Thursday, October 20, 2011

First Chapter of Alice's Adventures in Wonderland


##

Teiqhà-tnemen Swakaîxhrini’ Alixhlìnye qir Tòfhlu

Lewis Carroll-ujhwa

Little Cælestial Princess Alixhlìnye’s Misadventures in the Otherworld

Written by Lewis Carroll

#

Khlúqeis Xhí.  Eprafhay-èmlen-ing Soníxáxa so

Chapter I:  Down the Wingèd Jackalope Catachthonian Nest

#

                Tnaû khnaya-yàswaor fhèqhin xhnir Alixhlìnye koaqing pùpwowo Lrangtoingpa-yoâta-xing tsena qir jhàxhya tsantò-yejet kexh-ing.  Fhlá-xe fheil stá-xe qìr xhré xhré tìrpwi khìlqa khritlhè-yafham Khenoîngpa kae xing exhe-yan-ing-inwi-yepyer èlwilu’ uxajas-axhmikh-òntet sayonèxhlothe’ ei-qi ei-xing.  “Xhnoett tokhùkhtimm tokhùkhtim fhúsa jhure-yèlwil xhnoe khufhekaxùrfhre!”  Pajè-khmenein Alixhlìnye.

Alixhlìnye began to be tired as she sate beside her Oldest Sister upon the riverbanks, because she was idle.  Once or twice she had twired into the hexagonal book that her same sex Sibling was reading, but it had neither pictures nor conversations within it.  “And how desolate a book is, without pictures, without conversation!” Alixhlìnye thought.

#

Kho xhyoâ paje-sarka-yoâqen koaqing ptéro-yàntong pyàkhtanga’ athórepa-yèthya xhnir fhoâ xhyuxhìnene ur ejet thyausama-yempai-yòntet khwoiqákim qoe kexh-ing xhlir ajáxena-yàpti tsixhli-yájhei torpa-yàxhmikh kormantu-yuqei-yàjhwen xhnoipe fhrui-yàjhwen érl-òlkha khroalte-yòtya twìka fhuríjo xhroe khèthna xhroa khroalte-yòlkha kenxha-yatser-ùnwung koaqing xhnoâ Soníxáxa Jhiîri xhnir tneûfhta’ iixáxha-yòlkha.

So she was considering, asking in her own spirit as best as possible, since the hot day chanced to make her feel very soporific and a moon·calf, whether the pleasure of the creation of a chain of khroâlte poppies were at least the trouble of getting up and picking a single blossom of khroâlte poppies, when suddenly a White Jackalope with eyen of pink ran nigh unto her.

#

Khnón-ufhang keis traûjheng khyi kóm kúl-eîtlho xhnoike qheliyà-yaxúng ei-xhrejor Alixhlìnye wthàrnwa kóm ei qhàtuqhi Soníxáxa-yòlkha sixe-qhekhèkhna pfho púr-ùlkha qhí qte, “Qasqim-aîpoit akhan okhont pú’!” uqte.  Kei pfhu qyèkhrema thá-yatser exh-ing paje-khnapìnthe kexh-ing jhkhei-yàqluir qìr xhré pei-yeitlho khwóm eiqhor pé-yaloi p-opaingaja qietot-ulkha-yèmpai pei-xuxhwi.

There was nothing so very bodacious about such, and Alixhlìnye did not think it so extraordinary to hear the Jackalope say unto itself, “Alas!  Alas!  I am fated to be late!”  When she thought afterwards about what was just mentioned, she understood that she ought to have wondered about this, but, at the time, all of it seemed very natural.

#

Xhnoet pejor ól xhthiî qlókh-ùpwar tsena-yeiqòxhress si teiqha-yokhnoxuyeîtlhir xhroe Soníxáxa-yan xhnoe xhnalwà-tsatlhu kei-xing xhnoe qìr té khloâr kei-tlhi-xing koaqing xhthateîqa koaqing khòkhteu’ Alixhlìnye pupù-yejet koaqing xhmìna xhlir xhmaînte qìfhis jaê-yejet Soníxáxa-yòjhwo xhnir qlìpei kekoaqing okhnoxuyeîtlhir fheil tsena xhnir qlórkhh khyurmu-yèxhyeu’ ei khmo qir fhúna kexhe-yepakh-ing xhnoike pejor xhriî’ axhrojuxújò-yatser koaqing tsotsòxhwi pie-yiêqya-xing kei-yoaka-xing kexh-ing xhnoike tsòsyiin khlárpìs-epakh kexhe-tlhi-xing twitwìm-atser kei-xing preu-yòtya pyie-yemlen-ùsqrun xhmir soxáxa khairairì-yufhar kexh-ing.

However, when it came to pass that the Jackalope removed a pocketwatch from the pocket of its jerkin, and looked upon it, and thenabouts hurried, Alixhlìnye rose upon her feet, for a sudden thought happened to appear in her mind, because never had she seen a Jackalope, with a pocket in its jerkin or with a pocketwatch to be separated from it, and, itching with curiosity, she ran across the purple plains after it, and she was fortunate to be on time, when she began to see its hopping down a great Jackalope hole under the hedgerow.

#

Stór-aloi xaonta-yùtya’ èmleni xhwòyan Alixhlìnye kei-yoaka-xing paje pejor lyernewim-ùpwar qìfhis kei-xhloas xhloên jaitsilúqhi-yampein-ungpuy-ìnwi kexh-ing.

In another heartbeat, downwards went Alixhlìnye after it, as she never once considered how she would be honored to come back again.

