Saturday, May 26, 2012

Haggai Chapter Two

#

Qonáfhto Tlhése

Chapter Two

#

Xhí. Xhyómèna-xing jhelwóxhi-yèxhyeu Fhieltina-yùlkha jìnwa sir íng pfhu tsena qir tlhàthyana sir áng Eîl-ejikh fhànteqhe xhlir Pwapyékapa jhwuníxe khwiwimìko-yant †Fhtiiso-yùjhwa paje pejor fhlàma.

1. On the tenth-plus-eleventh day of Samhain, the first month, during the third year of the Sun, the word from Starfather came by means of Pwapyékapa the sage, saying this:

#

Tlhé. – Afhóweut-étyai-yoîpil Wtsúkh Sqeqlúxha Fhwapa-yàswaor kus qhàrni Khlúqhal-àxhmikh xhmir Fhtóqhefhafhápe’ asúti sùkhpi so’ anye-yètyikh xhnoe khau-paje-tiênamat.

2. “Speak now unto Prince Sqeqlúxha Fhwàpa who governs Khlúqhal and to Fhtóqhefhafhápe the fisherman and unto the remnant of the people, and say this:

#

Lrí. – Kháxa khyetlhúqoa-yulkhà-yengutt teiqha pejor khmàyet fhtiê xhyus toaqe fhlìfhors toaqe kháwa túyuqei? Xhnoet popaingateqha xhyeipejos qìr pé kei? Tsìswi khnónexhyeu pejor xhneixingaîxei keixhli khyáxe? –

3. ‘Who remains, living among you who saw these triangular and circular temples in their former glory? And what do they appear to be nowabouts? Don’t they seem to be nothing in comparison?’

#

Fhé. – Ás jhyanthuikh-oîpil taê Sqeqlúxha tú-xing! – wtseî paje-fhaplìnamat Ptoteîrtha. – Fhújor-étyai-yaîqhor xá Fhtóqhefhafhápe ter árxhìxheqhe’ aqhus aî-khorna-Xákhefha Khanóqha xhroe xing Khaûtlhing xhroa xing xèkhya-qhie khrúju! – qlaûxha paje-fhèpyuliin Thwùfha. – Xhnoet xiê-stei kexhumà-yejet xheit-uxhwi jinant – fhtoâ paje-fhrìmeqhe †Pteîne Tlhuikhtan-ejikh-òntet Khnèkhtang.

4. “Be it that you now are courageous, oh Sqeqlúxha!” declare your Ancestors, saying. “Be brave, also, Fhtóqhefhafhápe the fisherman, and all the Kháfha of the Land of Story, encourage yourselves!” declare the Spirits, saying. “And work or build, because I accompany all of you,” professes Starfather of the Dreamers and Skydancers.

#

Jí. – Pejor Khriifhapinaraniitìkhta Xhuptàs-atser khmatsomàtafham xheixhmi †Jin kae ke se sas úta Xhámiwiil koas eixoâqa kumlantes-òlkha xheixhli parxhàpfhe toaqe qeîr poe Pexhmein-ànwa Sakèrmes kho jhafhuxhlixhei thuyùpya xhroe fhlèwo xhroa! –

5. “As for the Covanent with the Lands, the Marriage of the Emperor and the Empress, which I made for you when you went out of Xhámiwiil, the place of reeds, My Holy Children abide in your midst, so refuse to fear!”

#

Thé. – Xhnoet paje-fhlama-yùnyie †Tqúkho Pyápepltakhta-yùlkha – Qìr é punwewe-yiimpi-yìnthei tingaju-yojhwa-yòntett toar-òntet qae-yòntet xhnoe thweta-yòjhwa †Póyan. –

6. “For thus says Starfather of Glossopoeia, ‘At some time soon I’m about to shake the heavens, the earth, the fractal seas also, and the realms.’

#

Lwí. – Khlaojhyantu-yàmpeit kinarn-ùxhwi póyanepyer tsiixhe-yaîpoint púqè-yuqei khorna-khneti-yèpwo kú xhuwaî-yatser fhókh-ulkhà-yengut xhlir sàqhor jint – paje-thiijhwelónge †Qtàfhta Khmelte-yàxhmikh Qthemlipu-yùlkha.

