Sunday, November 6, 2011

Alice Chapter Four -- More!

##
Ól thijúxei thìmlulu pei-yoaka-xing xhnoike pongta-yojhyòn-atlhies xhnoe fhoâ xhnir Alixhlìnye qir tnònga kúl xhroe qte’, “Ei pfhu lwasq-opaingakh pú-xing-aqwa-yaxhwa-sur tóngai tsena-tùkhtut soníxáxa’!” uqte’ ejaqe “Paje-khweyielónge-yétyai joî-tlhefhir pfhe tú-xhrejor pú taê thapfheqhelenafhuxhwelónge’!” ejaqe kúl.
There was a long time silence after this, and Alixhlìnye could only hear whispers scattered all o'er the place, such as, “I, ‘tis, for one, indeed, in fact, dislike what was just mentioned, honored master jackalope!”  “Do as I humbly command you, you worrywart!”
#
Eiqhor-qèrntre’ ur ungpu qoe tsenà-khalern kexh-ing kus jáxe’ oêr xhroe xhmiê xhroa fhós-èxhyeu.  Pé-yatser ólajheqhe qhasqru-yàjhwen lròtse khmeqà-yuqei jhukhunwo-yutya-yaôngi thwé lrém-ùtya.  “Tìjhwa tìjhwa qunok-ùtya khoiti-yutya-yùjhwu xhtheuthna-yotya-yiîlwat keis ólu kei tseu!” paje-qhèliya’ Alixhlìnye.  “Xhèxhlor èpfhie’ ungta-yampeîn-afham kú kae pú-xhli-yinwi!  Sàlwu khlàpu pú-xhrejor xhunto-yèpwo-xing khithyu-yan-àxhwa kú-xhni xhwaôptu paje-yújè-yejikh pú!  Pfhiqhítrù-yaxúng poâ se xhmújo xhnir sirnà-yejakh!”
At last she caused her right hand to be spread out in all directions again, as she did another snatching, in general, in the cold air.  This time there were a pair of small shrieks, along with more soundings of broken crystal glass.  “What a number of pieces of lattice work for white xhtheûthna sea cucumbers exist, I believe!” thought Alixhlìnye.  “I happen to wonder about the next things they shall do!  That they could pull me out from the window, indeed, is what I merely wish!  I, being certain, do not wish to stay herein longer than appropriate!”
#
Tyèmpa tyí-yaloi xhele-jáxe-xing qlautso-yaxúng-ejikh pejor tlhèkhar.  Xhnoet ei kórm-òjhwan kus pfhiikatálapu-yòjhwa keis órafhen àmlen íjùkh-uqei taên khmér-òtya xhwaqhunoî-xul qhùnima xhlothe-yòtya xhmir jhèpa.  Siî tlheîqe xhwó kae peltaîrenu sae pejor kúl.
She, not hearing, in general, any more, waited for a time.  However, ‘twas coming that came the rumbles of isolated cartwheels, along with vocables of many persons, a crowd, of many voices talking together one to another.  The princess chanced to hear words, a chorus, in suchwise.
#
“Khyikikiye-yikos-èkhwus?”
“Where’s the other ladder?
#
“Khuin-étyai-yòthyong qhae qir sèsum íngei xhroe pú-sur.  Úfhi-yàswaor stór-ing.”
“Yes, I didn’t have to bring one except for one.  Úfhi has the other one.”
#
“Taê’ Úfhi xhnir xhèpfho!  Paje-khnilètlheqhe khrúje yipau xá teqaxhrùneqa!”
“Squamous Úfhi!  Fetch it hither, lad!”
#
“Qí seitya-yéytai-yoîpil kei-xhrejor qir thèqoa qanto-yèxhyeu poa!”
“Now, lay them up here in the corner!”
#
“Thém qlá khrúje xoe kei-xhrejor sir ínge!”
“No, tie them together first!”
#
“Khnen-opaingajheqhe xekhya-lrapa-yùlkha pèlkhe pfhu twujhu-yùlkha khwèjha sàrte thyiêsoa pfhu.”
“Neither of them reach themselves, sweeping up to half, being not yet sufficient in having height.”
#
“Sqithi-yìxhna tlhau kei-yaxhwa.  Xhranà-fhtui khnón-utya!”
“They’ll indeed be altogether sufficient, obviously.  Don’t be particular at all!”
#
“Qìr poâ’ aî-yÚfhi!  Khau-jhùqra khmixer-ulkhà-yengut!”
“Hereabouts, Úfhi!  Humbly grab this rope!”
#
“Jáxe-yájhei fhoxhematénxha-yùlkha xhlir pfhòngqa?”
“Will the roof carry someone or other, by chance?”
#
“Jhyajhyaufha-yétyai janàpo-xing enthen-ùtya!”
“Start to beware of the loose fitting slate!”
#
“Jòyim jòyim qhoikhnuntu-yèkhwe pei-xhli-xing!  Pakhaxha-yétyai qafhut-òlkha!”  Sefhíjù-yufhang  ker syèpim.
“What!  It comes down, down!  Protect our heads!”  There was a loud crashing sound.
#
“Wthaijhelónge-yoîpil kei-xhrejor xhyus?”
“Now who did yon things?”
#
“Úfhi’ kú-xing pajè-wthór pú.”
“That’s Úfhi, I believe.”
#
“Xhwùfhas ei párs khukhyong-èmlen xhyús?”
“’Tis necessary that who go down the smokestack?”
#
“Èmleni suju’ uketi pú-yan!  Tú-ya-ning-aqwa jhpuqte-yáxeus khyi pei-xhrejor-ing!”
“Aaah!  I shall not go down!  Would that you be the one to set out to do it!”
#
“Ei pfhu qháxhnu súju yunyie pú-yan!”
“What you just chanted, I shall not do, then!”
#
“Ei’ Úfhi kus jhárs-àqluir.”