#

Senèrta qyumiin-èthya xhrexhmaô-yatser pfhósya-yùpwar Soníxáxa pae yepyer xeyétha yunwung-apwa yoitol kóm qir xhmèjhetlhe kekei-xing xekhqa-yèxhyeu syarmla-yùpwar xhlir Alixhlìnye qoe thuselónge khyèrnwu thungpeqhe-yaswaor-àjhwent pón-exhrejor kexhe-xhli-xing khyàpyingil jaê jis ei-xhrejor tsena-fhùmxha’ ijhetlha-yòjhwant pupútha khmaitot-èmlen khyi kexh-ing.

The wingèd Jackalope drey went straight like a ground tunnel for some distance, and then it dipped suddenly, so suddenly that Alixhlìnye lacked a single moment to think about a destination for stopping herself, before she discerned, seeing that she was falling down a very deep well.

#

Tifhi-yèmpai pupútha fhàrlo tút-èmpai khnèsqa fheil ke-qoas qár qás-ùtya kexhe-qi-xing éngì-yatser exh-ing qoe tnekheîyor tnekheîyor kexhe-yoafhe-xing khlárt xhnoe qoe fhàlës fhaxhnu-yulkha-yaîpoi qìr té khmá.

Either the well was very deep, or the virgin fell very andante, when she had a perfection of time, as she went downwards to keep looking about her and to wander about events fated to be next.

#

Sir íng-e qroikaka-yìnwi qir xhmejhetlhe-yòntet sii-yìnwi sú kei-xhmoas syèxhemet kexh-ing wtsaojhè-yepakh quja xhnir Alixhlìnye syoníju-yèmfhoi’ ei quja jáxe-yèxhyeu lrolkhòm-ejikh kexh-ing.  Khleukh-oîtal sepali-yùtya pupútha-yùtya kexh-ing pejor tlhetlhèpfhu kàpe’ ei-xhrejor fhíqe lraurng-ulkha-yòntet sàpwe’ úqei-yàswaor kei.  Ekòr-atlhies tqorke-yutya-yòntet pìxhra lrètha wtheû-yujhar íkhil-ing.

First Alixhlìnye tried in vain to glance down and distinguish particular things unto which she was coming, but ‘twas too dark for her to see a thing or other.  Then she saw of the sides of the well, as she noticed, understanding that they were laden with monstrances and hexagonal shelves for books.  Scattered all o'er the place she began to see star charts and pictures hanging lose on top of pegs.

#

Jhkhekhlay-ùpwarn lrothinthey-apònya khuin-èpwo xhemlay-ùtya xhnoingùmay-an qte Traô Khureumley-èkhmo’ uqte teiqhay-ujaxoîxoi xhnoike xhthé teiqha-khenwèy-atser khyi kekei-xing.

As she passed by, she took an earthen jar from one of the shelves, a jar whose writing was ‘Kumquat Protoplasm,’ but, to her great disappointment, ‘twas empty.

#

Tyìrqho tsena-tau-yùlkha qthùrlpi xhnir ánáta tefhà-yatlhui jáxe-yeîtlho qyekhèn-ejikh xhnoe kho khyitsòkhwumat khriinemàt-ejikh pei-xhrejor-ing xhá-yaloi lraurng-ùtya paje-xhnoîthwe.

The demoiselle disliked dropping the jar because of fear, concerning killing or striking someone or other, and so, as she fell head o'er heals, she managed to put it into one of the armoires.

#

“Fhwa’ ei!”  Alixhlìnye paje-sixe-yujáxoi.  “Ìjhetlha kúl-oâka pei-yethya-xing jèton qthorjha-yejikh-àjhwen swerti-yèmlen khnónt pú.  Fha-fhoyeîto xhmuju pú-xhrejor jhyànthuikh jhyànthuikh qir khámim kú-yan-uxhwi.  Jenui-khmúta-yàmpein elel ei-yepwo khnón-utya’ ó poa’ aqhinatse-yàlwos kolojo-yoâtye Twiekes-ùlkha pú.”  Tràtu tàqli khyi kúl.

“Fhwa!” Alixhlìnye thought to herself.  “After such a fall as this, I shall deem tumbling down the stairs to be nothing.  How brave they shall all humbly adjudge me to be at home.  Ah, perhaps I would say nothing at all concerning it, if I fell off the top of the Ice Palace.”  Such was very likely true.

#

Jòyim párs qlòyan exh-ing.  Ijhetlha-yùpwar xekhya-xopta-yájhei-yàmpein qìfhis?

“ Pajè-fhalës pú xhyei-xhroas khleî xhrir jhùngta xhrir khleîl tlhemíwa pé-yatser ó poa,” paje-xhàfhepel thweupíyai.  “Xepfhi-yithni-yùfhyoa fhafhtoi-yùpwar qir Piifharúkekh pú-xhli.  Pei pfhu penxhi-yétyai pú!  Tijhwa-yàlwos tìjhwa khmo xixakoa-yùtya qir xhmèjhetlhe kei pajè-qrito pú.”

Down, down, down she went.  Would the fall never end itself?  “I wonder how many thousands of paces and miles perchance I’ve fallen, rushing, by this time,” the maiden chanted aloud.  “ Surely I am going somewhere nigh the heart of the Ocean of Musick, though I did not set out to.  I must contemplate what I just chanted.  Those would  be hypothetical myriads upon myriads of hexagonal leagues down, I think.”

#

Eiqhor-fhòmpiin tlhotlho khmén-ùlkha kúl fhòqru pfhu poa qìr xhré xhré teiqha-fhriê-yatser fhòqlan túrnan-ùjhwa kú-xhrejor-ing tsena koaqing tànti’ Alixhlinye-yèpyer pejor tqeq-opaingana khyúrl-ulkhay-ampèl-axúng pé-yeilwai qoe jhpuîxama teiqha-thaltù-yatlhui kexh-ing pejor ól khnón kus qhìthnaing exhe-xhrejor-ing xeméqyeu plàqa’ ei-yeilwai qoe paje-tsaqnelónge-yùngpu kexh-ing.

