Thursday, October 27, 2011

Alice Chapter Three Begins!

##
Wherein Alice learns that, though gentlemen may court green haired Princesses from the Clockwork Moons, they end up marrying blue haired Princesses from the Clockwork Moons.  But we already knew that, didn’t we?
#
Khlúqeis Lrí.
Chapter Three
#
Tsipinyaôthe Jharo-yèlwil xhnoe’ Atlhiqhìli-xing Xhnèweir
 Walking and Running in the Wind for Fun, but without Chariots and a Curvy Timeline
#
Palit-ànwa petsiîxhimm teiqha pejor khàqet kus khmòrtya jhaxhya-yaloî-xing kú-yanwa jhwórì-yatser xhnir tìlqa qtèrtha khéqè-yatser xhnir tlhèsyo xhnalwa-khyèxhnoa fhweqhínxhaun xhlénga-yatser-aôngi jhpèsya wtserxhnàn-ejet kú-xhmi ker qiînrto qalqe-yèlwil.
They were a strange faction, in their appearance, as they assembled upon the river bank, with archæopteryces with scruffy feathers, with plantimals with fur clinging very close to them, with wet hair, fur, or feathers, because they dripped, drenched wet, annoyed, and lacking comfort.
#
Jhèmlei sir khuin-atser-ìthni fhàlës ei-xhrejor kú kei-xhloas kei-xhloas xhloên xú s-opaingateqha khyerójo-yejikh-ùngpu pón-e-xhrejor ukayóta-yèxhyeu kú-xhmi.  Khetyà-tqeirng pei-yeitlho tlhui-yèpyer thyìfhina thei-yoâka p-opaingana lwelpumim-ùlkha khyi xhmir Alixhlìnye’ oirqùrser paje-yayàmeqhe qhàkhnaikh tàngpa keqwin-àswaor kexh-ing xhnípe pfhe’ ur túrnìrn-ejikh qoe Qhimpí-yaxing kú qir oâqe teiwa-yáxe xhroe xuxhwi jhao-stít-atser.
In terms of the first question, of course, they wondered however they would become those who extremely dried themselves in order to be dry.  They consulted each other about this, and, after a few moments, it seemed very natural to Alixhlìnye, as she noticed, understanding that she was friendly as she talked to them, as if they had served the Princess for all of her lifetime in accordance with the honored caste system.
#
Ól purjarlkhamat-itlhur-èmpai ker qàtsura xhnir Jantethul-àxhwa kus khìrkhyi qìr ké xhwaoptu-yampei-yàxhwa paje-xhmiiyeqhè-yejikh kexh-ing-aqwa, “Khuswe-yakháwetair-ejait-àxhwa’ òfhatlhim khyi quja tú-xing òfhatlhim khli quja kho tsàpam jáxe jotelónge-yejikh-ixhnà-yajókh pú-xing.”
In happened that she, ‘twas, that very much endured a boffinated argument with the Flying Cœlocanth, who sulked, at last and would merely say, “I, being superior in rank to you, am older and wiser than you, so I, for one, know, understanding things, in general, better.”
#
Ei pfhu tsèpre suju Alixhlìnye jàno tyoe tijhwa-yùpwar teiqha-qhixie-yùtya Fhín-ing kexh-ing-epyer pejor jh-opaingate tnél-ejikh-ànwa teiqhà-qholai xhroe Jàntethul khnene-kenétsu ker qúner khnón.
What was chanted, Alixhlìnye would not believe, unless she knew the number of the Flying Fish’s winters, but, since the Cœlacanth refused indeed to tally his winters, they had no relevant words to say at all.
#
Eiqhor-àngikher paje-tsiwoniya-yùpwarn Xhaurlro-yùpwar kus p-opaingana xhàxotha xhroe khmèrenu xhroa kú-xhni’, “Ás toaqe tsúmu tú-xuxhwi pejor jhenta-khliêlu!  Sùqte khmùmayar tú-yaswaor pú-yetwu-rinthei-xing!”  Koaqe sqitu-yèngpor èngii’ íwal-ùxhwi pejor xhethènte’ entúyaot khlóyòt-atser Xhaurlro-yàqwa.  Qlìpu tneûfhta tyeûqna pfho kú-xhmi-xing Alixhlìnye-yant paje-yujáxò-yejet kexh-ing terepè-yitlhur xhlèqta khmá-yèpakh-ing tlhérs tyoe yinthei kexhe-xhmi-xing.
At last the Squirrel Mouse, who seemed to be an imperial servant of authority among them, called out, saying, “Be it that all of you sit down and listen unto me!  I, for one, will make you soon dry or abstract enough!”  They all immediately sate down, in a great circle, with the Squirrel Mouse being in the middle or in medias res of a story.  Alixhlìnye kept her anxious eyen upon him, because she thought that she would suffer a crummy color illness, unless she were soon dry.
#
“Xhnípeu’ oiyíjì-yejikh!” paje-yelèpyil Xhaûrlro xhwàqhunoi ser ing khweût xhroe, “Jáxe-yájhe-yòtyus íjù-yejikh syisyìtsasa sùqte pfhu yempai khyatwaîl-afham pú kae tú-xuxhwi?  Ás khmàtlhuin qir tlhieltì-yories!
“Be called to attention!” chanted the Squirrel Mouse with a voice of importance, “Are all of you prepared, in general, to hear the driest and most abstract beast that I know?  Be there an awkward silence throughout the realms, please!
#
Khlainator-an-àqwa ker Qhàkhna khmaô’ ekhùtlhutlha qus ur qoe khurìterit khmixhejuranúqeqe-yùtya qir Khnìntha koxha-yan-ing xhyeî qìr xhré xhlúng-uqei’ Khán-ètyikh kú-xhrejor-ing-epyer khmixhafhlethatàlqa’ ur inthei qoe khorna-khnukhul-apònya khyasìnwe-yan sámo xeûkhh khyi’ auxhetray-ajhwen-òntet qejhetlhefhíxei paje xhlir xhmél.

