Monday, May 21, 2012

The Book of Obadiah

#Prálàqexing xhrir Khlòfhur Syarápa-tlharthose-wethenxhe-jhangétsa-qhanu-lrepa-tàrotlha


The Scroll concerning King Syarápa-tlharthose-wethenxhe-jhangétsa-qhanu-lrepa-tàrotlha


#


Xhí. Qhìkhtai xhrir Xhèlama Syarápa-tlharthose-wethenxhe-jhangétsa-qhanu-lrepa-tàrotlha’ eixing.


1. The mystical vision from King Syarápa-tlharthose-wethenxhe-jhangétsa-qhanu-lrepa-tàrotlha


#


Kho’ ei qhèlta’ eixhrejor kus Qhíngeîtlho †Qúthu †Qthèraxha –


Qhàtuqhi qhasetùpwar †Pónujhwa †Jinexhliyaiqhor


Xhnípe sqoqonùyejikh Qhíyuqei ker Ólu’ tlhòstu


Pajeqhekhekhnàyatser – Ás tlhéròjhwas túxuxhwi


Qoe fhóyai kúxhrejorul tsenapúqisexhyeuyùsqrun tú! –


Thus says Starfather the Master concerning the Qhíng,


“I have heard a report from Myself, and


An envoy has been dispatched among the Real People,


Saying, ‘Be it that all of you arise,


In order to persue all of them in a great sky battle!’


#


Tlhé. Fhrút ur yokhwo qoe tú fholtàyuqei Thufhèrlejikh


Ker Ólu Póyepyer xhnípeyampeisìxhna jhèmer xhroe tú.


2. How annoying! I cause you to be small among the nations


of the Real People, and you shall altogether be misloved.


#


Lrí. Khùswejhít qlaêkh jhpuixanàjhwen qlaêkh


Toaqe xhlèxhii taê xhajhyasànthu khlumliplàyaloi


Sqakhanàxhmikh qheîl se qefhúra túqi xhroe


Xá pajèsaqa púrùlkha toaqe qàxhlës


– Jhárs tieyàmpein tepuxhrejor pwuîyaloi xhyus? –


3. The boastfulness in your heart-stomachs


Has deceived you, oh dwellers in the clefts


Of the scurrying rocks, in the height of your sky bridges,


Oh you who say in your heart-stomachs,


‘Who intends to yank me down into the fractal waves?’


#


Fhé. Xhár jhyethìyatser xhmárlèthya túxuxhwi


Pejor xhràrxhnen xhthènthe túqi xhroe Xhlinthàkhuqei’


Ei koayèpwo kus xhetu xhmuju túxhrejor púyant


Wtseî pfhe fhtoâ pfhe †Xhnawùyejait pus xhmiiyeqheyùnyie.


4. Though you many ones build high like green magnet eagles,


While appointing your nests among the Stars,


‘Tis from yon place that I shall throw you,


As I, Starfather, announce, declare, saying thus.


#


Jí. Teyákayàlwos túyoapa tìfhu qlaêkh


Telparalwosùxhli ker qlaêkh qir túrpapi sir ákh


Xhroâkhpu xhroâkhpu khrúju qìr xhmé tú!


Xhmúngàlwos xhnoe qlaêkh koxhaxul khyáxe


Xhnoe tsufhìyixorng kúqiyepyer fhantayàlwos túxhmi


Fhruiyaôngi fhafhelòlkha lreîkh tsìjhu kúxhli khyáxe?


5. If thieves came against you,


If candy pirates came at the seventh hour,


How ruined you would be!


Would the many men not merely steal


Until they had enough things, and if gatherers of


Applecherries came, would they not leave seeds?


#


Thé. Xhnípe xhnípe tsekhpìyejikh Pwolyakhàpakhakh


Xhnípeyatserìxhna tufhriyùlkha teiqhàtiwa ker tsèrmi!


6. How the Seven Qhíng Castes will, by chance, be ransacked,


while their treasures of books, being hidden places, will altogether be discovered!


