Friday, May 11, 2012

Jonah Chapter Four

Qonáfhto Fhé

Chapter Four#

Xhí. EiqhorTharúka Kór ól ker qiirntotèpyer qrojhìyajókh qaqakhnaqayàswaor.

1. But Tharúka Kór verily verily was annoyed, and he was, in fact, angry.

#

Tlhé. Xhnoet sekhyelónge †xhmir Séro koxhing pajejhyeltàyatser – Khwimikòyories khwilifhufhùyafham †xá Jhyimoânto pó kae pejor plèjerng tlhatlhìjhyot Wthatlhàxhesor janafhùmpi se yantong púxhli pei xhmoe khyáxe? Kho jhkhentematèxhyeu kúl púyant fheuqayùpwart Ílinìyutakh pú pajekiîyejet púxing khwonítuyàxhwa ker khànganan ker khwaliqèsqutt †Túxing khyéxi quja fhojuxhrújòyatser efhiyatárar quja pejor khreuxujórei khlothàreqhe quja xhelekàyatser.

2. And he prayed to Starfather, saying, “If it please you, Starfather, were these not the words that I chanted, while I was still in Wthatlhàxhesor, mine own homerealm? Therefore, in order to thwart such, I fled towards Ílini, because I, for one, knew that you were a gracious, a master of the great heart, being slow with regards to anger, being abundant in accordance with lovingkindness, being one who forgives with regards to disasters.

#

Lrí. Xoptajathit xoiqhakakhakeyolkhayùnyie póxhrisa qìr pé taê Xhwúma Túyoriesing fhatìsejet póxhmi fhufhlunesètwekh xhlir qaranúre peining! –

3. Therefore honor me my ending my life nowabouts, oh Starfather, from me, please, because death itself is better to dear me than life!”

#

Fhé. Qìr té pajefhrìmeqhe †Fhwuînye – Qairtayájhei thaû ptìlom ser tóxhmixing? –

4. Then Starfather chanted, “Are you, dear one, angry with an elegant reason?”

#

Jí. Kho sèqolo tsenajhatuyèpwo Tharúka qoe khyùxhamet qir xhmoâ xhèmlana xhroe xing aungtayùlkha keixhmixing kúxing. Koxhayaning sixeyungtelóngèyatoa xhwuîqha koaqoas koaqing xhmejhwèntamet keiyufharing qir tòxun karèneqa xhnoe fhórel lwaôkh keis ólu tsena qir khlètsifha fhoâ ser koxhaxhnixing.

5. So Tharúka left from the city in order to sit towards the side of the east unto it. There he made a temporary shelter for himself, where he sate under it in the shade, until he could see what happened in the ideapolis.

#

Thé. Eiqhorkhmòrqor jhijhòmpoin †Xhneyemaike Khnékayan qoe qéses Tharúkayoâtlha peixing thájayèxhyeu wtheuptayòkhno peixing qoe serelónge koxhaxhrejoring teiqhàsyó si peixhlixingesa. Xhnoet Tharúkayàxhwa khapfhìyajókhh khéqùyatlhui tlhir kàrnga.

6. And beloved Starfather prepared a gourd blossom in order that it grow up above Tharúka to be shade o'er his head to deliver him from his miscomfort. And as for Tharúka, he was happy, in fact, because of the plantimal.

#

Lwí. Eiqhorkhnathelónge kejoqe Xhwatlhotsuyùpwar xhrir Elókhi †Khnóxoyan kejoqe keqoas xhèlimet ajáxènaxing tnòrpta se khauróryanayùpwar fhlolaîla qhùnta jhijhòmpoin kekoxhayaning qoe thìtlhelo fhóyei keixing.

7. But, after Starfather appointed a Dragon from the Moons, when dawn came upon the day that was the next day, he, breathing fire, attacked the gourd blossom, so that it was parched and withered.

#

Khé. Xhwárs xhmíri’ Ingewetlhájàyatser árnaxa’ axókher pejor Tlhàsqrus xeûtha’ †Ejéyoyan koaqoas khwòyim khàtqo kóm khátoiyùjharing Tharúka Pyórn tyú ser qoe sopaingate xhwaiwalaûyejikh koxhingaxhwa xekhyajhwetlhimixhnayeîlwai qthenxhamateîlwai khorna koe qupomàyepakh jhekhqayeîlwai’ eixhrejor – Khneukhyènei póxhmi xháyayètwekh xhlir khmixhefhlúxar peining. –

8. When the Suns came upwards, Starfather breathed outwards a burning Eastwind, where the glowing Suns so battered down upon Tharúka’s head that he became dizzy, while he altogether swathed himself, while he begged with all his souls, saying, “Death itself happens to be a better thing to dear me than life.”