“‘Tis Úfhi who should go down.”
#
“Taê’ Úfhi poa-yèxhyeu!  Paje-xhmìnte tqàr-jhilot èngii khùkhyong tú-yan-ing!”

“Úfhi, here!  The loved master commands you to go down the chimney!”
#
“Lwa’ ei!  Kho khwoyìm-axúng khwòyim khukhyong-èmlen lyòto xhnir Úfhi?”  Paje-sixe-khmúta’ Alixhlìnye.  “Fhiî-tlhefhir qhi-yÚfhi qhì-khmoe korpà-yatser kú tlhotlho!  Jenui-xhnípe-yàlwos qlefhà-yejikh Úfhi-yèthya khnón-utya pú-xing.  Xhlonis-èmfhoi xhotwu-yepakh-engut-ùjhwu-yèpyer paje-xhmèmli pú-sa keqti-yefhto-yèjhyi pú.”

“Lwa!  So does Úfhi have to go down the chimney or not?” chanted Alixhlìnye to herself.  “It seems they shyly command dear Úfhi in all things!  I, for one, would not be commanded like Úfhi at all.  The hearth chances to be too narrow, indeed, but I think, in fact, that I can punt a little.”
#
Jhkhèlqa tlhán khokhteu-yùpwar khukhyong-èmlen qheli-yèthya xhnir fhoâ xhele-pastà-yan-ing es fhwonxhùnthe xhmefhélo-yotya-xing-òjhwo kei-pejos qwep-opaingate jhanwa pejor lyokei-yèltal kekoaqing kexhéxha kekoaqing jhosengot-oâqe qir khùkhyong xhnoaxei-yèxhyeu kexhe-yoatlha-xing khwóm-ing.  Kho paje-sixe-xhmiiyeqhè-yatser, “Úfhi tei-xing,” khostòsto kaol-èxhyeu kexhe-yan-ing kus qhiîqhekh fhtaqtemat-èxhyeu tqìngqa keis ólyaja kexh-ing.
She drew and shoved her foot down the chimney stack as far as she could, as she paused, until she began to hear a small plantimal, about which she was unsure, in terms of its generic sort, as it scratched and was scrambling in the chimney, within the neighborbood above her.   Then, saying unto herself, “This is Úfhi,” she kicked hard, waiting and watching to learn the next things that would happen.
##

No comments:

Post a Comment