#


Lwí. Fhtó syoeyàmpein túxhrejor lreisyetàswaor


Khornakhwòlqayan ker khuswekhwóqu ker Lyoê


Xhnoike khekhtitqeyànwa qlaekhòntet lrieyànwa túxhrejor


Xhokhoyanùxhwi ker xhál kus xhnènur túxhmi.


Ól qtèfho khrúju qìr xhmé yaipoin túxhrejor


Khuswekìnxhiyan kus lyìlpaun khleikhakhalqiyòtya


Pejor khnenopaingaxhei jáxe xhroe qluî xhroa’ aîQthín.


7. All of the persons, who are your allies, who are Aliens


Shall send you forth unto the borders,


And the persons who have peace, who are peaceful unto you


Shall both deceive and conquer you.


It shall come to pass that your comrades who eat of your honey bread


Are fated to intend to ambush you,


Though you do not understand, oh Qhíng.


#


Khé. Otyeitiyaloiyàlyuring qlaûxha pfhe khyéja †Qwiitsòyejait


Ojuxhmoiràmpeit okhatlhayòjhwa teû kae Kelorètyikh


Xhnir ujáxu qir oxìxhloa Khyixhefhífhèsyo se Póyan khyáxe?


8. On that day to come, I, Starfather, say, as I declare,


Shall I not destroy the wise and venerable among the Kèlor masters


Along with understanding upon the skyways in the Qhínglands?


#


Jú. Qiirntoyoîtal kóm khusweQháma xóswaje taê Fhwàja


Qoe xhnípe fhentèyejikh qhanuxhnuyèpwo qir Keloranóqha


Khórtepakhh xhlir khèmloin xhmaûng xhmaîqhamat ser.


9. Then your bellipontent Qháma Warriors will be so annoyed, oh Suzerain Speakers,


That all persons will be divided from the skyways in the Triple Qhíng kingdoms,


With a slaughter and with bleeding Xhmaûng Qhíng-blood.


#


Lwó. Khlojúfhàyatlhui Khnifheyoâpa ker Aûm ekhàngqo


Xhrongújo sae túxhli tus pìsqu pejor aikhtèrnem.


10. Because of violence against your Brothers, the Aûm, you


will be covered with small patterns, with shame, being smashed into small pieces for ever.


#


Píxhi. Ajáxenayexhyeûxing toaqe xhnòqne túyaiqhor


Qir otheîka khmepefhrìyatser khnentruyùlkha’ Aûmejikhh


Khnènti pejor qtén teiqhastanayàxhmikh khaolyeyàqwa


Keqoas thewàrqha’ ayarsayàswaor kongai’ Aûm Aumùlkha


Túyan ei tú tus uqeîxi’ uréfhayolkhayòntet xhajhyàqukhon.


11. On the day when you remained aloof from controversial issues, and


On the day when the enemies carried the time capsules of the Aûm,


When the foreigners entered their sky ports,


As soon as you resounded for the realms of honored Aûm Aûm,


‘Twas you who accompaned the ravens and the many scavengers.


#


Xhíxhi. Khnólas qakhéxher teiqhaxhaptatlhàyejen Khnìfhe


Tú xhyómaloîxing xhthokheyejikhàjhwen kúxhrejoraiqhor


Khnenafhuxhlixhei kháyejikh teiwaXhmóyoâpa Qhutyóyis


Tsenatsèxhle se teiqhayúlànta xhroe yepyer khwanajiîxhe


Qhae jaipàyepakh qir tèlkhaxing teîqhatól xhroe khnónutya!


12. Be it not that you giggle against of your Brothers’ fasting days,


Upon the day of their suffering harm, and


Do not rejoice against the Children of Qhutyóyis


In the day of their destruction, and do not laugh


At all, with schadenfroh giggles, yes, upon the day of their distress!