For, ‘tis inferred, that Alixhlìnye had learnt such several things or such important things of this sort in her lessons given by her tutor slaves in the classroom, but, on the one hand, though this time was not a very good opportunity for her to be a popinjay with her knowledge, as there was no one listening to her, on the other hand ‘twas elegant praxis for her to say it again.

#

“ Khriîrsqo qhae pintro-yùlkha tàwana pfhu kei yepyer fhales-oîpil ei-xhrejor pú’ atísi-yájhei-yìnwi fheil aqhesqaniyi-yájhei-yìnwi pú.”  Tlheîrkhamat atqura-yòjhwa’ atísi-yujhwa-yàjhwent fheil xhrir aqhesqaniyi-yàjhwen Alixhlìnye sae quja paje-tòngta kexh-ing quja fhaên qràta kekei fhaplinamat-èxhyeu.

“Yes, those are approximately the right distances, but now I wonder whether I go starboard or larboard.”  Alixhlìnye lacked ideas concerning starboardness or larboardness, but she thought they were grand words to say.

#

Tupelónge tefha-yaxhmìkh-axúng tingping-ànya kexhe-xhni-xing.  “ Fhàlës ei-xhrejor pó tlhijhweqhe-yájhei-yaîpoin qir xhloa-yìxhna Saràntro xhroe pó.  P-opaingate kàngqi kàngqi xhroe’ ei pathaikè-yatser xhnir ànye tsàtsu’ opèrn-uqei qir xhmèjhetlhe’ óxing poa.  Ei’ Enyéxhe kus jhàlyo kú paje-jhùmpi’ ó poa.”

Presently she began to engage in logic again.  “I wonder whether I am dearly fated to fall completely through the Mortal Realms.  How funny ‘twill seem to be, when, perhaps, I am the one to arrive among folk who walk with their heads or faces down.  ‘Tis the Perischii they are called, I may opine.”

#

Tlhenújo-yènxhur wtsaîlru-xing pejor ól khnón khlielu-yètyikh pé se pejor p-opaingana tyeîqha xhroe khiê pfhu teiqha-qhamlàs-atser kei-sur-ing.  “Xhnoet tlhie-paje-khwokul-étyai kú-xhmi pú keis keis khnànxhi-xing tlhir xhwaêkh qui.

She was rather gladsome, since there was no one listening at this time, since it did not seem to be the right word in its sound.  “However, I must ask them whatever is the name of their distant countries, I feel.

#

Pétsì-Teteim jhpaxatan-ùjhwu xaxhlà-yaloi fheil Jhwíjo-yailraikh-ùjhwu qir Ojùxhmoir Qlaêkh poâ-yories?”  Xhnoet xhweníketlhang jhpér xhnir xhmiîyeqhe.  Wthuptà-yaxúng wthùpta theqnò-yatser khìthyu xhnir pwisapfhelínge qir fhàxhri?  Khyitsokhwumat-ájhei qoqneqhè-yejikhh khìthyu’ ó-xhni?  “Paje-tsèpre kú fhìmfhama khyaôt khyaôt jakhàkh-ejait.  Xhému-yùkhwu’ ó poa xhyéjàr-atser.  Okeu-yènyeu khúl pyápepèlapar pfhu yenye pú-xhli.”

Honored, agèd Grandmother, please, is this place the southron wasteland or the Crimson Moons of the Clockwork Heresy?”  And, as she spake, she tried to bow deeply as one does when greeting elders.  Can one bow or not, in the ettiquette of bowing, as one falls through the cold air?  Can one manage to bow in courtesy?  “What a barbarious, frivolous lass they will think me to be, as I ask.  Alas, one may be shamed to ask.  Perchance I shall see the names written somewhere.”

#

Jhárs khwòyim xhwòyan exh-ing.  Khenuî-jhepa khángta-yexhyeu-yàjhwen khnón kho xhlothelónge-yùngpu khwùnaqhi xhnir Alixhlìnye.  “Khlùngtamat khrúju qìr xhmé khyi pú-xhrejor tsena-qhìqra se yengutt Twàtsa-yant paje-pènxho pú!”

Down, down, down she went.  She had no other thing to do, so Alixhlìnye soon began talking again.  “Struggles shall miss me very much this twilight, I think.”

#

Fhenísya pfhaûlefhil Twàtsa.  “ Sèpopa’ ei-xhrejor pú paje-khmému keku khnie-yàrnumi pajè-khlaxei khmamla-yùtya kei-xhmi qir pràta póyoi-yàswaor keku-yan.  Xá Twàtsa kùlta!  Paje-fhyilqelónge pú xhmejhetlhè-yipoa pú-yuqei-sa tú-xing.

Struggles was the kittie cat. “I hope they remember to bring to her her bowl of flower milk at dinner time.  Oh dearest Struggles!  I wish you were down here, in fact, with me.

#

Khnólu tsìstetsi quja fhós-aloi tseu kayaqha-yèqras tlhemékha-yùpwar tú-yan quja yepyer fhoreika-yèmpai tsistetsi-yòlkha-xing kei tlhotlho. Eiqhor-pajè-fhalës pú jáxe-yájhei tsitqa-yòlkha tlhemékha pfho xhlir pfhaûlefha?”

Verily verily there are no feathered mice in the cold air, I believe, but you may set out to catch a clockwork-eating bat, and that very much resembles a feathered mouse, it seems.  However, I wonder, in general, do cats eat clockwork-eating bats, by chance?”

