Thursday, October 13, 2011

More Alice in Wonderland!


#

Honestly, I don’t remember the story of Alice in Wonderland, so this is all a bit of a surprise.  I thought this was the story where the captain had to fight the great White Whale, and then later Alice wore a scarlet A for “Alice.”  But I might be thinking of another tale.

                So what to do in a world without latitude, longetude, and where the antipodians are not folk from Australia but actually Clockwork Heretics?

#

Jòyim párs qlòyan exhing.  Ijhetlhayùpwar xekhyaxoptayájheiyàmpein qìfhis?

– Pajèfhalës pú xhyeixhroas khleî xhrir jhùngta xhrir khleîl tlhemíwa péyatser ó poa – pajexhàfhepel thweupíyai.  – Xepfhiyithniyùfhyoa fhafhtoiyùpwar qir Piifharúkekh púxhli.  Pei pfhu penxhiyétyai pú!  Tijhwayàlwos tìjhwa khmo xixakoayùtya qir xhmèjhetlhe kei pajèqrito pú. –

Down, down, down she went.  Would the fall never end itself?  “I wonder how many thousands of paces and miles perchance I’ve fallen, rushing, by this time,” the maiden chanted aloud.  – Surely I am going somewhere nigh the heart of the Ocean of Musick, though I did not set out to.  I must contemplate what I just chanted.  Those would  be hypothetical myriads upon myriads of hexagonal leagues down, I think. –

#

Eiqhorfhòmpiin tlhotlho khménùlkha kúl fhòqru pfhu poa qìr xhré xhré teiqhafhriêyatser fhòqlan túrnanùjhwa kúxhrejoring tsena koaqing tànti’ Alixhlinyeyèpyer pejor tqeqopaingana khyúrlulkhayampèlaxúng péyeilwai qoe jhpuîxama teiqhathaltùyatlhui kexhing pejor ól khnón kus qhìthnaing exhexhrejoring xeméqyeu plàqa’ eiyeilwai qoe pajetsaqnelóngeyùngpu kexhing.

For, ‘tis inferred, that Alixhlìnye had learnt such several things or such important things of this sort in her lessons given by her tutor slaves in the classroom, but, on the one hand, though this time was not a very good opportunity for her to be a popinjay with her knowledge, as here was no one listening to her, on the other hand ‘twas elegant praxis for her to save it again.

#

– Khriîrsqo qhae pintroyùlkha tàwana pfhu kei yepyer fhalesoîpil eixhrejor pú’ atísiyájheiyìnwi fheil aqhesqaniyiyájheiyìnwi pú. – Tlheîrkhamat atqurayòjhwa’ atísiyujhwayàjhwent fheil xhrir aqhesqaniyiyàjhwen Alixhlìnye sae quja pajetòngta kexhing quja fhaên qràta kekei fhaplinamatèxhyeu.

“Yes, those are approximately the right distances, but now I wonder whether I go starboard or larboard.”  Alixhlìnye lacked ideas concerning starboardness or larboardness, but she thought they were grand words to say.

#

Tupelónge tefhayaxhmìkhaxúng tingpinànya kexhexhnixing.  – Fhàlës eixhrejor pó tlhijhweqheyájheiyaîpoin qir xhloayìxhna Saràntro xhroe pó.  Popaingate kàngqi kàngqi xhroe’ ei pathaikèyatser xhnir ànye tsàtsu’ opèrnuqei qir xhmèjhetlhe’ óxing poa.  Ei’ Enyéxhe kus jhàlyo kú pajejhùmpi’ ó poa. –

Presently she began to engage in logic again.  “I wonder whether I am dearly fated to fall completely through the Mortal Realms.  How funny it will seem to be, when, perhaps, I am the one to arrive among folk who walk with their heads or faces down.  ‘Tis the Perischii they are called, I may opine.”

#

Tlhenújoyènxhur wtsaîlruxing pejor ól khnón khlieluyètyikh pé se pejor popaingana tyeîqha xhroe khiê pfhu teiqhaqhamlàsatser keisuring.  – Xhnoet tlhiepajekhwokulétyai kúxhmi pú keis keis khnànxhixing tlhir xhwaêkh qui.

She was rather gladsome, since there was no one listening at this time, since it did not seem to be the right word in its sound.  “However, I must ask them whatever is the name of their distant countries, I feel.