#


Tlhéxhi. Khwànapau wthontàyaloi jhentaqojhyiyàswaor tú


Xólayèxhyeu teiqhafhèxhoqe xhroe eypyer khnenafhuxhlixhei


Qhae jhwestàyejikh teiqhapoyòyatlhui qir tyájha teiqhaxhèlekot


Xhroe xhnoike khnólas xùmle qlaêkhh khliêqha kúqi xhroe tú


Xúlàyaloi lraoyùlkha xeraingqayàxhmikh thweqhílpeng pfhu!


13. Do not enter the gates of my people


Upon the day of their mess, and do not chuckle,


Yes, because of their calamities upon the day of their ruin,


And be it not that you loot the wealth of books that they have


On the day of the chaos of their crumbling homerealm!


#


Lríxhi. Tqeqafhuxhlixhei xhthaôkhejikh fhomfhayàxhmikh


Pónùyaloi khmékhayèxhyeu pfhangìyatser túxhliyepyer


Khnólas tqàqha xhrènwi túyan ajáxe se teiqhayojuxaîxei xhroe.


14. Do not do firing of firebombs


Upon the sky bridges, in order, by chance, to mow fugitives, and


Be it not that you capture survivers upon the day of their chaos.


#


Fhéxhi.


Xhnoet xèpfhi tyómaswaorùxhwi xhlir xólqi †Xorfhàlejikh.


Pwànta pfhe qìr xhré tú xhnípe paikhelóngeyùlkha túxhmi kei


Poatakayaipoînejet xhmir pfhaipfháxheyàntong khleikhatúnel.


15. For the days of Starfather go nigh unto all the viceroy kingdoms.


As you have done, it shall be done to you,


Because your deeds are fated to return unto your own antennæ.


#


Jíxhi. Poaqing stiêxing stakèrjus thwolkhìngejett túxhli


Jáxeyòjhwan tlhínìyejikhh khurìtepakh tlheukhtarètyikh.


Xhtheipiyaipoinòntet xefhéxhoyaipoinòntet kúxuxhwi


Pejor sopaingateqha Xúyejikh ker Khnólu.


16. Because you quaffed upon my sacred mountain, by chance


All of the kindreds will drink continuously.


The many ones are fated both to guzzle and to gulp,


As they become Fantasy People.


#


Théxhi. Tèjhu Jhpú Tnutsèyaloi khrupoyojhwayaôngi


Xhnoike kho tyèkhetha qìr xhmé keixing pejor xeîrikh


Qoxoyùlkha Qéngejikh Qwíke Qíriniîle Xhyúlafhwuraqháne xhroe.


17. On Mount Tnùtse there will be those who escape,


And it intends to be holy, while


The Phratries of Queen Xhyúlafhwuraqháne possess the Qhíng candies.


#


Lwíxhi. Qìr té khyìmet Khwuráraûngqa Khnoingèrejikh


Pejor khùngut puwarùtya Pururfhàraxing Xhnófhòyejikh


Pfhùpa jamojoyùlkha qlátèyatser Fhwajayàswaor.


Eiqhorthwalpaunaîpoin xhnoipe xaxuyaîpoin kúxhrejor Ása


Xhnoe’ ól khnón jeruyeyètyikh teiwayOxhrìyuqei Tlhelòrejikh


Tlhòlqekh pfhe xhmaitlhújo Fhyàqhu ker Àyan ker Fhriîxhe.


18. Then the Family of Khnoînger will be fire,


While the Clan of Xhnófho shall be a flame,


When the castes,that the Suzerain Speakers have, resemble stubble.


And the Ása are fated to kindle and consume them


Until no surviver among the Children of the Qhíng exist,


As the respected Immortals have spoken, the Æons and the Stars.


#


Khéxhi.


Jheimpanaîpoin qletsiwayùpwar koas Khmàrsitel Qlùfheman.


Qejhetlhefhiyaîpoin qefhúra Qthantònthe xhroe Thùlwuyan


Xhnir qhùnti Qelreqàkhejikh xhnoe’ óloâyuqei Fhwajaràkhejikh


Pejor qhekheîyo fhaprokayàxhmikh khwalpùyaloi Qhokòkhti.