#

Xhnoet thyausama-yepleis-oipil-ènxhur Alixhlìnye pejor éjar pón-exhmi púr-epakh jeîqha xhroe’ éta xhroa “Jáxe-yájhei xét-òlkha tlhemékha pfho pfhaûlefha ser?  Jáxe-yájhei xetha-yòlkha tlhemékha pfho pfhaûlefha sae?” Fhales-àxhnant paje-tsiwonì-yaxing, “Jáxe-yájhei pwílam-òlkha pfhaûlefha pfho xhlir tlhemékha?”  Qhèsaqha tlhotlho prèti fhoâ-yepakh kexhe-xhni-sur-ing.  Pajè-swao kexh-ing kei-xhloas xhloên sárka kòmla tlhir wthawetlhetsaîlru.

And now Alixhlìnye began to get rather drowsy as she spake to herself, in words of the manner of dreams, “Do cats chance to eat vampire bats in general?  By chance, do cats eat vampire bats?”  Sometimes she spake and wondered, “Do vampire bats eat some birds or other?”  It may seem that she could not answer the questions.  She thought she was indifferent as to how she asked.

#

Plàka qléng-ejikh-àjhwen kexh-ing-epyer tsùtha pei xhlir paje-tlhimùyu-xing àni xhnir khwùlqu khyaqho-yoâqen xhnoipe khetya-kòtisi Twatsa-yòntet exh-ing ker xhele-jeufhepyuliîn-ing xhwàqhunoi khwèrara sae kekei-xhmi’ “Ányàr-Twatsa’ ás tlhatlhànyi jhwí pú-xhmi tú-yan-ing.  Ètlha khréxhye yingpeningpen tlhemékha-yùpwar tú-xhli-xing?”

She experienced that she was dozing, and she began to dream of this, dreaming that she and Struggles were walking, clasping each others’ hands, as she was saying to her with an earnest voice, “Loved Struggles, be it that you confess the truth to me.  Have you e'er, by chance, eaten a clockwork-eating bat?”

#

Thùngqu thwákh thùngqu’ ei!  Jhárs jhamli-yùnwung xhmiqhito-yaîtlho-xing stopa-yotya-yòntet lwakhàxhana tlhérs kexh-ing-aiqhor páyayot ìjhetlha.

Thunk!  Thwack!  Thunk!  Down she came, suddenly crashing against a rick of sticks and sere leaves off of trees, and the fall was dumfungled.

#

Alixhlinye-yàxhwa puntù-yeqho kexhe-sur-ing xhnoike koaqing xhwárs pyòtsotso koaqing khòkhteu lwuqhoka-yaloî-xing swakaîxhrini ker lweîrothie qir thèqoa eiqhor-fheiretu-yepoar-ùjhwu tsena tlhir wtheûpta.  Exhey-athying-ing plèjerng jhèpa xhiliqha-yutya-yasqron-aîqhor tsiswin-òjhwan Soníxáxa Khèkhtim xhthí-yapònya tsenay-oaxei-yèmlen.  Khnólya xaônta quja thwoert-ejikh-àjhwen lraûkh lriêyi’ Alixhlìnye quja taruwetsarfhro-yèthya xhnoe jhaîxei tnèmo khlárt sae xing pyapyaxha-yèxhyeu xhnalwa-tafhli-yòlkha tràna pfho tsena qir xòxhna kexh-ing, “Xá tsàrpta taê poe’ akhànulu!  P-opaingate khyèxhle khyèxhle xhroe!”

As for Alixhlìnye, she was not hurt a little, and the little princess jumped up to her feet in a heartbeat, as she glanced upwards, but ‘twas darksome indeed above her head.  In front of her spanned another long anfractuosity, and the White Jackalope was still visible, for it seemed to be hurrying down the place.  In sooth, there was not a moment for lingering, so likewise Axhlìnye went, going away, like the tree breaking winds, and she barely discerned some time to hear the creature’s saying, as it turned into a corner, “Oh my horns, and oh my whiskers!  What a late time ‘tis becoming!”

#

Khyèxhnoa pei-yiengo-xing khmutselomet-eîlwai qànto se xing aêng Soníxáxa-yeîlwai xhnoet ujàxhmi fhójhamat ei-xhrejor khwóm qir khmelta-yasqron-èlpiin koa-qoas ájar két-ùpwar xhmùma tlhatwi-yùtya tlhóqoâs-ufhar kexh-ing.  Wthoptè-yufhang quja khmortyatyinxhu-yoâfhe jhkhí quja kei-xhli-xuxhwi eiqhor xhlíxei qus inwi fhlán-èpakh-ing xhlir stór sepali-yùtya qir xhré xhré’ Alixhlìnye kus wtsaôjhe tiê khorna-swuko-yàxhmikhh khyaixhnamet-òjhwan khmiju-yèpakh-ing xhlir jhetlhenujóxoi xhele-pajè-fhalës kei-xhloas kei-xhloas xhloên úta-yalwos-ùngpu kexh-ing.

Very close, at the back of it, she was, as she tumbled into the corner, but the Jackalope was seen for the last time, and she discovered, understandng that she was within a long, low teahall, wherein shone a row of light bubbles floating below the roof.  There were triangular and circular doors all around the meadhall, but they were all fastened, and, after Alixhlìnye indeed had gone through one side and another side, as she tried in vain and yanked all the clockwork locks, she, wondering however she hypothetically may go out again, walked down through the middle, in sadness.

