Sunday, November 20, 2011

Alice Meets the Cheshire Cat


“Jhong-opaingakh ei-xhrejor pú xhluxo-yájhei qlús jhasqewa-yòtya,” khnu-paje-xhmiîyeqhe khnu-yAlixhlìnye fhirmò-yajókh twaô-yejikh jekhmìr-ejet qir sayonexhlothelónge kexh-ing.
“With respect, I did not know whether any ravens did smile,” humbly chanted Alixhlìnye, who felt pleased, in fact, that she had slid into a conversation.
#
“Qùlimm taê qhimàqraqai tú-xhli-xing,” pajè-pfheu Turkhàka-xing Thèloi, “xhnoe fhaxè-yangil aî-qhokòkhti-xing pweî tei-xing.  Paje-tàfhli’ ó jáxe qyikhes-òlkha’ ureîfha qreqà-yejet fhoâ kei-xhni-xing.  Xhnoet khnáng-àxhnan xhmoe xhmifhifhi-yapònya xhamepa-yetyikh-aîntil qoe khmùthu pejor xhthòrla kú teiqha-khlála-yùpwar xhmoe jhasqèwa-xing qakhqakhàpweqel.”
“You are lost, oh ballerina doll,” sang the Cobalt Duchess, “and that’s a simple fact, oh small seedling.  ‘Tis chanted that a raven smiles in general because it can laugh.  But sometimes a laughter-loving raven’s laughter is a thing that may inspire strong, tomemic heroes to grow pale in horror.”
#
Qtí’ ur qoe’ Alixhlìnye khwéti ser ing khmarniyo-yulkha-yengut-ing-aîqhor paje-khmefhèxhna kexh-ing xhyoatim-àlwos ei jáxe’ euxujóqì-yejikh thòkhmi pfhu xing xhmir khufhekaxuxùrfhre kexh-ing.  Lweîpa khuin-ùlkha khmafhitur-èthya xhmanumàt-atser tsena xhnir fhènti fhimetsu-yùpwarn sofhwes-ùtya supta-yùtya khyìmet si Tùrkhaka Xhrutim-èpyer ófhir-èngpor kekexhe-yan-ing kus xoxákant pompèmpe khórt wtsaojhe-yaxúng-ùtya kekexhe-xhrejor-ing Tùrkhaka Khotsáraîm-utakh xhmir ùsti-xing.

