Sunday, November 13, 2011

Alice Chapter Five Concluded

##
“Xhwókh ei!  Xhyeis tnarlkhùrl-ing tú-tlhi-xing?” paje-qhàtiya Qhúloî-xing.  “Twitwim-èfhto’ ei-xhrejor pú jáxe-yoâqes pwaê-yejikh wtsaôjhe tú-xhni-xing!”
“Whoa!  What is your name?” chanted the female Leaf Pigeon.  “I can see that you try in vain to be inventing something or other!”
#
“Ólakh … ólakh per Xhámi xhmunífhero’ aníxhwína!” khyéja’ Alixhlinye-yìnwi prangenthe-yènxhur trikì-yatser lwakham-ùtya jéne-yùtya ptonono-yàfham kexhe kae xing xólena-yalyoa-yèngut-ing.
“I … I verily verily am a young Færie damsel!” chanted Alixhìnye, being rather skeptical, as she began to remember the multitudes of transformations she had undergone throughout this day.
#
“Tá-yàxhwa tàqli qó-xing!” pajè-thuyeir Qhúle-xing qrexì-yepakh fhojuxhrújo xhroe.  “Fhórèl-eta-t quja xhmál xhmál-òjhwa theupíya xhmàlo Talamain-ètyikh pú-xhli poaqing tlhaôfhyema qìfhis okeû-yeta-t quja fhlá-yùpwar xhnir qtènu-xing kúl pei-yethya-xing pú-yepakh!  Khnól xoe!  Khnól xoe!  Jhkhaûqha xhuxhaxho-yaôngi tú-xing-epyer pyápèpelim ei khnàtqe khátei-yàtser-ing tú-xing.  Paje-tsèpre pú jhenta-tnùrkhqamat paje-khneu-thoqélinge’ epfhiêyot pú-xhmi tú tsijhaifhu-yèta-lei qìfhis axhres-òtya tú!”
“A likely myth, a story indeed!” chanted the Leaf Pigeon in a tone of anger.  “I have seen very many little Færie maidens in my lifetime, but I ain’t never seen one with such a neck as this!  Nope!  Nope!  You’re a hissing feathered serpent, and ‘tis awkward for you to shake your head in negation.  I suppose that, putting a spell on me, you’ll tell me next that you’ve never tasted of eggs!”
#
“Qheuxha-yeta-t-ìthni tnít-otya-yòntet qrekhqa-yòntet xhmaqàqlo pexh-ing-eilwai,” paje-tàfhli’ Alixhlìnye kus sàraxim toqhaîlo khyi xhranxhi-yàxhmikh, “ei xhnixhli-yiilii-yeîlwai Xhìtlha kus xhórn-aônyas xhyirejha-yòtya khmeqa-yèthya xhnir ètlha pejor thyìla sànto jhkhauqha-yàqwa  sèwu pfhe tú-xing.”
“I have tasted of the eggs of mineralbeasts, and underwater eggs, and egg nog,” chanted Alixhlìnye, who was a very loyal princess of irony, “but ‘tis little Færie girls who habitually eat of eggs as much as feathered serpents eat, in terms of the same quantity, as you know.”
#
“Paje-xhixhlelínge pú-sur,” fhwìni fhrìmeqhe’ ei-xhrejor Qhúle-xing, “eiqhor-thuyelqa-yàlwos kúl kú-xhli syí-yùnyie xhuxhu’ ínatu thìkhi xhuxhaxho-yotya-yaôngi kú-yepyer pajè-fhtoa quyuqtu-yèxhyeu pú.”
“I don’t believe it,” squealed, chanted the Leaf Pigeon,” but if they do eat such, huh! they are a kind of hiss hissing featheres snake, and I profess that to be truth.”
#
Thùxha sàleyot kúl Alixhlìnye so pei-xing qoe seil-èmpai qir oâqe tyòjoka xhroe fhèmpoka fheil fhyiîr pfhu keis jhanwa-xhmìfhifhi jeu-yeixiréqa porta-yàxhmikh-ing tsena-Qhúle-yàswaor jhèmena xhlothelónge-yèxhyeu’ ei-xhrejor kexh-ing,
This was such a new idea to Alixhlìnye that she was very reticent for a minute or two, which inspired, giving the Leaf Pigeon the opportunity for adding, saying,
#
“Xhejhwelónge xhejhwelónge-yànya-lei xhmá túyan.  Ei pfhu xhnujáxò-ya-t pejor sqithi-yixhna-yèpyer qúnèr-ikuis pú-xhmi’ ei theupíya-yàlwos-ing lreîxha Xhiî fheil jhkhaûqha-xing tú-xing?”
“You are presently looking for eggs.  What I just chanted is what I know well enough, and why is it relevant to me if you are a little Færie damsel or a feathered serpent?”
#
“Junth-opaingakh quja qúner-ejikh-àxhwa jin-e-xhmi,” khyéja xhwikiswíqimet tlhir Alixhlìnye, “khnen-opaingakh quja qtaô-yejikh sotwa-yòlkha pú-yonwo-yepyer xhrìte’ axhres-òjhwa pú-yan-alwos ei khleina-tsulta-yòlkha  kus tlhàtlham suju pú.  Xhnoet lwasq-opaingakh ei-xhrejor khluretis-èxhyeu qir sèsum lròyiru xhroe xá xhonájhyi tokhùkhtimm tnór-èlwil!”

