Saturday, October 22, 2011

Alice Chapter Two Continues

Eiqhor-khmeîkor xhmúreir-òjhwan ei-xhrejor pón-aswaor kexh-ing kei-xhloas kei-xhloas xhloên trínga khrúju qìr xhmé kúl-ùlkha’ íkhil-ing.  “Xhnípe’ ur sunti-yùlkha qoe kei Qraqho-yetwúreu!” pajè-thothoas exh-ing.  “Xhnoet p-opaingateqha khnujoxúxei khnujoxúxei xhroe postà-yatser khlèqiwa tekhya xhmir khòkhteu’ ó-yan!  Xhnoet tsìswi tsìswi tìrxho qhalqatha-yòntett tìrxho tról!
And, working on a project, she continuously planned to herself how e'er she would manage such things.  “May they be sent by Carrier Ravens!” she thought.  “And how risible they will seem to be, when one sets out to mail presents to one’s feet!  And strange directions and amusing writs of introduction will appear!
#
Ás Khòkhteu Tnenátse so koaqing khrìjho xhnir qaqàkhye Swakaîxhrin’ Alixhlinyè-yejikh
Be this unto Little Princess Alixhlìnye’s antipodian foot, on her righthand side, by the hexagonal rug
#
Xhrir Alixhlìnye Swíyoîla Tlhoi-Fhitsarakh-ènwe kus Eîl khorna-Khietha-yàxhmikhh Khlárn pfhu xing Khlìstri Khlusorlal-ing-ènwe’ Eûxa xhroe yontet Xoet-ajhwen-òntet Fhlùxar
Xhrir Alixhlìnye Khíyoîla’ Ainoir-Qeretrúta-yìnwi kus Qwáss swoe-yaxhmikh-èntal
From Alixhlìnye, Daughter of beloved Fhìtsarakh, Sun of all Glossopoeia, the Land of Story, the Master of Health and Prosperity and life,
From Alixhlìnye, Daughter of blessed Qeretrúta, the Moon of happy memory
#
Xhlir Pòta Telàqhawa Fhrérwo
Wtsoworlin-àxhwa khalern-òlkha-xing Alixhlìnye teiqha-khekhu-yatser-ùxhwi pei-xing-axhwa
Jhunwenthè-yatser xhaîkhro sókaqtènokor!
By way of the Raven Courier Service Express,
Copied by Alixhlìnye’s right hand,
With all of her love,
As icy gold afternoon comes!
#
Ás teir-xhmi xhalyum-òntet tlhàka’ Áterì-yejikh xhnoipe Tnànxhur xhnoipe Fhyàqhu xhnoipe †Fhyúko!
May the kiss of peace and blessings of the Ancestors, Spirits, Immortals, and the Father of Stars be unto dear you!
#
Khaoqha-yétyai’
Aî-khokhta-yàjhyul-ing!
Be greeted,
Oh my right foot!
#
Ájhoqha-Khyòmli xháqha lwátsim-oâqent pejor xhrèkhla xhrèkhla pú-xhli!
Oh mentoring, holy Solar Ancestors, what trivia I chance to be duckspeaking!
#
Xhmèfhi yoital-apwa jáxha-yoâpa-xing tsenà-xhyeparl xhroe khátoi-yèpakh-ing.  Thyiesoa-yoîpil qwús janya-wtsoise-yùtya kexh-ing-e-sa-yepyer jaêrs tlhepa-yùnwung xisqiku-yiilii-yùpwar tìtwu pfhu wtsaswákhiwen-an-èpyer khloâr tnantànta so xing tsena-khmuitel-ùlkha kexhe-tlhi-xing.  Alixhlinye-yàxhwa ker lrestopfhìtlhetso xhwaoptu-yefhtò-yajókh eingtalínge xhroe koe qir sèpali khànu kexh-ing khmiqwelónge-yèxhyeu xhwarto-yùtakh-ing xhlir tneûfhta-xing kexh-ing-epyer qyòqyoyot ei’ isaixì-yatser fhitqi-yaloi-yingpenìngpent pyàkhtanga.  Khwoyelamat-ùngpu’ íngoir xhele xhnir thètlhir.
Then ‘twas that her head struck against the roof of the teahall.  In fact she was, in height, more than two spans, and suddenly she took up the wee, golden skeleton key and hurtled towards the triangular and circular door of the garden.  As for rosy haired Alixhlìnye, she could merely just lie down upon one side of hers, in order to look towards the garden with one eye, but ‘twas hopeless, if she were to go through at any time, e'er.  Sitting down, she began to shed tears again.
#
“Xhontu-yàqluir pón-e-xhrejor tú-xing,” pajè-xhutse’ Alixhlìnye, “xá qtuira-yìnwi fhtèkhamet!”  Pei pfhu fhrìmeqhe fhumfha-yèlkhim-ing.  “Éxhai fhyùwejing tlhatlhìjhyot kúl-epakh!  Khaû-fhejhi qir syàrlpi jakhna-tlhefhìrs-atser!”  Eiqhor-qwóyeqhe lwèntamet pejor kùyojo fhonil-ùtya kexhe-xhli-xing es ól tsetrumet-àxhwa ptemíkhikh kexhe-yoafhe-xing xhméri quja tlhoputoa-yùlkha khúni khniêt stereîjo quja xanxhas-àswaor khmeltà-yaloi.
“You ought to be ashamed of being yourself,” chanted Alixhlìnye, “oh, gargantuan girl that you are!”  She might have chanted those words.  “Oh lady who keepest crying in such a manner!  Humbly stop this moment, by my hest!”  However, proceeding, she shed baths of teardrops until there existed a massive pool all around her, being almost in depth six digits, and spanning unto the horizontal middle of the meadhall.
##

No comments:

Post a Comment