19. The Qlùfhem are fated to set out to grab a handful of the Ideapoleis Khmàrsitel.


The Thùlwu are fated to set out to conquer the sky bridges of Qthantònthe,


Along with the countries of the Qhíng Warrior Caste and the territories of the Qhíng Noble Caste


While the Seedlings conquer the city-states upon the fractal waves.


#


Júxhi. Ei’ elilènti lwuintèyejikh Pénètyikh Aûm Aûm xhroe


Pfhorkuyaloîxul koas lyófhi qir tìrxho’ Eilasaîyanor xhroe


Pfhangìyuqei ker Thùlwu ker tqèkhel Thulwujoirèxhyeu kus


Khmolrayaîpoin ur qoe syartemùxhwi Khyexhasyeîmejikh.


20. ‘Tis the exiles of the armies of the Childru of Aûm Aûm


In the floating continent sky armadas as far as Eilasaîyanor


Along with the refugee Thùlwu who dwell in Thùlwu home


Who are fated to cause all the viceroy kingdoms of the Qhíng to be mutated.


#


Lwóxhi. Tlhárnàmpeint Péla Tnutseyèxhyeu ptiêsakhan


Thathniyèxhyeu fhlàkha xhroe’ Àrqhong xhroa kúxuxhwi


Keqoas khyongoxíjoyèkhmen †Khyeinwùyejikh. –


21. The deliverers will ascent upon Mount Tnùtse,


In order that they form an opinion about the whispering mountains of the Qhíng,


When the viceroy kingdoms will be His, Starfather’s.”7 comments:

 1. The great content in this site good article also thanks for informationVirginia Reckless Driving Law

  ReplyDelete
 2. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 3. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete

 4. The Book of Obadiah, nestled within the Old Testament, delivers a powerful and concise prophecy. Its brevity doesn't diminish its impact, as it vividly portrays the consequences of pride and injustice. The poetic language employed by the author adds depth to the prophetic message, making it both timeless and relevant. Obadiah's focus on divine justice and the ultimate triumph of righteousness resonates with readers seeking profound spiritual insights. This concise yet profound book continues to be a source of reflection and contemplation for those exploring the rich tapestry of biblical literature. abogados de divorcio de nueva jersey

  ReplyDelete
 5. "The Book of Obadiah" is a profound and poignant biblical text found in the Old Testament. Comprising only 21 verses, it is one of the shortest books in the Bible, yet it carries significant themes of justice, judgment, and restoration. Written as a prophecy against the nation of Edom, it condemns their pride, violence, and mistreatment of their neighbors, while also proclaiming God's ultimate judgment and deliverance. Despite its brevity, "The Book of Obadiah" offers timeless lessons about the consequences of arrogance and the assurance of God's sovereignty. It serves as a reminder of the importance of humility, righteousness, and compassion in human affairs.mejor abogado para planificación patrimonial

  ReplyDelete

 6. "The Book of Obadiah" offers a profound exploration of themes such as justice, divine judgment, and the consequences of pride. Despite its brevity, this ancient text delivers powerful messages that resonate across generations. Through vivid imagery and prophetic language, Obadiah's words continue to provoke reflection and introspection. As one of the shortest books in the Bible, its impact is undeniable, serving as a reminder of the enduring power of scripture. A timeless treasure for those seeking spiritual insight and moral guidance. abogado de sucesiones cerca de mí

  ReplyDelete

 7. "The Book of Obadiah" is a concise yet powerful exploration of themes such as divine justice and national pride. Its poetic language and prophetic imagery captivate readers, offering timeless insights into the consequences of arrogance and injustice. Despite its brevity, this ancient text resonates with relevance, challenging readers to reflect on their own attitudes towards others and the consequences of their actions. A testament to the enduring significance of biblical literature, "Obadiah" remains a thought-provoking read for believers and scholars alike. Its message of accountability and humility continues to resonate across generations. abogado testamentario

  ReplyDelete