#

Tuwu-yùnwung jhùmpe-yùpwar fhrùtim fhársyuma pfhu qir oel-ìxhna jùfhe xhroe khmakhìm-epakh.  Ól khnón-ixorng pei-yaitlho-xing qir sèsumm tòkhqi xhroe xing qlutim-aôjha xhnoett teiqha xhlir khlaîronu sir xhá paje-pùtqe’ Alixhlìnye xhlíkha-yèntir oqexhmoa-yùtya wtseqta-yaloî-xing khnáng-iîpi-xing eiqhor khyoixei-yèmfhoi stìla-xing jhoixei-yèmfoi kìku’ aiyo xing fheil xhnoet khnólyu ker jhwàthon.  Eiqhor sir énge xhnoînguma tuxhri-xing-ìnwi qhuintu-yùlkha jhpímitit pfhu lyowengqamàt-afham khlún-aloi kexhe kae sur-ing-epyer tèjhu kei-yoaka-xing khyánu khyaîtot xhméri-yapònya thyieosa-yùlkha xhí-se xetsaxi-yòntet tlhé-se lrèpaxi.  Xhmanumat-ùpwarn xisqiku-yùpwar xhnùpitlhot qtènokor pfhu xhròsoi se kexhe-yan-ing xhnoe khetyà-khyaror teiqha pejor joîqha pei.

Suddenly she chanced to find a little, tripedal triangular and circular table, altogether made of glass.  There was not a thing upon it, save a tiny, whimsical-rainbow-gold key, and Alixhlìnye, with her first thought, thought it may belong to one of the doors of the teahall, however, either the clockwork locks were too large, or the skeleton key was too small, alas, but in truth they were not opened.  However, the second time she went past, she found a low set of curtains she had not espied, and, behind it, extended a little door about, in height, one span and two palms.  She tried the little aurelian key  in the clockwork lock, and, to her astonished delight, they fitted each other together.

#

Jhkhaûtu’ ur qoe xhyòkoko’ Alixhlinye-yan-aîqhor khnapìnthe’ ei-xhrejor kexh-ing engéyo xolta-yiîlii kheuptama-yaxúng-utakh teiqha-khnenxhu-yètwekh-ing Fhtóni-xing kei-xing.  Lwemlothamèt-atser lyeî xhlìliqha xhmir èrtsel tuxhwawa-yèmpai fhérm-ingpeningpèn-afham ó kae’ íkhil sae yinwi.  Árnaxa-yànwa sárl-engut khmorsim-epwo-yòntet wthùrkhqe twésemet-ojhwan-ànwa xhnir xhnakhne-yèlkhum joswe-yotya-yènyun khexhur-èkhwus khnefhaôr-uqei khlulùntha khlulùntha quja kexhe-tlhi-xing kolelónge-yèfhto pfhofhaxhaxha-yòlkha xhnoe jhpefheyerèt-epakh kexhe-sur-ing quja. 

Alixhlìnye opened the triangular and circular door, and she understood that it led into a small hypogeum, not larger or taller than a kangaroo bilge rat’s drey.  Kneeling, she looked through the crevices unto the loveliest garden one e'er saw.  How she yearned uselessly both to go outwards from this darksome banquet hall and to be a vicambulist and wander about among yon hexagons of shining flowers and yon other cool wellsprings, but she could not place her brains through the trilithon doorway. 

#

“Eiqhor-jhyopi-yàlwos jáxe-yòlkha’ isaîxi pfho khakháta,” pajè-thothoas Alixhlìnye wthuyoîfha, “Khnenà-qhewa xhmir kúl xomexho-yèlwil khnón.  Pòlejhe’ ewokhei xhwináwemo-yèthya fhoâ pú-xhni xhwé xhwé pú-xhni-sa.  Pajè-wthór qui jhpelkhotlha-yèfhto pú xhwaoptu-yàlwos xhnujáxò-yejikh pú kei-xhloas xhloên íngoir pú.” 

“And if merely my head would go through,” thought little Sister Alixhlìnye, “I would have no use for such without my shoulders.  Evoe!  How I wish, in fact, I could unfold like a spyglass.  I think, of course, that I could unfold, if I only knew how I was to begin.”

#

Xhnoet ól tlhotlho’ ólu pejor sámo khleî kóm xexhnuin-apònya paje-khmetitor-èxhyeu qìr xhré xhré khmepóker xhnir Alixhlìnye jàju qthowoy-ulkhà-yaxúng thei-yùjhwu pein.

However, one may conclude that it came to pass that so many things that may be peculiar had happened recently that Alixhlìnye had begun to think that very few things indeed were clearly impossible.

#

P-opaingana khnón-e-xhrejor thaû xhroa qhiiqhekh-aswaor-àjhwent fhòrme-xing lreixhà-yuqei kho’ ojhetaîke tsena-tòmpe pae pajè-suna thi sqei-yalwos-ìnwi jhie-yupwar-èkhwus pei-tlhi-xing fheil sqei-yalwos-ìnwi khwopukh-ùpwar khlijhikh-ùlkha khmejo-yaswaor-axorn-àjhwen qir pfhùpa xhwináwemo xhroe xing xhlir fhènti-xing.

There seemed to be no cause for watching and waiting by the little door, so she returned to the table, as she hoped a little that she may either hypothetically find another skeleton key upon it or a sketchbook of charming ballet for persons who unfold like spyglasses.

#

Pé-yatser qìptutu qhúqhu-yùpwar ptáwa pfhu kexhe-xhli-xing.  “Khnen-opaingate tseu sámoyot-àxhmikh pejor jùlwe kúl,” khyéja’ Alixhlìnye.  Eiqhòr-qunot thwú-yùtya xhnir tlheîqe qte, “Khau-tlhíni pú-yetyikh!” uqte keis Khniîxhwapur khmapàrna xhàlwi qlei-yethya-yèmlul qir fhàxhnat pwaiji-yàxhmikh.

This time she accidentally found a little flagon on it.  “Such, certes, was not present previously,” chanted Alixhlìnye.  And, in the vertical middle of the flagon was a bit of papyrus with the words, “Humbly drink thou of me,” painted in Khniîxhwa, in large hieroglyphs, like beautiful cut hair.

