Tuesday, May 15, 2012

Ruth Chapter Two

#

Khlúqeis Tlhése

Chapter Two

#

Xhí. Qìr pé paje-toâjhwamat Xhrèfhil tsekhqoîngpa qweqhímlain xhroe wtsùyot pfhu Qatlha-yòjhwa Khaqrà-yaloi xhnoipe xhmir lyá kongai Khyongéxhe-yètyikh Khmakhtain-ùjhwa tsena-Tlhangaîngta kutlhoas qthùla-xing ker Èkhut.

1. Nowabouts Xhrèfhil knew that the Nobles in Khàqra were families of great agriculture wealth and that one of the honored Viceroy Queens from the Khmàkhtain had a Son whose name was Èkhut.

#

Tlhé. Eiqhor-paje-qhèlta Xhrèfhil fhtanar-Toen-ùtakh-ing Tàkhtas xhrir Ùxhajan Xométàsijhi se – Fheità-yejet Stàran qeqènkha ser púxhnisur khlejhi-yétyaî-yories póxhrejor oar-oîpil tsànge so pó’ oakhúyimat-exhyeu-yòpwar qir fhwàxhno fhrotlha-yotya-yòntet fhlùkhpa keis khwìtlha xhnalwa xhrir xhwiê Tlhàniin tìmfhu kae fhaqhesò-yaloi koaqoas fhaseqhe-yèqras fhentikírèneqhe’ úkhwànatlhai khmo’ óxhli poa pú. – Xhnoet xhnèxhyer paje-yéjar kexhexhmixing kekekexhing – Khau-yalreûtha tqar-Tneyqhòrtes-ing! –

2. And Tàkhtas from the Blue Tribe in the Dragon Kite Cities chanted to Xhrèfhil her foster Mother, “Because I am not allowed to fight the Shield Maidens, please, permit dear me to go now into the plantations in order that I try to gather among the bundles of blue grain and mushrooms that escape from the reaping Clockwork Automata’s claws, in fields where perhaps I may find grace from a household.” And the other answered her, “Humble go, my loved Daughter!”

#

Lrí. Xeler-ùnyie kexhing qoe qéripe qùnokul tlhaqun-otya-yòntett talamíjurs ximfhu-yoaka-yaôngi pyakhtànga-yan. Teyáku khótlhuxha-yàswaor qipfhuis-ùtya xhnir Qíriniîle Khmakhtaîn-ejikh jai-Qháyatsir-èntir kexhexhlixing.

3. She went therefore in order to gather some creal of blue grain and mushrooms after the reapers. By chance she came to a portion of the farms that belonged to the Viceroy Queens of the Khmàkhtain, who belonged to the honored Qháyatsir.

#

Fhé. Tyeyewàkhatser khwaet qùpfhufhu xhlapeyèpwo xhmiyiyaloîxing pajetàfhli xhmir Sqàmi tìmfhu xhnoipe xhàxotha Sarauníyayùpwar pàkhmokh kus Tyepoîma’ Èkhut – Ás uqeîxu túxhrejoruxhwi †Kengajùlya! – Eiqhorpajetàpli kekexhexhmixing kú – Fhafhárukháxeus túxhrejoring †Kés! –

4. Lo! the first born Queen, Èkhut’s Mother, coming from a high castle in the city, chanted to the reaping Clockwork Automata and the servants – Be it that Star Father be with you all!” And they answered her, “May Starfather bless you!”

#

Jí. Qìr té paje-tiênamat tsena-jhètlhefho xeirikh-àswaor Lwáfhà-yejikh xìmfhu kae Lwánàka-xing – Xhmaîxhru xhyupejos tlhui-yaswaor-iîpi? –

5. Thenabouts the Queen chanted to her seravnt who was in charge of the reaping Clockwork Automata, “Whose young woman is this person in sight?”

#

Tlhé. Sèpute’ eixhrejor Ùfhatlhu xeîrikh Lwapa-yejikh-àlyir – Prerfhaifhíru’ Uxhajan-ùjhwa kus tsilúqhi xhnir Xhrèfhil qhàsqilo khmo Xométasijhì-yaloi’ exhe-xhli-xing.

6. The servant in charge of those Clockwork Automata replied, “She happens to be the young woman from the Blue Tribes who returned with Xhrèfhil from the platforms of the Dragon Kite Cities.