#

Jú. Qìr té pajexhlothelónge Tharúkayàswaor †Xhyàtlha – Tsenàpfhoxha khwósu ser khlitseîyaxúng khlìtsei pejor jhijhòmpon túxhmixing? – Xhnoet pajekhmúta jhèpa’ – Ei xhlir xékh pesqìnaxúng kus qròjhi pejor fhùnthi syontàyatser peining púxhmisa. –

9. Then Starfather chanted to Tharúka, “Are you angry indeed with regards the gourd blossom with an excellent reason?” And the other chanted, “’Tis with a superior reason that I am angry, unto the death, with regards to death itself.”

#

Lwó. Qìr ké pajèxhutse †Sqètsu – Pùngqeis ter qetlhelaxhetèngte tsenaqofhayaswaoròjhwo tyúxhoyòlkha keixhmoas unopaingalei fhwopelíngèyejikh xhnoe keitatsersas fhreûs ur qoe keixing túxingesur túxhlixingaqwa keis xhmajáxa xhmèfhteqhe qir khnàtlhi fhèmpoka keis koaqing tsutsùkhqe khneîta khuînaloi.

10. Finally Starfather chanted, “You were, by chance compassionate, with a great heart to the gourd plantimal for which you did not labor and with regards to which you did not cause it to grow, and it was a plantimal that sprouted forwards within a single night and which perished in a single night.

#

Píxhi. Wthaijhelónge xháng xhroe xhmir Qhàyul koas khyelóxoâxing khloâ koaqoas khlòturn xhlir ànye kus qwús áng tijhwayètwekh úneyètyikh kus tsapàmaxúng tifhikhùlkha khàlern si xhmir khólern aqhus koaqoas qhànkhakh plélòyepakh khwaqheyotyayòntet squweletlhayòntet khlijháxairtòntet khnìmla khnèner †Jinexhni khyáxe? –

11. Ought I not to have a heart for Qhàyul, the great metropolis, wherein happen to reside a people more than a hundred thousand of persons, who do not know the difference from their right hand to their left hands, and where happen to dwell a multitude of aurochs kine, and giant silkworms, and dinosaurs, and plantimals?”

#@@

Xhelùntaxing xhrir Tharúka Kór

A Psalm of Tharúka Kór

#

Kho’ anísqayang uijàyafham orpyomatèxhyeu †Pó kae Tharúka xhmoe

Qhìpyuin qhonùyatser tekhyayoxhriyèthya tsìyuxing tsumloyutakhìxhna.

Xhlir khlaû fhwíwer twó xhroe koxhing pejor xhnípe xhexhempàyejikh.

Qìr té tùmlo’ íxhil ker qathajhelónge ker qwònunu tóxhekèyaning.

So Tharúka was a man sent by Me for warning,

While he ran away, like one’s children, unto a sky ship altogether laden.

With agreements he rolled the knucklebone dice, being rejected.

Then the cloud whale swallowed him, who did things, who was blame-worthy.

#

Xàthnumett tyoe xú xhnoe jilpìntu tyoe †Jisiîthne’ ákhayaning

Qlùkiki xekhyaqòkhtur xùntra se qir tìrxho’ ùkheta xhroe Xorayùlkha kú.

If he had not changed his mind, if he did not glorify Starfather,

Certainly he would have delayed himself in the crystalbeast until the Final Dissolution of Dreams.

#

Fhierelónge kúxhrejor ker jhefhujóxo fhùryeqhe se fhixhliyàxhmikh

†Jinanaiqhor fhàkhatsa’ ur qoe khyùpoke jexhoâtha kúyoatlha

†Pó pus pàjefhoar xhmúyatser tsixhlìyutakh tijhwayètyikh swistayètyikh

Xhnoike tsèpre kúyepyer pàjetárl †Jint fhekheûqa xhnalwàfhluxar kúxhli.

I tossed him down, a sick person, upon a beach of ice,

And I caused a sprouting calabash to grow above him

While I sent him on a dreamquest towards not less than a myriad of persons,

And they believed, and I permitted them to enjoy their lives.

##

No comments:

Post a Comment