#

Pòtyim potyim-èmpai pejor khmátoint fhapti-yeîlwai xhnir púr “Khau-tlhíni pú-yetyikh!” khyaulelóngè-yaxúng pei-xhrejor-ujhwu khloar-eîlwai tlhir Alixhlìnye Swakaîxhrini tàrti.  “Khnólya,” khyéja kexh-ing.  “Trí’ okeu-yàmpeit sárka-yàn-ejait ei-xhrejor fhaxhro-yájhei khyása’ ejaqe, ‘Thàqim,’ ejaqe’ ei-xhli-xing.

A flagon with the words “Humbly drink thou of me” was very appropriate, in an interesting coincidence, but pious little Princess Alixhlìnye did not hasten to do just that.  “In sooth, that will not happen,” she chanted.  “I shall perceive first, asking whether it may contain the words “Attor.”

#

Xhnoet qìr xhré xhré jhìtu xatlha-xhreqúfhei khwátel euxujóxei pfhu keiqhi-yeîtlho kus p-opaingateqha lyengò-yejikhh khairanù-yaloi xhmó-yèkhmo khyáyi lwét-afham kakhefhóyeir pfho yontet xhnaêrt-axúng àwen xhrir kúl kexhe-yan-inginwi xhnoet ólyaja kóm syèkar suju jhanwi-yàxhwa sàpla pfhu kei-pejos tlhiê-xhoa kú-xhmi pajè-khwún kae kú-yepakh qir tnònga lràpoim xhroe yujhwu lweûtha pfhu lwipìng-atlhui xhthengta-yùjhwu qthoptelónge-yejikh-òjhwa’ ei-xhrejor qir tnònga jhkhoipa-yòjhwo xhroe fheil jhkhopern-òjhwo keis jhkhó fhtú’ éxhertyafhù-yejen xhepáma-yaipoi-yòjhwo xhnoe pajè-tsupum qìfhis khwóm-ing xhtheipi-yàlwos fhapti-yùtya-xing xhnir fharèqte “Fhìntu’” ó khmòrqikh ei tekhya-khwètlhatu thá’ ei-xing.

For she had read several childish, sapid chronicals concerning children who became burnt in some lava and concerning children eaten, gobbled up by wild mineralbeasts and unpleasant things, and such things came to pass because they would not remember the simple grammar their friends had taught them, for example, a coal poker, red from heat, will burn one who keeps holding it, and for example one’s finger on the left hand or one’s finger on the right hand, being cut deeply by a kitchen knife, is fated to bleed, and she had never forgotten that, if one guzzles from a flagon with the words “Attor” ‘tis probable that, by-and-by, ‘twill annoy one.

#

Eiqhor-elwilù-yajókh akhténi ker qte “Khwènot” uqte fhlátepakh-èngut-ing kho xhyeû pei-yutya-xing Alixhlinye-yàxhwa khwènurt pejor fhàxi paje-fhójhamat xhw-opaingana khnie-yùlkha qaqlò-yejet jetrà-yatser qrér-òlkha’ utatlhutaî-yatser erlantàr-atser àtsaqi xhnípè-yatser tnúle-yòlkha lyeplaxhèn-atser fhruyitlhe-yatser-àpti jákh xhnípe-yùtya khrustamat-àxhmikh xhnir qthelùpfha pei-sa-xing qhorlpentu-yunyie-yìnthei theûmarl kexhe-xhli-xing.

However, this flagon lacked the words “poison,” so Alixhlìnye, venturing, tasted of it, as she discovered, understanding that ‘twas truly tasty, because ‘twas, in fact umami muffiny, in terms of qrér cherry pies, and crustade, and purple pineapples, and baked fishes, and pieces of fudge taffey, and warm cantels of toasted bread with butter, therefore, forthwith, she finished off the draught.

#

“Újo swaêm swaêm ei!” paje-tlhòlqekh Alixhlìnye, “Pú sixe-polejhe-yìnthi khwaet xhwináwemo-yèthya!”

“What a curious sensation!’ chanted Alixhlìnye, “Rowrbazzle!  I surely unfold like a spyglass for mine own benefit!”

#

Xho’ ólya jhyopi-yoîpil thyiêsoa xètsaxi xhroe xing tsena-wtsaîlru ser epyer xhthòntern xhnalwa-qhèliya xekhyà-wthéng fhiîn se jhùkhnu khwiî kexhe-qi-xing iserxi-yèxhyeu’ óqoa-yùpwar àmlen tlhélol ki xing khlorfhà-yutakh pyakhtànga-yan.  Eiqhor sir íng-e khwayáramat-ùpwart qir oâqe sefhatèkhta xhroe kexh-ing qoe tsìlre xhyér ei-xhrejor kú khnikasoso-yájhei-yaîpoint pejor íroa kexh-ing.  Kúl-eîtlho fhìrmo tnauqòntu thi xhlir fhènti-xing.

So it verily verily came to pass that she was now merely a span in height, but her face brightened itself, thinking that she now had the correct size in order to set out to go through the little triangular and circular door into yon lovely garden.  However, first she waited for a few minutes to learn, questioning whether she were fated to dwindle further.  She felt to be a little paranoid about such, though she didn’t mean to.

#

“Xhnoet lrapa-yèqras joe thingoîxe pierpas-èpakh-ing,” Alixhlìnye paje-sixe-jhyèlta, “pejor xhnípe-yìxhna xhupraîn-ejikh xhletiti-yèthya pú-xhli.  Fhàlës ei-xhrejor pú eiyinger-oîtal xhyei-pejos pú?”  Eiqhor-tqiníkha-yòpwar pyaor-àxhmikh pfhùpa pfhu fhaqri-yàxhmikh thyau-yùtyaxing kexh-ing xhnípe qus qhowiwi-yùlkha jhkhatlhot-èpyer paje-khmarnietu-yèfhto kexhe-sur-ing khlún khní-yingpenìngpen kúl-ùlkha khwóm-ing.