Great Khlaînator, ‘twas, after recently uniting each of the queendoms of Khnìntha, set out to march with his hosts of clockwork automata, and soon he conquered all of the southlands, whose war mastren, by chance, had, of late, grown very accustuomed to usurpation and conquest.
#
Setu-yènwe lwangayoîngqa-xeng Qhimpíya Sqamaséti kae xhnir sàroi’ iexhreixhim-òlkha paje-yeiléja pfhe xú qlei-yèmpai Khorna-Khninthà-yaloi xhlir khnewa-khláxhra setu-yènwe khenoingpa-yùpwar Tàqra’ Aiyísei Kàliil kae swareû-yuqei khotsáraim-òlkha koxha-yan-ing.
He sent both of his granddaughters, Princess Sqamaséti, whose hair was green, who, ‘twas chanted, had the most beautiful hair in all of Khnìntha, along with her same sex sibling, Princess Aiyísei Kàliil, whose hair was blue.
#
“Tqakh ei!” khyéja fhìrem Jàntethul tsàsyot.
“Icky!” chanted, growling the Cœlacanth, shivering.
#
“Qeu’ ei!” paje-jhkhèkhqa Xhaurlro-xing-àxhwa fhrumu-yeîlwai khinxhor-eîlwai.  “Khyurmu-yájhei tú-xing?”
“I’m sorry!” chanted the Squirrel Mouse, as he frowned, but being politely courteous.  “Did you speak out?”
#
“Pú-yaqwa-sur!” khyéja pfheltelínge tlhir Jànthethul.
“Not I, ‘twas!” the Cœlacanth hastened to say.
#
“Paje-pènxho pú tàfhli tú-xing,” paje-fhaplìnamat Xhaûrlro.  “Qwóyeqhe-yàmpeit pú-yan.
“I thought you spake,” chanted the Squirrel Mouse.  “I shall proceed.
#
Khmuqhukh-ùpwarn ainoir-Wthirpàlqa janya-Khninthàrlu-yan Sqamaséti xhnoipe’ Aiyísei wthoa-yèxhyeu qir xhmeîxoa Jìmpatlhon xhroe xing Siin-èxhyeu kexhe-yan-eng-epyer khetya-xhthinthu-yoâqen soen-ìnwi kei-xhroas qeî ker tekhya-qhijhwà-yajókhh khyuxhixhíri fheil khyuxhári puqofhafha-yeqràs-afham peltaîronu jhéxo.  Eiqhor-Khlaûkhumair Khwaxanáfha-yàxhwa khlefhùrt-aloi jèjet ei-xhrejor …”
Both of the Martian Princesses, Sqamaséti and Aiyísei, arrived in the blessed and creative Empire to be ninja spies on behalf of the Golden throned King of Khnìntha, but the sisters kept arguing with each other o'er which color of hair, in fact, green or blue, a young prince may prefer.  But, as for High Priest Khwaxanáfha of the eastlands, he learned that …”
#
“Ei xhyei-pejos kus fhòmpein koxh-ing?” paje-fhèpyuliin Quqúqa.
“What is it that he found?” chanted the Quetzal Cinnamon Bird.
#
“Jhételónge’ ei-xhrejor-sa koxh-ing,” paje-tàpli Xhaûrlro-xing quîrkhnu.  “Paje-jano-yìthni keis keis ei tú-xing.”
“He found ‘that,’ in fact,” replied the Squirrel Mouse, stamping his feet in irritation.  “Of course you know whatever ‘that’ means.”
#
“Jùno’ ei-xhrejor-sa pejor sarte-yìxhna pú-xing ujaxhmì-yatser ei-xhrejor,” paje-yéjar Quqúqa.  “Jáxe jena-yàxhmikh fheil sqèlkhe fheil swùqno’ ei.  Xhyér-atsèr-engut tsìlre xhyei-pejos tsena xhlir parjeqakhàtyors?”
“I know ‘that’ well enough, in fact, when I find that,” chanted the Queztal Cinnamon Bird.  “That’s generally some dewbeads or morning dew or evening dew.  In terms of this question, what did the high ritual priest chance to learn?”
#
Tqeq-opaingate lyowèngqamat xhroe jhèmlei xhroa pi Xhaurlro-yonwo-yèpyer fhòwa teiqha-thwunii-yùpwar qhefhiróro-yan koxha-tlhi-xing.

