Saturday, May 5, 2012

The Song Poem of the Northwind and the Sun

Khmekhèlrexing xhrir Khrùmfhurs KhmernyapayeîtlhoThe Song Poem of the Northwind and the Sun


##


Qìr é tlhoâni pajefhalesoâqen Qterfhóresoyòntet


Qthúyaol kus kus fharqikhèmpai kúyuqeixeng


Pajexhmoqluyupwàrnejet Xhthúwerèrle khniikhaqwása


Sopaingate xhmuju xhnafhúnàyejikh exhingesa


Tlhèfho fhaxhnaotàswaor khyi pejor ùwasu.


Once, the Northwind and the Sun were disputing,


Wondering whoever was the most powerful among the twain,


for the snowwhite Moon chanted


That she would become the bride


Only unto the strongest Prince.


##


Xhyakhikhrayùnwung xhyájeqhe xhnípe kae


Jhwetlhìmejikh qir khmiweqatsìlpora xhìmlut


Kekutlhi kus xhinthúnga khrotlhuyèxhyeu kúxhlixang.


Suddenly the three saw a wayfarer,


Swathed in a warm, large travelling dreamcloak,


Which he wore, as he was coming upon the road.


##


Xhnoet pajekhmúta Khlúng khwulqajáxha


– Khmaqàrlrur khmetonùpwar pexheyaning


Keixhloas khrujáxi jhaeyupwàrengutt tepuyaneng.


And the graceful Moon chanted,


“I imagine a way


By which we three will decide this contest.


##


Ei’ íngo tus túyuqeixeng tus oerèfhto peixhrejoring


Keqoas xhròrthwin ur teiqhathotholpayùlkha qoe lyaoyaôngi


Túyaning xhnípeyaîpoin lyernewìmejikhh khyèfhar xhroe khli


Pejor ptokhtithayènxhur jhepayètwuring xhnoike khesaswaor


Póning poe jhkhaiqnayèxhyeu pexheyaning xekhyaxemàteqhai.


Khwunaqhiyáxeus sir ínge lwukàyatser xhneyemaike Khwiêning! –


‘Tis the one, who is among you, who can do this,


When you cause the traveller to remove


His dreamcloak, who is fated to be considered to be the stronger,


Being the more lordly than the other, and unto the dear one


Himself, as my husband, I shall give myself in marriage.


May the beloved Wind begin first with the tournament!”


##


Kho xhèkhqe lrúnaloi xhlurelotoâka Xhmarùkixing


Xhnoike qhòqwiwi qhòqwiwi khornateiqha xhlir fhoâs


Sekhnèyuqei xhloarutakhaôngixing Qterfhórèsoyan.


So the Sun retired behind a cloud,


And the Northwind kept blowing with all of his


Huff-puffing might towards the viator.


##


Eiqhorxhàxhlant pàrai khli koxhingesa


Xhlir khmìmen xhapayènxhur kúxhrixing


Xhnoâ pòlejhe kúl teiqhathothòlpa


Kekuyoafhexing kheyelanaôngixing xhnoe


Qìr ké pejor xhnaô qthethoyulkhaxùxhwi khwikotàxhmikh


Wtsaojheyùpwarn tèfha qlaêkhatser Qterfhórèsoxing.


But the swifter her blew


With sharper gusts of wind from him,


The closer did the traveler fold


His dreamcloak around him, until,


At last, abandoning all hope of victory,


The Northwind tried in vain and then gave up in wanhope.


##


Qìr té xèqhes kórm Xátùpwar pejor kúyeitt


Tneîfha’ árepakhajhwenùxhwi koxhaxhrejoring


Khùrit ser teiqhàxhmúrl khnalqeyùtya khlitruyaloîxing.


Then the Sun came out, shining,


Being divine with all of his warmth,


And all of his glorious smile, upon the viator.


##


Ke se sas auyíkelónge teiqhakhlája khàtqai pfhu


Xhlir lreukhùnimoing xhthiî tsìlpora tqoyimùtya


Kekuxhrejoring kekuxingesayepyer qir fhúna


Khmipìlqa pajexhexhlòrejikhh Khrùmfhurs


Xhmathóxhnin khli koxhayuqeixeng kongai Xhàrpol.


As soon as the elegant traveler felt


His genial rays of light, he began to remove


His warm dreamcloak, and


The Northwind was obliged to confess


Because the honored Sun was the stronger of the two men.


##


Xhnoet jònxhu pajèxhmoto Kinthejhekhauqhayètyikh


Kathayàswaor xheleyAtòqtayan kus pajexhàfhepel


– Pòfhya teiqhakhnujoxíju Pwàlu khìthyu ser khnónexhni. –


And the lady Moon gave here hosts of Rainbow Serpents


To the Sun, saying,


“No one can withstand the Sun’s laughter.”

No comments:

Post a Comment