#

PétsìTeteim jhpaxatanùjhwu xaxhlàyaloi fheil Jhwíjoyailraikhùjhwu qir Ojùxhmoir Qlaêkh poâyories? –  Xhnoet xhweníketlhang jhpér xhnir xhmiîyeqhe.  Wthuptàyaxúng wthùpta theqnòyatser khìthyu xhnir pwisapfhelínge qir fhàxhri?  Khyitsokhwumatájhei qoqneqhèyejikhh khìthyu’ óxhni?  – Pajetsèpre kú fhìmfhama khyaôt khyaôt jakhàkhejait.  Xhémuyùkhwu’ ó poa xhyéjàratser.  Okeuyènyeu khúl pyápepèlapar pfhu yenye púxhli. –

Honored, agèd Grandmother, please, is this place the southron wasteland or the Crimson Moons of the Clockwork Heresy?”  And, as she spake, she tried to bow deeply as one does when greeting elders.  Can one bow or not, in the ettiquette of bowing, as one falls through the cold air?  Can one manage to bow in courtesy?  “What a barbarious, frivolous lass they will think me to be, as I ask.  Alas, one may be shamed to ask.  Perchance I shall see the names written somewhere.”

#

Jhárs khwòyim xhwòyan exhing.  Khenuîjhepa khángtayexhyeuyàjhwen khnón kho xhlothelóngeyùngpu khwùnaqhi xhnir Alixhlìnye.  – Khlùngtamat khrúju qìr xhmé khyi púxhrejor tsenaqhìqra se yengutt Twàtsayant pajepènxho pú! –

Down, down, down she went.  He had no other thing to do, so Alixhlìnye soon began talking again.  “Struggles shall miss me very much this twilight, I think.”

#

Fhenísya pfhaûlefhil Twàtsa.  – Sèpopa’ eixhrejor pú pajekhmému keku khnieyàrnumi pajèkhlaxei khmamlayùtya qir pràta póyoiyàswaor kekuyan.  Xá Twàtsa kùlta!  Pajefhyilqelónge pú xhmejhetlhèyipoa púyuqeisa túxing.

Struggles was the kittie cat. “I hope they remember to bring her bowl of flower milk at dinner time.  Oh dearest Struggles!  I wish you were down here, in fact, with me.

#

Khnólu tsìstetsi quja fhósaloi tseu kayaqhayèqras tlhemékhayùpwar túyan quja yepyer fhoreikayèmpai tsistetsiyòlkhaxing kei tlhotlho. Eiqhorpajèfhalës pú jáxeyájhei tsitqayòlkha tlhemékha pfho xhlir pfhaûlefha? –

Verily verily there are no feathered mice in the cold air, I believe, but you may set out to catch a clockwork·eating bat, and that very much resembles a feathered mouse, it seems.  However, I wonder, in general, do cats eat clockwork·eating bats, by chance?”

#

Xhnoet thyausamayepleisoipilènxhur Alixhlìnye pejor éjar pónexhmi púrepakh jeîqha xhroe’ éta xhroa – Jáxeyájhei xétòlkha tlhemékha pfho pfhaûlefha ser?  Jáxeyájhei xethayòlkha tlhemékha pfho pfhaûlefha sae? – Fhalesàxhnant pajetsiwonìyaxing – Jáxeyájhei pwílamòlkha pfhaûlefha pfho xhlir tlhemékha? –  Qhèsaqha tlhotlho prèti fhoâyepakh kexhexhnisuring.  Pajèswao kexhing keixhloas xhloên sárka kòmla tlhir wthawetlhetsaîlru.

And now Alixhlìnye began to get rather drowsy as she speak to herself, in words of the manner of dreams, “Do cats chance to eat vampire bats in general?  By chance, do cats eat vampire bats?”  Sometimes she spoke and wondered, “Do vampire bats eat some birds or other?”  It may see that she could not answer the questions.  She thought she was indifferent as to how she asked.

#

Plàka qléngejikhàjhwen kexhingepyer tsùtha pei xhlir pajetlhimùyuxing àni xhnir khwùlqu khyaqhoyoâqen xhnoipe khetyakòtisi Twatsayòntet exhing ker xhelejeufhepyuliîning xhwàqhunoi khwèrara sae kekeixhmi’ – ÁnyàrTwatsa’ ás tlhatlhànyi jhwí púxhmi túyaning.  Ètlha khréxhye yingpeningpen tlhemékhayùpwar túxhlixing? –

She experienced that she was dozing, and she began to dream of this, dreaming that she and Struggles were walking, clasping each others hands, as she was saying to her with an earnest voice, “Loved Struggles, be it that you confess the truth to me.  Have you e'er, by chance, eaten a clockwork·eating bat?”

#

Thùngqu thwákh thùngqu’ ei!  Jhárs jhamliyùnwung xhmiqhitoyaîtlhoxing stopayotyayònet lwakhàxhana tlhérs kexhingaiqhor páyayot ìjhetlha.

Thunk!  Thwack!  Thunk!  Down she came, suddenly crashing against a rick of sticks and try leaves off of trees, and the fall was dumfungled.

#

                Obviously if Alixhlìnye thinks she’s going to the Clockwork Heresy, and she makes a joke about her kitten catching a clockwork·consuming bat, she’s making some sort of political satire.  We’re going deep into this jackalope hole.

#

No comments:

Post a Comment