“I assume it to be true that ‘tis indeed salient to dear me,” Alixhlìnye hastened to say, “but I’m not seeking for eggs, insignificantly, and, if I were to search for eggs, ‘tis not your eggs I would want.  And I dislike them raw, with the exception of raw cookie dough, you desolate gallicrow lacking prime numbers!”
#
“Qhipyuîn x x x qìr pé!” qhàtiya’ ei-xhrejor Qhúle-xing khìrkhyi xhlir xhwàqhunoi tqarásum pejor párs qtikei-yùngpu qótha-yàxhmikh-ing keku-xhrejor-ing.  Xhwòyan khraruthelínge’ Alixhlìnye xhritsù-yuqei jhwakhot-èthya xhnir fhoâ tqikei-yojhwàn-ejet ker tlhatlhìjhyot xhnir tàplet teiwa-tlháqes-upwar-èpyer fhèjheru kexhe-xhni-xing xekhya-pfháwes-atlhies-òntett tornì-yaxúng teiwa-qtenu-yolkha-yàntong-ing.
“Depart, sirrah, click click click, nowabouts!” chanted the Leaf Pigeon, booding o'er her eggs, in a brooding voice, as it settled down again into its nest.  Alixhlìnye scrouched down among the crystal trees as best as possible, because her neck kept getting entangled among the branches, and she had both to stop herself now and then and untwist her own neck.
#
Thá sùya’ ei-xhrejor kexh-ing lrékh qthòle talamíjurs-òtya-xing koaqing éjes kexhe ser ing-epyer kiqhíqnaung-èpleis pejor thiî khyi pyakhtanga-yan-àxhwa jhejhexhlun-eîlwai stór-òtya qír pé jhejhexhlun-eîlwai jhepa-yòtya qìr té’ áfhyi-yaxhnan-eîlwai qhatusqa-yèxhyeu khli wtsót-axhnan-eîlwai tortu-yèxhyeu khli’ es sùxi xhmèfhteqhe’ éngi s-opaingate teiqha pejor qheil-aônyas kexh-ing.