#

Lwí. Tanthà-yatser kúlùlkha paje-fhaplìnamat thweupíyai qte – Tárl-étyaî-yories póxhrejor fhruî khmapafhtu-yòtya xhyú-yotya-yòntet khmiîngqe keis xhmér pó pejor sùka stàpa xhroe Khán xhroa xìmfhu kae’! – uqte. Kho’ èqya qìr xhré kexh-ing-epyer koaqing jiînxhemet xaônta sir éng-èpwo qir tìrxho pé xhroe kexh-ing. Khnen-opaingate xhekhmufhà-yejikh qir oâqe xaônta xhroe xhlíkha pfhu tsenà-khwóm. –

7. Desiring such, the maiden chanted, ‘Please permit dear me to begin gathering bundles of blue grain and mushroom that remain, as I follow the steps of the reaping Clockwork Automata!’ Thus she came, and she has remained from the second hour until this time. She has not gone home for a single moment.”

#

Khé. Paje-fhepyuliin-oîtal Takhtas-àswaor Khyongéxhe-xing – Khliêlu khrúju xhmeîswo thiî ser xá Jíyolar! Un-afhuxhlitei quja qoqhès-ejikh fhasyupa-yaloi-yèkhwus-ing khnen-afhuxhlitei quja syaû-yejikh poa-yèpwo xhw-afhuxhlitei quja stepo-yejìkh-ipoa jhenta xhnir xhnènatha!

8. Then the Regent Queen chanted to Tàkhtas, “Listen with careful ears, my Daughter! Do not gather in another field, do not depart from this place, but stay here with my handmaidens!

#

Jú. Toe fhakhtoisyàr-epakh lyánaûmat-étyai khyunguin-ùtya ximfhù-yafham kae kae taê teirinwi tus qthèqwin kúyoaka. Pajè-qletha jhentà-xhlawa xhroe pú-xing-axhwa fhanxhi-yáxeus khleitesur kúyan. Ke se sas xhwèqhitho tútlhixing khaû-qhotsi asqay-àxhmikh tlhíni-yèxhyeu jatsu-yùtya pejor kaléfha xhaûtha teir! –

9. With your brow-star eyen gaze upon some of the fields that they reap, dear one, as you walk along behind them. I for one, indeed, have commanded my servants not to annoy you. When you are thirsty, humbly approach the water jugs in order to drink of the water in the context of the servants drawing water!”

#

Lwó. Qìr té xhwenítlhetlhang-èlpiin ojúrù-yatser xhmunífhero kus paje-fhrìmeqhe Sarauníya-yaswaôr-ing – Xhyeixhmoas xhyeixhmoas xhrúfha’ ujàxhmi jhkhie-yòntet péni toaqing jaê pú-xhli pejor lyowèngqamat xhele-khaolye-yejìkh-ejait khmethèlumu si yekhwus túxing? –

10. Then the maiden stood and bowed low with piety, saying to the Viceroy Queen, “Whyever have I, by chance, found both favor and grace in your sight, while you notice me, a foreign woman from another country?”

#

Píxhi. Paje-khneû-qhepurkh kexhe-xhmi-xing Telèxhnu – Xhnípe-yìxhna tsiso-yùlkha púxhni’ ejára-yuqeî-xing kúl-eîtlho khórtan xhmoe khyaulelóngè-yafham fhtanar-tsena-Khmafhloirsa-yàswaor sàkhyaya qlaekhoâka khuswe-khmiseke-yejikh-àjhwen tú kae yonyiixing xhnoike’ énaka-xing-ùjhwu keiyatsersas lrún se kàmli Jenítlhoartha-yùjhwa xhrir Khmumpalàrya tsenà-khnejar khmo khleina-xhmáxi-yàxhmikh túxing xhnoe keiyatsersas àkhtemet kaqàjo-xing qlafha-yàswaor xhréyaloi túxhmixing túyaning kóm.

11. The Queen replied unto her, “All of the things which you have done, on purpose, for your foster Mother after the dishonor of your being defeated has been altogether reported unto me along with the story in reference to which you left your Aunts and Grandmothers and the land of your birth and with reference to which you came unto a people who were unknown to you in the past.

#

Xhíxhi. Ás eiyingeuxòxhni khuswe-yofhíxoi †Kie-yan-èpyer xhnípeu tyúnelónge-yùlkha twoa-yèntal-ing pú pae †xhrir Kís-apònya †Kus †Qiníqhalonèsqi Khanóqha-yàxhmikh-ing Khauthing-ùlkha-xing fhànteqhe qeyeitsayoî-yufhar túyaning tus thàrqa sqí-yùtya. –

12. Be it that Starfather reward your work, and may a blessed glory be given unto you from Starfather, the Artist of the Land of Story, under Whose wingfins you have come, seeking some safety.”

