Sunday, October 30, 2011

Alice Chapter Three Continued

##
In a very special episode of Alice:
#
“Xuntunta-yájhei-yoîpil texhe-tlhi-xing?  Trani-yájhei xhmir thweupíyayi-yàlyir khmoê?”  Paje-yeiléja-yòjhwan xhele-tlheus-ùpwar Alixhlinyè-yejikh.  “Tu-sùqte khréxhye sqìthi tú-xhmi-xing xhmir kórl khláxhra-yòlkha xhreqúfhei pfho?”
“Are you content now, girl?  Are you dry, dear damsel?” he continued to say, turning to Alixhlìnye.  “Is the color of historical hair abstract or dry enough for you?”
#
“Xèrxha pú-xhmi ptát-èthya xhnir tetyer-ingpeningpèn-ejait,” paje-tàfhli’ Alixhlìnye qrèxi tlhìntril ser.  “P-opaingateqha jherójo-yulkhà-yaxúng tnìnge tnìnge pfhu pú-xhrejor fhwí.”
“I am wet, as wet as I’ve e'er been wet,” chanted Alixhlìnye in a melancholy pitch.  “Abstractions seem to do other than to dry me at any time.”
#
“Kho pejor járl-unyie-yàlyur ker piêrpas ker pyaôr ker tínu ker fhèrjhi ker stát,” paje-qhàtiya Tájo xhìsququ lreqhíkhqeun khokhteû-yatser, “Ei wthejhu-jaipa-fhtuwo-xoikhe-sifhikh-aqrenyo-khówi-khwanita-khyuqhal-íse-khyaxájhe-xhmátsu-jhèptamàt-ejait kúl-ulkha pus pajè-khmopa sityuyu-yoâqet pangqur-eltal-afhtong-utqul-akhpil-ulton-akhtal-ulqukh-alqiil-oqleng-ampeil-ontrol-angil-ompan-anwen-ixorng-ekhqan-eqlas-èntal xhmoxhníxoi xekhya-xòpta khlaô xhòrtu pein-e-xhrejor xhmir xhuîkhe fhùfhya jhyéya-yàjhwen qùmpa xhìfhwo pìfhwa pìfhwa xhroe yenxhur fhlènge-xul khlèmaka’ anyéra pfhu …”
“So, in the context, therefore, of that vesselage, being an object, a situation, a thing, an affair, an estate,” chanted the Dodo, solemnly, rising to his feet, “’Tis I, flocci-nauci-nihili-pilificating such, who am proposing, suggesting, that the generic-loyal-harmonious-agreeable-customary-safe-beautiful-simple-complete-solid-inanimate-loveable-fortunate-blessed conference, being a meatingl, that it self-end, closing up, conclude itself, for the coming anon, immediate feat, the accomplishment, the succeeding-thing, of such rather strategems, tactics that are vigorous and have lustihead …”
#
“Xhuxhu’ ei?  Qhekhekhna-jathimo ter jhkhoîwi qoe pyapèlyorn ájhoqha-tú-xing!” paje-yelèfheqhe Ptíxi-xing.  “Jhong-opaingakh xhmuji-yùlkha pi xhàjota-yèpyer xhixhlelínge khli’ ei-xhrejor pú-sur qluî fhaêkh wthenísi-yepakh-àlyir!”  Eiqhòr-jhárs fhòfhamat opern-ùpwar Ptíxi-yan-ing khwèrlte qoe fhraô’ ur qoe tsenà-xhmúrl kú-xing.  Tiîkhii tsàthi qlús-ùpwar okháxei-yotya-yòntet atsáti.
“Huh?  Honor us by clearly spealking language, oh learnèd one!” chanted the Ice Pterodon.  “I don’t know the meaning of the foot and a half foot long words, and, I don’t believe, rather, that you, being a hippopoto-monstro-sesquipedaliophile, chance to understand the words!”  And, bending his head down, the Ice Pterodon bowed his head, in order to hide a smile.  Some of the archæopteryces and flying fishes giggled within hearing range.
#
“Fhrimeqhe-yaîpoit eix-hrejor qìr xhré pú-xing,” pajè-fhlama Tájo jingèyelan xhwàqhunoi jhpiilkhantù-yepakhh, “Khwùtlhoqha-yìxhna’ ú-xhmi xhlir túlelawetsátho xhyoâtim pejor tsipinyaôthe jharo-yèlwil ú.”