7. ‘I shall jostle all the viceroy kingdoms, and the persons are fated to come with the hexagonal books from all the satrapies, while I fill these triangular and circular houses with glory after glory,’ says Starfather of the Halls of Thought.

#

Khé. – Xhae-yèkhmit xhnir tsíyang-èpyer khakhte-yèkhmit xhmuptà-yuqei †Póxhmi – wtseî paje-thoqelínge †Xatlhúnai fhalesi-yulkha-yòntet xaneuneu-yòntet jhùtha.

8. ‘The whimisical rainbow silver along with the precious tsíyang is mine, and the jadestones and whimsical rainbow gold is mind, for me,’ declares Starfather of words, rainbows, and blood, saying.

#

Jú. – Tsìxhli párna-yòjhwa xhré xhroe pejor wtsú xhliêyan khiqhaqi-yàxhmikh kes ólu khasya-yàswaor – pajè-thuyeir †Xorapàkhroxha Ptoteî-yejikh – xhnoike poa-yèxhyeu peinukh pìje pampe-yùlkha †Pó – qlaûxha paje-thyòqamat †Xòrfhal Pruxì-yejikh. –

9. ‘The glory of the days that will come for these houses will be not less than the former houses in terms of being great,’ says Starfather of our Ancestors, ‘and in those places themselves I shall give peace with honor to my family,’ declares Starfather of the Spirits, saying.”

#

Lwó. Tyájhana jhetlhétlhe se Khokhtunà-yaloi kess sinùnta sir íkh qir khyémla sir áng Khyilyìkh-ejikh jhunwènthe Pwapyékapa jhwuníxe-yàswaor xhyákh-an-ing †Xorpafha-yùjhwa paje-saqà-yatser.

10. On the twice-eleventh-and-second day of Daphnephoria, the fifth month in the third year of Khyìlyikh, the word from Starfather came unto Pwapyékapa the sage, saying thus:

#

Píxhi. – Kho paje-jhyèlta †Páraqefhínúfha Pulumekhwà-yejikh aqhus Tlhoîxo – Tsaxhnu-yáxeus khmaltut-ùtya qìr pé jhwaxàntu’ Ángajà-yuqei!

11. “Thus says Starfather of Stars and Æons, ‘May the Kháfha hieromonachs among the Sylvan Caste now begin to discuss ancestral instruction!

#

Xhíxhi. Tsefheir-àlwos ojoxáxei sàqha pfhu ker tsìpe kopwè-yaloi koaqing qhùthwes kútlhi tsena xhlir khneyìpexha pejor pènxhu tolwa-yùtya tlhasixhlòxhra ser ing koaqing tsèrmi fheil tekì-yatser khnaofhro-yùtya fheil tneîparl jhkhanin-ùtya fheil qwaxe-yùtya fheil wthethe-yùtya fheil qhotlhuxhnu-yùtya fheil qlús pokhite-yutya-yèkhwuss sopaingateqha khréxhye sarken-ùlkha qthao-yonwo-yèlkhum? – Eiqhor-paje-tàpli’ aletsaqokhùsqi – Sentò-yaxúng. –

12. If a person happens to carry a sacred flying fish for food in the sleeves in his set of robes that he wears, while touching of honey bread with the sleeves in his folds in the clothing, or while touching rice cooked until dry and hard, or cooked food, or soup, or waterskins, or flower butter or any other food, will that food, by accident, become hallowed?” And the sylvan priests replied, “It won’t be holy.”

#

Tlhéxhi. Qìr té paje-khwilìfhufhu Pwapyékapa’ – Oixhmixhna-yàlwos qlús-òjhwa kei-yutya xhnípè-yepakhh khlepepè-yejikhh khnairarà-yatlhui sopaingaja khréxhye qhutlhung-ùlkha’ àxhle stór? – Xhnoet pajè-fhloqi fhìxhapa – Sopaingaja qhitlhing-ulkhà-yaxúng. –

13. Then Pwapyékapa chanted, “If one who is polluted because of a corpse happens to touch any of these things, will the other food become dirty?” And the sorcerers answered, “They will become unclean.”