By-and-by she remembered that she happened to hold pieces of the mushroom in her hands, and she set out to begin working very carefully, as she nibbled upon one now, and nibbling upon another then, and sometimes growing taller, and sometimes growing shorter, until, succeeding, going up and gowing down, she became her usual height.
#
Thìmlulu kóm ei xhnoînguma jis xhmàku tnuî jaûlte pfhu kexhe-yepakh-ing qoe xhyuxhìnene qhàlqatha jhpeptì-yatser kexhe-xhli-xing-epyer xeûkh pei-yaswaor-ing sefhwa-tèkhta se xhlir prèxhixe tsena xhnir íkhil xhnoike tìngping kexhe-xhni-xing teiqha pejor párota-yaônyas paje-sixe-tàfhli.
‘Twas so long time before she was similar to anything that was the correct size, that she happened to experience strange things at the beginning, and she began to grow accustomed to it in a few minutes, and she began talking to herself, as according to her usual, ancient custom.
#
“Íreu!  Thèrpi jakhna-xhemet-ùtya-xing fhírn-apònya páyayot-apònya tei-yoipil-ing!  Swàmlum swàmlum khingqu-yòjhwa poa xuxhwi!  Qwepopaingakh stélar-èjikh-ing xhnìxhme kae pú-xhrejor tsena-qìqtina khmo stór-àswaor pfhompa-yungqù-yejakh.  Xhnoet thaqyothátamat-étyai jakhna-jhukhnu-yùpwar eûfhunt pfhu púyan.  Pejor syó-xing qùmpa’ oâqi khrúju’ ertsel-okhtekh-upwar-èlkham púyan.  Keixhloas keixhloas xhloên pyìxhim kúl pajè-fhalës pú?
“Let’s go!  That’s half my plan, now, and it may be wonderful and done!  What puzzles all these riddles are!  I, being seldom certain, am unsure about the princess who is on the point of being me from one heartbeat to another.  However, I must return to my proper size.  In terms of the next difficult task, I must enter yon beautiful garden.  However is such finished, I wonder?
#
Paje-tienamàt-atser kiqula-yixhrit-engpor-ing-apònya ker tlhàtwin tsena-tlhasailkha-yoâtlhe khwón-èpakh-ing kekoaqing jhetlhóqoâ-xing plèjerng qùpfhufhu pweî sweû keis thyiêsoa wtsoîse-xing xhnoe tiîrkhqi-xing.

Saying this, she happened to come up immediately to a sky ship floating above a champain, a ship on whose deck spanned a small, bejeweled triangular and circular castle which was in height a twin armlength and a span.
#
“Jhpeû’ ei wthár-utakh kus kus qhànkhakh poa-yàxhmikh ,” paje-qyèkhrema’ Alixhlìnye, “jhìkhlumat pejor khyoa-yèngut-ing ú sae .  Tlhepi-yaipoit-ùkhwu kú-xhrejor koel soes-èpwo’ akhténi-yutya-yòntet khmitsiplu-yòntet xaneûneu pú-xhli!  Kho jhejhèxhlun qlús axhles-ùtya khrìjho xhroe tsena koaqing khàlernt fheqin-an-ùngpu kexhe-xhni-xing-aiqhor lristeîm-atser pi khnen-opaingate’ antarxì-yejikh khmèlula xhroe’ es tlhéxha-yètwur-ing qlárs èmleni kexh-ing pón thyiesoa-yèxhyeu tlhètor lrèpaxi.
“’Tis awkward for one,” thought Alixhlìnye, “to approach towards those, whoever dwell here, in this size.  Alas!  I am fated to frighten them out of their elements of words and blood and rainbows!  So she began again nibbling upon the morsel of the righthand side, in her right hand.  In terms of this venture, she did not go near the castle until the princess caused herself to go up and go down until she was three palms in height.
#
                Thoughts on Chapter Five:
                Hookah, caterpillar, pigeon, eggs, serpents 
                For chapters 5-7, Alixhlìnye is mostly meeting characters from the mythology of her own people, though she doesn’t seem to remember them.  First she’s met the Namer.  Next she’ll be meeting the Twin Duchesses who always wanted to have a child …

No comments:

Post a Comment