“I, for one, intended to say,” chanted the Dodo scholar in a voice taking offence, “that one well becomes dry through the best method, when one walks or races in the wind for fun, but without chariots.”
#
“Xhyeis xhyeis tsipinyaôthe jharo-yèlwil?” paje-kiî-yaxúng khyi pejor tlhèkhar xhnir khwòkul khyéja’ Alixhlinye-yèpyer qùlrei Tájò-yan-ing paje-qyèkhrema pfhe tlholqekh-àqluir qlús-ojhwa-yèpyer p-opaingateqha jáxe-yejik-hùthyar tsàqna xhroe khnón.
Whatever is walking or racing in the wind for fun but without chariots?” asked, saying Alixhlìnye, who did not very much want to know, but the Dodo paused on purpose, as if thinking that some persons ought to speak, and no persons seemed, in general, to be inclined to talk.
#
“Tsipinyaothe-yàxhwa jharo-yèlwil fharkh,” paje-fhèpyuliin Tájo-xing, “Khrukhte-yajhwen-òntet tsatsu-yàjhwent pejor qyìwo’ èlwilu sopto-yulkha-yòntet lwùtlha’ ei.  Jáxe khraû-yejikh xhlir lyìlai fhònxhim ú-sa kus khroêr kúl-ùlkha.”

“Ah!  As for walking or racing in the wind for fun, but without chariots,” chanted the Dodo, “that’s both rushing and walking, for spiffiness, but lacking war chariots and garosellos.  One best explains something or other, in fact, in the best manner, when one does such.”
#
Eiqhor-usyor paje-támà-yejet ejóxei xhnir jana-Qhimpíya-yàlyir-ang wtheî pyaor-ùpwar qir tíngapi tortraqi-yùlkha tú-yan-eng paje-jhu-xhmòqlu Xhlaníjhangà-yejait kei-xhloas xhloên trínga qoâl-ejikh Tájò-yan-ing.

And, because you, my three Princesses, liking, may want to try the thing upon days of winter to come, I, the sorcerer, shall tell you however the Dodo managed to do it.
#
Sir íng-e qlaê xhlaê théqhàxhnu yanyung pfhu koxha-yan-ing.  “Khnen-opaingate qúner-ùlkha pòrma tàwana,” paje-thiijhwelónge koxh-ing.  Xhnoet jhikhlu-yoîtal pfhonxha-yùpwar khornà-seji khlèkhye ser.
First he inscribed a racetrack, nearly a hexagon.  “The exact shape is unimportant,” he chanted.  And then all of the group, scattered everywhere, chanced to approach the course.
#
Khnól tseûkhyoma xhlúroro-yùlkha xhmir qlaô-xing tsena-sajhi-yaswaor-èpyer fhí fhèqin k-úxhni keqoas keqoas pajè-jitsa’ enakh-èpyer fhèjhi kú keqoas keqoas paje-fhìlqang úne xhnoike kho thìthin ei pajè-sewu’ ó keqoas keqoas páyayot khmeîralet qir khmìmenga stú-yàswaor.

There was no one spinning a silk and feathered flag for a signal, for the start, but they began going or walking or running whenever they liked to, and they stopped whenever they wanted to, and, therefore, ‘twas difficult for one to know whenever the race in the gust of wind for the sake of spinffiness was finished.
#
Eiqhor qìr xhré xhré petlhà-yatser qir oâqe thèrpi xhroe yenye khornto-yùtya kú-yepyer pejor xhrujhut-ùngpu kú-xhmi’ angikher-ùnwung éjar ei-xhrejor Tájò-yan-ing, “Pyìxhmim xhlir khlùrtlham!”
However, when they had hurtled for about, perhaps, half an hour, and when they were dry again, the Dodo cried out, suddenly, saying, “The fun happens to be finished!”
#
Xhnoet fhwoêrt khorna-qùkhetha fhijèlqa thóqa’ ei-xhrejor, “Xajas-èthya xhnir thòkhwa qlaêkh khmeiralèt-engut.  Eiqhòr-jhinga xhyús?”
And they all, panting, crowded, asking, saying, “This rat race was as chaotic as democracy!  But, who has come in first place?”
#
Ei kènti-xing kúl-atser kus qhèsqha fhoâ-yaxúng xhnir Tájo-xing siyut-èlwil khlórn-ùtya xhnoike koaqing xhwìxheqhe thìmlulu khwingtèrn-ing xhneyetlhoîr-uqei tsena tlhir pwùyeu qir tnònga qhàtuko xhroe xing wtsókèkh-afham khloâru’ ú-xhni xhmir wtsoê keis Fhért Khnànto tqar-lwèntresal ker Tájo koxha-yenwe-xing khwàlatu seîl-atser xhmérs.
‘Tis in terms of such a question that the Dodo could not answer, without a pluperfection of thoughts, and he sate down for a long time, with one feather pressing down upon his brow, such as the position one usually sees, in terms of portraits, that are Fhért Khnànto, the loved scribe, a Dodo, while the rest waited and kept silent.
#
Eiqhor-paje-khnúni Tájo-xing “Tàrxhra korpa-yepakh-èpyer s-opaingaja xesur-onwo-yèpyer eijhefheréqa-yétyai fhtaê xhlir khórt!”
At last the Dodo announced, “All have chanced to win, and all, by accident, become bridegrooms, and all must receive warisons!”
##

No comments:

Post a Comment