The Squirrel Mouse did not notice this question, by accident, but set out to hasten to continue his story.
#
“Jeqakhatyors-àxhwa jèjet ei-xhrejor koxh-ing euxojuxéjar-oâqen kòlro tlhafhlo-yèpwo tekhya-khláhxhra-yàswaor Ixefhífhesiitaqra-yèpakh-eng.  Kho khmòneturnt Pwér Eilasaîyan jàrlkhamat kae yoikul pfhorjhà-yatser xhojhyi-yoapa-yòntet astiixhaxhma-yòntet qhàsqi qir oâpe swìsta xhroe swèthnaqa kae Tixhrikh-èjikh-ing sir Fhlá koxha-yan-ing kórmm tutsi-yòjhwa fhafhlurt-utya-yòntet khmairáma-yòjhwa.
“As for the High Priest, he learned that both of the Martian Princesses, by chance, were bickering o'er the choicest color for one’s hair.  So he warned Emperor Eilasaîyan, who at yon time was unbounding battleruns in speardins against the gallicrows, and string marionettes, and negative space creatures, and packed snow persons of the First Necromancer, that both the clockwork hosts and the princesses were come.
#
Fhwèxa qyòjha xhmir Khninthatlhéxha-yìnwi euxojuxéjar kus troli-yèfhto wthuqhu-yùlkha fhulesqami-yètyikh paje-tòngta pfhe Sórl wtsaôjhe-yan Xhaxhefhíro Lyoê.  Eiqhor-paje-xhèmpa xhlir syàtlhan ker fhafhtònthe kheurqa-yòntet khetya-xhnaûni qir wtsèkhla-xing sànto kexhe-xeng.”

The Alien Lords set out and tried in vain to engage in the dialectic art with the bickering Martian Princesses, who could control the clockwork war machine hordes, as the Lords thought.  However, the siblings, sitting back to back, refused to sit face to face and gaze upon each other in the same looking glass.”

No comments:

Post a Comment