“For the situation may allegedly reach an end,” Alixhlìnye chanted to hereslf, “when, by accident, I altogether am extinguished like a candle.  I wonder what I would resemble then?”  And she tried to imagine things that resembled the phlogistons of candles, after a candle is blown out, but she could not remember e'er having seen such things.

#

Pejor ùtlhero wthoê jotelónge’ ei-xhrejor khnólu qwús paje-khrujáxi kexh-ing qtema-yèngpor xiel-ùpwar kexhe-yan-ing xhnoike pajè-jejet kexh-ing pákhot ur qoe tràxhur jhèloas qtènokor Alixhlin-yeyàqwa sipeingqesaîraru’ oiyo syèxhemet wthopte-yùtakh-ing xhnoe poatakamèt-atser tsena xhmir tàpa khnainik-aswaôr-ing pajè-qlui’ íkhil khnól qthòwo’ ei’ angtekh-èxhyeu khnaînit xhroe kexh-ing.

Eventually, investigating, understanding that more things were not happening, she decided on entering the garden immediately, but, alas, Alixhlìnye ‘twas, roseate tressed and coming to the door, who learned that she had forgotten the little aurelian key and, when she returned to the table for the metal thing, she understood that it did not exist that ‘twas possible for her to attain the metal thing.

#

Jhkhoîwi julrielínge kei-xhrejor-ing xhlir xhètlhel fhoâ-yepakh kexhe-xhni-xing-aiqhor qlárs tòrthye fhempoka-yùtya’ eitlhefhoi-yùtya swui-yùtya-xing ptutsur-èthya xhnir fhoâ xhmànumat tsena xhnir éxho-yèpyer thwie-yèmfhoi tei-xing xhnoike koaqing sqìtu koaqing lwèntamat swakaîxhrini kus qulpofhèntu xhmerirújò-yatlhui.

She could easily see it through the crystal glass, and she tried as best she could to climb up one of the supports of the table, but ‘twas too slippery, and the little princess, becoming tired from the attempts, sate down and cried.

#

“Xhthíreu!  Tokhukhtim-oâqen ei qlaku-yùnyie’ ú’!” Alixhlìnye sixe-fhaplìnamat jhpiilkhantu-yènxhur.  “Joî-khmenein tú-xhrejor pú pfhawes-oqriîr-ejet qir tyòjo pi xing pein tú-xing.”

“Hurry on!  ‘Tis being worthless that a soul weep like this!” Alixhlìnye chanted to herself, reacting rather sharply.  “I humbly advice you that you must stop this very chronon.”

#

Kexhe-yan-ing jáxe xhrínor-ejikh-ixhn-àyajókh pón-e-xhrejor-epyer qtheqwin-èngqu pfhúye-yàntong pyàkhtanga ser xhnoe kexh-ing pejor khyèfhlei kóm xekhya-swoqrem-àxhnant plikaka-yèxhyeu tnefhtatofhtòkhqu koaqing tneûfhta tsena-fhènti sae yaiqhor khmém-ùpwart ei-xhrejor kú-xing pteî xhmeuswo-yàntong xhmèrir-an kexhe-xhni-xing fhùmfha-xing-ìnwi thwoê-xing xhwongeithè-yatser wtholòt-afham qir oâpe pón-e-xhrejor kexhe kae xing xekhya-tlhorirì-yejet qlaêkhh khnèletsi tlhatlhàm-atser ei-xhrejor tlhonípexha pi xhthàrkhqil xhthàtlhor àxhloka kexhe-yan-ing.

In general she set out to advise herself very well, like a consiglier, but she accidentally seldom obeyed her own rede, and sometimes she scolded herself, spifflicating so, that she chanced to summon hot tears in her eyen, and once she remembered attempting to kick box her own ears because she had cheated herself in a game of diamond ball she was playing against herself, as this dear and strange and precious cosset fondly was willing to pretend to be two people.

#

“Xhnoet khmaô xòfhyaya’ ei,” paje-khmefhèxhna’ Alixhlìnye kùlta, “fhìpfhu stá-yejikh pú.  Ól khwèjha xhmènu lyá pú-xhli-xing khméjeûjeu triî pú-sa.”

“But, ‘tis silly, nigh hand,” thought dearest Alixhlìnye, “to pretend to be two persons.  It happens that I, for one, am not sufficient to be one person, though I didn’t mean to, in order to be, in fact, a single elegant and honorable person.”

#

Lworthie-yìnthei khlaîjha lròrotse qlárt pfhu kekoaqing xhuîn sqejhumenthè-yufhar xhlir tneûfhta.

Soon her eyen glanced upon a small crystal glass box that was basking beneath the table.

#

Jhwàthon ur qoe kei-xing kexhe-yan-ing kus ujòxhmir totwoji-yùlkha’ utsì-yajókh pfhu kei-qoas pùrta qte “Khau-pwipwílam pú-yetyikh,” uqte keis tiêng xhnípe jhpao-yùlkha qir khèxhye.  “Khyáyimat-àmpeit utlhei kei-yutya-xing pú-yant,” paje-khmúta’ Alixhlìnye, “xhnoe khlífhir-àlwos khmafhantro-yejìkh-ejait per qéses qùnot qhikhrepta-yèfhto kiku-yùpwar pú-yan-aiqhor qlumeqhe-yàlwos per qlúngemet per qlunyelínge jhoayatser-ènxhur qunok-eîtlho-xing pú qthesefha-yèfhto tnantanta-yùfhar-ing pú.  Kho’ ei janya-túnelawetsátho sae kus qíxei-yàmpeit qofhapfhol-ùpwar pú-yan-epyer pejor fhaxhnù-yukau pein kòmla pú-tlhi-xing.