#

Lríxhi. Paje-khmúta-yoîtal Pwapyékapa – Kàqajo poa xhmoe kúl xhmoe. Eiqhor-Itar-ànwa Kháfhà-yejikh uwepas-àthying kúl-ànwa – wtseî xhàfhepel eixhrejor †Puînthe – xhnoike khuriterit-ùjhwu khyójitsa-yùtya xhrir qeyeîtsayoi kúl-ùjhwu xhnoe xhwopaingateqha xhmewo-yulkhà-yaxúng khmérn-àxhwa fhriti-yatoâ-yafham †Jin-exhmi kú kae.

14. Then Pwapyékapa chanted, “Such is this folk. And such is the Kháfha Confederacy before My face – declares Starfather, saying, “and such is every deed from their wingfins, and what they offer Me there is truly unclean.

#

Fhéxhi. Xhnoet qìr pé penxho-yétyai-yàxhwa tsena-tíngapi khmo kes thá! Xhnípe jis khnathelónge-yùlkha qir jhèpa xhotlhà-yaloi †Pyiwè-yejikh stánan khuîn té si keyatsersas xhmiqhito-yoxhriê-xing erfhetlhi-yòtya keis pàxhwi janyà-tuqhen ú jhyopi-yaipoîn-ufhang túr-ùlkha.

15. But now do consider from this day that comes afterwards. Before a single stone was placed upon another in the triangular and circular fanes of Starfather, from that time, when one came unto a heap of blue barley of twice eleven bushels, there would merely be eleven.

#

Jíxhi. Xhnoet khmùqhukh jhikhlumàt-atser khnòrifhu fhiyápa-yùtya’ óyan qoe xhaûtha xhàma khmemeûxhekh kùyojo’ èfhlet pfhu’ úyan ólajheqhe kuyojo-yàthnem wthú.

16. And when one came, approaching the casks of fhiyápa sweet nectar in order to draw, to pour, to draw forth five ephahs, there were merely two ephahs.

#

Théxhi. Xhungelónge-yeîlwai túxhrejorontet khurìterit ofhíxoi-yùtya qeyeitsayii-yèkhmo xhlir fhìsta’ ulaxheiporpì-yepakh sisúqe ser qyixèlort sae Talamaswaqírènat-an khwèjha’ okhafhaka-yeîlwai †Jinexhmi tú – fhtoâ pajè-xhutse’ †Úlim.

17. The Cælesial Emperor smote you and every labor from your wingfins, with whirlwinds, and tree breaking winds, and snowslides, and hailstones, but you did not yet return unto Me,” declares Starfather, saying.

#

Lwíxhi. Pènxhi khrúju xhmoe tyájhapi-yèpwo-xing kes thá tsena-jhòsweqi jhetlhétlhe khmo khmàngqona xhroe sir íkh pfhu tsena xhrir xhyómena pejor xhnípe thám-ùlkha teiqha-xhmalànta †Plówa! Xie-pènxho!

18. Do contemplate from this day that comes later from the twice-eleventh-and-twice day of the fifth month, from the day when Starfather’s temples were founded! Humbly ponder!

#

Khéxhi. Tenepa-yájhei-yòjhwan troâyaloi qùnokul sít-òtya? Jhyojho-yàxhwa xhnoe thailqu-yàxhwa xhnoe khmarfhta-yàxhwa xhnoe qhitáya-yàxhwa tqeqopaingaja polejhe-yòlkha jhkhoânwu. Eiqhor-tsena-tíngapi khmo fhafhárukhh khrúju qìr xhmé túxhrejor †Jinan. –

19. Are the seeds still in the graineries? As for the lianas, the apples, the pomegranates, the cherries, the fruit trees do not blossom. However from this day, I shall bless you.”

#

Júxhi. Qìr ké thaîkamet atlhìqhili’ epfhieyòt-aloi Pwapyékapa-yàswaor tsena-yotheîka jhetlhétlhe se jinwena-yàxhmikh fhaxhlì-yan-ing †Tefhèl-ejikh paje pejor xhlothelónge.