#

Tlhéxhi. Qìr té pajèfhlama kexhing – Sqeî qhórnòntet fhentikírèneqhe toaqing ujáxu túngai poe Tlheyoxéxhexing púxhli jhentaxufhràyejett túxing tus púrkhìnwi pejor khreuxújo xhetengteyàswaor khusweyatanaîrejait pejor tèlkhil xhneyemaike’ ákila so túxhrejoring pú. –

13. Then she chanted, “I have, by chance, found both favor and grace in your imagination, my lady Queen, because you have comforted me, indeed speaking kindly unto me, your handmaiden’s heart, though I am different to your beloved handmaidens.”

#

Lríxhi. Pratà-yaloi fhtao-yùlkha qhiqhíthnaing paje-thiijhwelónge kexhe-xhmi-xing Lwánàka-xing – Íyétyaî-yipau tsiqhiya-yèxhyeu jákh-utya-yòntet khnèmitho teir! – Kho koaqing xhés qhuxhwa-yuqei-yòntett tyaqája kexh-ing qoîtot fheqos-àxhmikh xhnípe pfhu khrusta-yùlkha xhnir khnèmitho wtsongta-yàxhmikh jhpethuyòmpoxha pfho Khmixhejurakà-yatser koaqing pùpwowo Tàkhtas xhnoe jhulyuyújo kexhing ke se sas qlús khwá-yùtya sukhpi-yèxhyeu kexhe-qi-xing.

14. At the time of lunch the Queen informed her, saying, “Come hither so that you, dear one, may eat of honey bread and sponge salads!” So she sate among the handmaidens and thralls, while the Queen served out some toasted honey breads along with sponges of sapling spongy matter, while Tàkhtas sate down, until she was satisfied, when she had some food as leftovers.

#

Fhéxhi. Jhyoê kexhe-yatser-ing qoe kuirqrelónge fhwaxhno-yùtya khalqi-yotya-yòntet tlheûkhti khwùlqu qlètha khemle-khyètlhefho Telèxhnu-yan kus pajethoqelínge – Thyèfhefhe khrúje túyuqei xhnoe jhkhùse kexhing kus xìmfhumatt túxhni-xing-epyer pwé kexhing xhémù-yatlhui túyetwursur!

15. When she rose to gather some bands of blue grain and mushrooms, the Queen commanded her servants, saying, “May she forage among you and the sheaves, while she harvests with you, and do not cause her to blush because of shame!

#

Jíxhi. Xhnoet salwu-yàmpeis pejor xhùqyo qlús xhroe tlhaqun-otya-yòntett talamíjurs khmapafhtu-yèpwo qìr xhmé tú tus khmìqhikh keixhrejor qoe jáxe’ oakhúyimàt-ejikh fhyuxhetha-yèlwil kexhing-epyer khnenau-khwàtlhatu xhele xhmir ixhmoâxhner-ing kei-xhrejor khnón! –

16. Also, you shall, with intention, pull out with regards to gowpens of blue grain and mushrooms from the bundles as you leave them, so that she may gather without shame, and have no one who annoys unto her who accumulates them!”

#

Théxhi. Kuirqrelónge qus unyie piê-yaloi tsena-fhàrna se qir tìrxho sukhíyena xhroe xing kexhing jáxe wtsarlkhentù-yejikh tsena xhlir qràna khroníka-yìnwi tlhérò-yatser pejor khnáng tlhixhlamàt-afham qìr xhré xhré kexhe kae xingepyer kho pajè-kape kexhing kùyojo túteka fhrotlha-yotya-yòntet fhlùkhpa kexhe-qi-xing.

17. Therefore, after she collected in the purple plains in the farm until evening, she thrashed with a rod, threshing with regards to what she had acquired, and so she understood that she had three ephahs of blue grain and mushrooms.

#

Lwíxhi. Pejor lrékh teiqha-xhloire-yùlkha koaqing uwekhèthaka tlhujaxúxoi-yèxhyeu qir fhapròka-xing kexhing koaqoas fhtanar xhmir Khmafhloyoîngpa-xing lroqhílkhom fhoyèqti tnenekhmàt-afham qir xhré xhré khlárt kae xing kexhe-yan-inginwi. Jònxhu pòkhite xhroe xhmérs xhroa teiqha-tlhelru-yèpwo Xhrefhil-àswaor kexhing.