She opened it, as she found a very small mochi cake, whereon were the words, “Humbly eat thou of me,” being beautiful portrayed in patterns.  “Okay, I shall eat of it,” chanted Alixhlìnye, “and, if the food enlarges me, as I grow and grow larger, I can seize the skeleton key, and if I grow and grow and grow smaller because of the food, I can creep beneath the door.  So ‘tis by both methods that I shall go into the garden, and I, for one, am indifferent as to the events to yon place themselves.

#

Jhejhèxhlun axhles-ùtya xhele-paje-sixe-yéjar qtí, “Tlhoêr fheil jhìngeloar fheil qthùxhnung fheil qthàxhang fheil qthìxhing pú-yájhei-yaqwa?”  Qhoâ tnexenar-òlkha-xing jhkhajhya-yèxhyeu tsena-khátoi-yòlkha kexh-ing xhyurqyuntu-yèxhyeu fhàrne xhmeníxei xhroe khwùlqu-yan-epyer lyóngtìm-axúng xhele-fhàxi-xing pajè-lyei stàli pejor khyoâ’ eiyíngu kexh-ing.

She nibbled of a morsel, saying anxiously to herself, “Is it tall or short, or small or neither-large-nor-short or large I shall be?”  She placed the palm of her hand upon the top of her head in order to set out to surmrise the direction of growth, but, discovering, understanding that she remained the same size, she was surprised.

#

Ól jáxe kúl quja’ etlhà-yatser totwoji-yùtya’ ó xhw-opaingate jhkhirqrelóngè-yejikhh khnón-e-xhrejor-ixorng qir sèsum xhmàka xhroe khmàqarl keis ólu’ Alixhlìnye quja yepyer kho p-opaingana xhmexhata-yùlkha khli yontet epim-ènxhur tlhatlhijhyot-atser-èltal pejor kùntu paîkha.

In sooth such happens in general when one eats of mochi cake, but Alixhlìnye truly prepared for nothing at all save for phantasmagorick things that were to happen, and so it seemed both rather boring and jobbernowlish, when life generically is unfinished in the common way.

#

Ófhir-ùnyie kexh-ing-epyer qholrpentu-yintheî-yajókh totwoji-yùpwar xhlir Alixhlìnye.

Thus she worked, and very soon Alihxhlìnye finished off the mochi cake.

##

Comments on the first Chapter of  “Alice’s Adventures in Wonderland.”                Before I start translating the second chapter, I thought I should make a list of elements in the first chapter of “Alice” that other language creators may want to keep in mind.                The name of Alice:  You will be repeating this name a lot, so pick a version of this name that you like a lot.  Plus, her name has to end up in the title.  You get bonus points for picking a name that is somehow evocative of your language or the culture that accompanies it.

                The name of Dinah:  Pick a cute kittie name.  Every language should have names for cute kittens.

                Specific animals:  The first chapter mentions rabbits (that have holes or nests), cats and mice (that cats may eat), and bats (that may eat cats), and rats (that also make holes).

                Word games:  How does your language handle longitude and latitude?  Alice calls the Antipodians the ‘Antipathies.’  This may require drastic surgery depending on the world of your language.

                Technology:  The telescope.  Does your world have a Galileo?  Or some sort of device that opens and closes?  Tables and doors, bottles and cake also make an appearance.

                Repetition of a term:  Carroll sometimes repeats a word more often than one finds in formal English.  I noted candle, hall, perhaps a few more.  Perhaps your language would be more comfortable using pronouns.  Or perhaps your language has a pronoun for a long-thin object, and a large-open object.  Or perhaps your language just has lots of words for candles and halls (like Babel does).

                Beginning conjunctions:  Many sentences or phrases begin with “for, and, however” and the like.  Your language may want to avoid that.  Babel is actually a rather conjunction poor language, and it uses eiqhor/xhnoet to mean “for, and, but, however, finally” and the like.

                Little asides:  There are a few times when Carroll writes something like “as you know” or “as you can tell.”  I used little evidential-like particles for some of those and only directly translated a few.

                Modal like constructions:  This chapter has a lot of phrases like “tries to, begins to, wants to” and the like.  Be sure to know how your language handles modals!

                Lots of indirect statement:  By this I mean phrases like “sees that, finds that, realizes that” and the like.  Does your language require a different mood for indirect statement?  A particle or two?  A construction with fixed word order?  You’ll definitely need to know this.  By the way, Babel only allows certain participals to be used for indirect statement, and that’s why one finds so many “double verbal” constructions, such as “realized, understanding that” or “saw, thinking that” and the like.  Babel does a lot of double verbal things.  It likes “goes-up, climbing” and “goes-down, falling.”

                Lots of indirect questions:  By this I mean “wonder whether/if” and “see whether/if.”  Does your language even permit indirect questions?  Babel is even more restrictive with indirect questions than it is for indirect statements.

                Overall tone:  This is very difficult thing to quantify and varies quite a bit from language to language.  Carroll uses such phrases as “little Alice,” “poor Alice” to instill sympathy in her.  He mentions “nice histories” in an ironic way.  What I’ve chosen to do, to give this general tone, is to use as many feminine pronouns for her as I can, as well as words for “maiden” or “princess,” to give a similar affect but without using the specific words “little” or “poor.”

                The Monster Sentence:  There is one monster sentence with tonnes of indirect statement.  When you get to it, you’ll know and probably cry.

                Word order:  Carroll doesn’t mind having lots of subordinate clauses after main clauses.  He doesn’t mind dangling participles.  I’ve shifted the word order about a little to make the text a bit more natural.  This may just be something you have to feel out.

                Punctuation:  Carroll loves semi-colons, colons, and parentheses in the middle of a sentence.  You have have to break apart some of these sentences, or link them together with conjunctions.  Personally, I’ve just tried to feel them out also.

                I hope this helps!

No comments:

Post a Comment