20. Finally the word of Starfather came a second time to Pwapyékapa upon the twice-eleventh-and-second day of the month, saying:

#

Lwóxhi. – Afhóweut-étyai Sqeqlúxha tlheyófher-àswaor Khlúqhal-àxhmikh paje-xhmiiyeqhè-yatser teir – Xhnixhme-yàmpeitt túyei-yùpwar tlherernani-yulkha-yòntet kapenóqa-yòntet kèfhtu Jinan!

21. Speak unto Sqeqlúxha who governs Khlúqhal, while you say, ‘I shall be on the point of shaking the heavens, the saltless seas, and the earth!

#

Pítlhe. Saxhnelónge xhmuju khwòpa khyongoxíjo-yàxhmikh †Póyant pus xhlìqhiqhi xhnàqhor xhroe’ iêqha xhroa Kháfha xhroa yepyer khletsatsetse-yàmpeit khmeilafhoat-òntet khmeilan-òntet sopto-yòntet jhòtra †Jinan xhwòyant pyó-yatser lrìxhe xhnoipe Khmusqàrta pejor fhàrlo tlhekhíqhè-yepakh aqhus kópa’ aqhus tàrlwar jhepà-yejikhh khurìterit.

22. I shall oust the thrones of the viceroy kingdoms, while I deracinate the power of the realms of the Kháfha, and I shall overthrow the sea wood sky ships, and the æronauts, and the war chariots, and the soldiers, while the war dinosaurs and Flower Knights cascade down, while each one falls by the crystal swords, and impaling spears, and mācuahuitls of another.

#

Xhítlhe. Fhakhèsyaqi se – wtseî paje-xhmòqlu †Títhe Khoafha-yejikh-òntet Khyàlyan – khlempa-yàmpeit khleitt tus Khlèson Sqeqlúxha Fhwapa jana-xhàxotha †Jinant – fhtoâ paje-yeiléja †Twàtlhi Pruxì-yejikh – xhnoike fhoreîka’ur pyetíwa-yùlkha-xing qoe teir Jin xhyinwemèt-ejet ur qoe teir †Póyan – qlaûxha paje-yelèfheqhe †Trayeîntu’ Inatéla xhroe. –

23. On the days to come,’ announces Starfather of the Male Ancestors and Female Ancestors, saying, ‘I shall take you, Prince Sqeqlúxha Fhwàpa, my servant,’ declares Starfather of the Spirits, saying, ‘and I shall cause you to resemble a signet ring, because I have chosen you,’ declares Starfather of the Immortals, saying.”7 comments:

 1. I truly enjoyed the top quality info. Will be back again to check up on new posts.

  ReplyDelete
 2. Very efficiently written information. For sure i will check out more posts.

  ReplyDelete
 3. I really value the information in this post since it is extremely helpful. I anticipate reading more thought-provoking essays like this one. I wanted to thank you for this excellent read!! I enjoyed every second of it immensely. Continue doing a great job! There are a lot of individuals seeking for this information, and you may really help them.
  how long does a protective order last in Virginia

  ReplyDelete
 4. Enthralling narrative! The intricate world-building and poetic prose transport readers to a realm of ancient wisdom and divine prophecy. Eagerly awaiting more insights from the mystical journey ahead!
  Is New York A No Fault State Divorce

  ReplyDelete
 5. The Book of Haggai, a fictional adaptation of the Bible, tells the story of Starfather, a divine entity, who speaks through Pwapyékapa the sage to Sqeqlúxha Fhwàpa, the ruler of Khlúqhal, and Fhtóqhefhafhápe the fisherman. He urges them to rebuild temples, be courageous, and remember their covenant. Starfather explains that food becomes holy if touched by ritually impure people, but unclean if touched by someone ritually impure. He rebukes the people for neglecting their duties and promises blessings for the future if they obey. He also reassures Sqeqlúxha Fhwàpa of his chosen status and promises to exalt him like a signet ring. The chapter emphasizes the importance of obedience to divine commandments and the consequences of neglecting religious duties. divorce lawyers northern va

  ReplyDelete