”
#
Qwep-opaingate’ ei-xhrejor Alixhlìnye khmèton jaulte-yájhei tei-xing qhelta-yèxhyeu xhmir khrèkhnesa xhàxotha’ ó.  Qìfhis xhlér aikhwìkhlu xhnir xhrémes khlún-aloi kexhe-xhli-xing-epyer Khlijha-yàswaor qwús-èmpai qhixhli-yùtya qhìxhliss so yalyuring xhmaqiqi-yefhto-yènxhur fhènti.  Eiqhor-paje-xhmòrjhi kexh-ing aîxo kúl-ùtya koaqing trùngin Khnoîfha-xing Saiqíren Karijoî-yejikh qìr xhré kexh-ing,
Alixhlìnye was unsure whether this was the exact correct way for one to speak to a rodent imperial servant.  She had never used the vocative case with a reptile, and Babel has more forms of that grammatical case than she could remember.  But she did remember having seen in her Brother, Crown Prince Kàrijoi’s hexagonal grammar grimore this:
#
Qte’
To wit:
Aî-khyeqhiîr-ing!
Rainbow Serpent!
Xá khyeqhiîr-ing!
Oh, Rainbow Serpent!
Taê khyeqhiîr-ing!
Ah, Rainbow Serpent!
Xaô-khyeqhiîr-ing!
Honored Rainbow Serpent!
Tóngai khyeqhiîr-ing!
Honorable Rainbow Serpent!
Lwór-khyeqhiîr-ing!
Beloved Rainbow Serpent!
Xhnéyemai khyeqhiîr-ing!
Oh beloved Rainbow Serpent!
Ányar-khyeqhiîr-ing!
Loved Rainbow Serpent!
Khmaê khyeqhiîr-ing!
Oh loved Rainbow Serpent!
Khmaîtlho-khyeqhiîr-ing!
Respected Rainbow Serpent!
Xhmaitlhújo khyeqhiîr-ing!
Oh respected Rainbow Serpent!
Aînoi-khyeqhiîr-ing!
Blessed and creative Rainbow Serpent!
Pétsi-khyeqhiîr-ing!
Honored and agèd Rainbow Serpent!
Qlása-khyeqhiîr-ing!
Worshipful and royal Rainbow Serpent!
Jheîsa-khyeqhiîr-ing!
My friend, oh Rainbow Serpent!
Xhór-khyeqhaîr-ing!
Dragon!
Óxhai khyeqhaîr-ing!
Oh Dragon
Xhér-khyeqhoîr-ing!
Phœnix!
Éxhai xhyeqhoîr-ing!
Oh Phœnix!
Ájhoqha-khyeqhiîr-ing!
Mentoring Rainbow Serpent!
Jónga-khyeqhiîr-ing!
Young Rainbow Serpent!
Túngai khyeqhiîr-ing!
Oh Rainbow Serpent of the same sex as me!
Taôngai khyeqhiîr-ing!
Oh Rainbow Serpent of the opposite sex as me!
Jhwóna-khyeqhiîr-ing!
Oh Rainbow Serpent related to me by marriage!
Fhtánar-khyeqhiîr-ing!
Oh fostered Rainbow Serpent!
Ár-khyeqhiîr-ing!
Grandfather Rainbow Serpent!
Tár-khyeqhiîr-ing!
Oh Grandfather Rainbow Serpent!
Khyeqhiir-ìng!
Rainbow Serpent, sirrah!
Uqte kóm.
#
Qliî jhpaipasàraxim xhthontèrn-ing xhriî-yepakhh khli tsena xhmir xhaurlro-yèpyer p-opaingana jhejhengpu-yòlkha fhlá ser tneûfhta jutlha-yòtya xhnoike khyenui-qhàtiya khnón-utya.
The mouse squirrel chanced to inspect the ballerina princess with a rather curious face, and it seemed to wink with one of its small eyen, but it chanted nothing at all.
#
“Lyeî-yaxúng Khniijemonótso xhyákh pfhu jhao-Wthirpalqà-yaloi syisyìtsasa sae yelkham,” paje-pènxho’ Alixhlìnye.  “Sárka’ ei-xhrejor ó poa qtorengothe-yájhei-yòjhwo Jhiing-epwo-yùsqrun qir Khmìkhta keis xhnípe-yòjhwo xhnir Khlaînator Ekhwúkha tei-xing?”  Eiqhor teiqha pejor pàkam lwífhapa-yàxhmikh jáxe xekhqà-yejikh ujáxu jhkhoîwi pfhu xhwá-yeîtlho pejor ólu xhmàka qir xhmafhùrten Alixhlìnye.
“Perhaps the plantimal does not understand the Divine Tongue as spoken in the honored Winter Patriarchy,” thought Alixhlìnye.  “Perhaps I wonder whether ‘tis a pariah heretic from the Great Wall of the South, that has come along with the Grand Khlaînator?”  For, in terms of her knowledge of history, Alixhlìnye, in general, lacked clear understanding concerning all time, when things happened in past timelines.
#
Kho paje-yelèfheqhe’ ingoîrei kexhe-xhn-ixing, “Xhyoa-qoas pfhóror-aîngi’ íxei taê fhlistefhaîretlha thòntim?”  Eiqhòr-jhitu pfhár-àxhmikh xhrir Ifhrúriyòxhri pfhìqel khmajhi-yàxhmikh qhùtra kúl pfhu qir Khmepeng-aîlraikh keis Khnìntha kexh-ing.  Ikhau-yùnwung lrafhay-èpwo Xhaurlro-yepakh-ing-èpyer s-opaingana syixexe-yolkhà-yatlhies pejor xhmefhojuxújo.
So she began to speak again.  “Where are the purring, clockwork machines, oh mimsy moon man?”  For she had read stories concerning the Childru of Ifhrúri, forging such uncouth clockwork machines in the Crimson Moons of Khnìntha.  The Squirrel Mouse lept into the air from the water, and seemed to quiver, suddenly, here and there, with fright.
#
“Qhayótlhi qhekhèkhna qeu pú-xhli!”   Pèxhlulu thethèlyu tlhir Alixhlìnye kus pfhìwowo xelqiexhà-yejet teiqha-yújo jhyàji-xing qyóyot pfho kexhe-xhli-xing.  “Paje-porqet-ìnwi pú lwasq-opaingate khnenya-yolkha-yaôngi fhèsya pfhóror pfho fhafhlurt-èthya xú.”
“I’m sorry, but I was childish as I spoke!  Alixhlìnye hastened to cry out, being concerned, because she accidently wounded the wretched plantimal’s feelings.  “Indeed, I forgot that one may mislove kittie cats, that purr like clockwork machines.”
#
“Lwasq-opaingate khréxhye khniyau-yolkha-yaôngi khwòlqa?” tlhèqha tàfhli’ ei-xhrejor Xhaûrlro-xing xhlir xhwaqhunoî-xing ojufhongújo xhroe xexaum-èthya.  “Usyórim-ájhei pfhóror-olkha-yaôngi tú-xing xhaurlro-yalwòs-ejaitt tú-xing?”
“Does one dislike cats?” chanted, crying out the Mouse Squirrel, with a voice of obsession, as if stridulating.  “Would you like mewing creatures, if you were a mouse squirrel as I am?”
##

No comments:

Post a Comment