18. Holding her basket, she returned to the sky towers in the city, where she showed her foster Mother what she had gathered. She gave Xhrèfhil the food that was the the remainder from her lunch.

#

Khéxhi. Eiqhor-pajè-thuyeir kexhe-xhmi-xing fhtanar-Khoîmim – Khnaolyu-yexhyeû-yaxiis jáxe’ oakhúyimàt-ejikh teirepyer ófhir xhyoaqoas xhyoaqoas qir tlhín tóxing? Plárim-áxeus éxho-yùpwar kus khuswe-tlhetlhèpfhu kus khuswe-kekèlpu! – Kho khnàqhemat khyéja fhtanar-Anetaîngta so xing tsena-khneyipexha-yeîtlho kuxhnoas kiqhíqnaung exhing kexhing paje pejor thyòqamat – Ei Qíriniîle-xing pakhmòkh-uqei Khaqra-yàxhmikh kus fhòpfhamet solan-èxhyeu púxhli. –

19. And her foster Mother chanted to her, “In what place did you gather, dear one, and wherever did you work today? May the woman who noticed you, who felt compassion towads you, be blessed!” So she narrated to her foster Mother, saying, concerning the person with qhom she worked, saying, “’Twas with the firstborn Queen of Khàqra that I happened to work today.”

#

Júxhi. Paje-fhloîqi fhtanar-Swíyoila-yaswaôr-ing Xhrèfhil – Khnoêr kexhing khmáletim-èxhyeu †Koliixhno-yetwúreu kus joxhelíngè-yaxúng kus paníqrà-yaxúng teiqha-khreuxujórei xhroe qheyeiyo-yàswaor Jai xhmir Qhùngpus! – Paje-saqa-yòjhwan kekexhe-xhmixing Xhrèfhil – Khmaîtlha Xheníqwa-yàswaor pi kuqoas Xhthayaîngpa-xing syaô kus Èkhut kus Lwakhaôtha lwothotlha-yulkha-yèngut-ing xhlir khwuráraûngqa Jhkhaîqna-xing. Xhnefhoâxei’ ei ptiptiêsakhh khrat emlenur-ùpwar. –

20. Xhrèfhil answered her foster Daughter, “May she be blessed by Starfather, to be glorious, for he has not withdrawn, he has not forsaken his lovingkindness from the living and from the Honored Dead!” Xhrèfhil continued to say to her, “My husband’s family happened to be vassals unto this Queen who has an only Son, Èkhut, a Prince of this city. ‘Tis possible that he may be our savior.”

#

Lwóxhi. Qìr té paje-jhyèlta Tàkhtas Xométàsijhi khmo – Xhnoet paje-khwilìfhufhu póxhmi jai-yeswakhíne-xing qte’ – Ei qlérjoim-àntar púqi kus xhnoâ’ antarxu-yétyai xhnoe qthàrqta khornà-xhrepu púqi kúyan – uqte! –

21. Then Tàkhtas from the Dragon Kite Cities chanted, “Furthmore the honored woman chanted to dear me, ‘Tis near the elegant servants that I have, be nearby, be nigh, until they finish all the harvest which I have.’”

#

Pítlhe. Paje-khmúta Tàkhtas fhtanar-Xhthaitoingta-yaswaôr-ing Xhrèfhil – Árnaxa ximfhumat-èxhyeu paje-xhnenathà-yuqei qhùpti túxhnixing aî-Sèkhqa-xing soe pènemi khleit fhangawat-aloi-yèkhwus iyufhà-yepakh tóxhrejoring. –

22. Xhrèfhil chanted to Tàkhtas, her foster Daughter, “’Tis good, my Daughter, that you go outwards for reaping with her handmaidens, lest your enemies meet dear you, my chance, in another plantation.

#

Xhítlhe. Kho koaqing xhnoâ fhlìfhors paje-yatanair-àswaor Sarauníya-xing kexhing jhexhmaji-yèxhyeu qir tìrxho fhtékh xhroe xhrèpu xhroa tlhaqun-otya-yòntet tlheûkhti’ íkhìl-an-ing pejor xhnípe khneurltu-yùlkha xhthénaloi tsìja. Eiqhor koaqing qhànkhakh fhtanar xhnir Qráyiîngta-xing kexhing.

23. So she stayed close towards the Queen’s handmaidens in order to gather until the ending of the harvests of blue grain and mushrooms, when the food was stored up in the triangular and circular barns. And she dwelt with her foster Mother.

##

No comments:

Post a Comment