The gravity of this remark happened to trouble Alixhlìnye, and she thought it hypothetically would be best that she introduce some subject or other for the conversation.  While she was trying to snatch one, as if trying on clothing, the Aurantiaceous Duchess began to take the cauldron of soup from the fire, and immediately set out to work, as she tossed and jerked violently into the air all things in reach of her, towards the Aqua Duchess and the baby.
#
Xhìntu qhèyetsa sir ínge tsongtu-yòntet lràpo.  Ei xhlir fhtiî tanxho-yùtya xhnoe jètithu xhnoe plàta xhnoe’ àmpal xhnoe pfháwi kus jáxe-yoîtal suka-yùlkha.  Khnen-opaingana lyowèngqamat xhroe xhòkhra xhroa Turkhaka-yònwo Prèlim xhmixhni-yatsèr-ajókh kekexhe-xhrejor-ing kei-yaiqhor xhekhéfha fhwuyo-yoâqent pejor tlhèkhar kóm pfhìkhukhu ser qthowo-yèxhyeu’ ei jhong-opainate’ ú wthaoyi-yájhei ku-xhrejor-eng xhlir xhmefhèxhri fheil tnaruî-yaxúng ku-xhrejor-eng qwúwè-yepakh.
The fire tongs and the coal pokers came flying first.  ‘Twere a squall of saucepans and pie tins and dishes and basins and bowls that followed next, in general.  The Cærulean Duchess did not, by accident, notice the dishes, as they hit her, in fact, but the baby happened to be howling already so much, that ‘twas possible that one did not know whether the blows scathed both of them or the sockdolagers did not hurt the both of them.
#
“Ás paj-etoirxhentu-yories-òkhwo keis keis wthaijhelónge tú tú-xing!” pèxhlulu khyéja’ Alixhlìnye kus pyotsotso-yoâqe pòyim párs xhekà-yatser.  “Khau-kaûtor akhan koe qáwel xhroe tsanthènthe pfho fhéfha-xing!” tlhaôr jhkhèkhqa’ ei-xhrejor kexh-ing lyekà-yatser sá-yàntar-ing sepurkh-usqrun-ing-àxhwa jhùkhnu xhroe sèlet xhroa lraukh-àxhwa tsefheir-anyùng-ajókh kei-xhrejor-ing.
“Be it, oh, that you please pay attention to whatever you’re doing!’ cried, saying Alixhlìnye, as she was jumping up and down in terror.  “Alas, humbly look out for the baby’s precious eyestalk!” she shouted, saying, as a large spork of a size of unusualness flew near the body part, as it was nearly carrying it away.
#
“Khapari-yalwos-àthnem xhmiqìt-atser khorna-junáso-yant,” pajè-pló Tùrkhaka Prèlim kekoi xàmlim tlhìntril sae, “pá Pyìsya xhroe xing Qó xhroa xing ólyu ker khloert-aônyas xhmarka-yètwekh qìr xhré.”
“If all the castes merely set out to conduct business in the Emperor’s library in the proper fashion,” the Jacinth Duchess sang in a melancholy voice, “the worlds of the Land of Story would, verily verily be habitually orderly, in comparsion to the dreamlands that were.”
#
“Xhw-opaingateqha khréxhye téxa-yàxhmikh kúl?”  Tlhiî kexhe-qi-xing qhátìm tlhir Alixhlìnye tlhenújo paje-tiênamat oer-èxhyeu khmeuqhijhon-ùpwar teiqhà-pakam xhroe thi’ exhe-yan-ing.  “Xhyeixhmoas xhloên jhwùra’ íkh tìjhwa tijhwa-yùtya khwál-ùtya koaqing Wthirpàlqamern Táfha-xing temlì-yaloi fheil fhùnkhuss se sòqro pòtyi?  Ákh-ufhang-ùjhwu ker tìjhwa tìjhwa ker kònxhien koaqing Wthirpàlqa qharnì-yufhamm Tnìngelis pfhu xhnoike paje-penxhì-yaxúng fhoyeqti-yòtya fhyekhtu-yapònya Khòltoto Khwalì-yofhiet Xaxhla-yèxhyeu pú-sa …”
“Would such truly be beneficient?”  Alixhlìnye, who was glad and saying, was happy to have the opportunity in order for her to demonstrate her knowledge a little.  “How does proper caste business after proper caste business touch some of the billion, billion realms of my Father’s Covanent, whether daytime or nighttime?  There are a zenzizenizizenzic souls in his Empire, ruled by the Synod of Lords, and I, in fact, do not consider the creatures that may dwell beyond the Great Wall of the South …”
#
“Qtorenga-yeîtlho,” paje-paiqelónge Turkhàka-xing Thèloi, “Toxhwa-yáxeus khyi’ Ifhrúripen kepu-yan-eng lwii-yèxhyeu Pteixhàthwufha kekhrin-an!”
“Concerning Heretics,” sang the Blue Duchess, “Would that we disembowel the Children of Ifhrúri, she and I, so that we may dearly feed the Windspirit Rainbow Serpents!”
#
Qtau-yènxhur qroîkaka Tùrkhaka Pelyu-yètyikh Alixhlìnye qoe twìtwim ei-xhrejor keis keis jhpùqte kekexhe-xhli-xing sanínxho-yèpyer khnóri qhoqhulele-yoâqent fhweû Turkhàka-yant Fhyanthim-aîqhor p-opaingana qhìthnaing xhroe yaxúng xhnípe xhroa yepyer kho paje-fhaplinamat-ojhwan-ùngpu kekexh-ing,
Alixhlìnye, rather anxious, began to glance upon the Aurantiaceous Duchess, in order that the maiden see whatever the other happened to do, but the Orange Duchess was busy, stirring the soup on purpose, and seemed not to be listening, so the Duchess continued saying again,
#
“Ól khréxhye xhajhya-khnìnthiel kóm qir Xhèra’ Ikhi-yùlkha-xing ú-qi?  Áraqelínge xhmuju’ ó qayáparum pejor tnór kúl-an.  P-opaingaja tlhotlho pejor Tnór Pwéro korpa-yònyii.  Qir tnònga tlhése xhroe’ aqhus lríse’ aqhus jíse’ aqhus lwísa’ aqhus pixhísa’ aqhus tlhexhíse’ aqhus thexhísa … Fheil tnórxha sòrt qir tnònga lwitlhésa xhnoipe jutlhésa xhnoe jithésa xhnoipe lwithésa xhnoe lwothexhísa xhnoipe xhilwixhísa …”
“Does it come to pass that one has so many souls in the Land of Story?  One would think that such must be created in terms of prime numbers.  All things intentionally seem to be in the context of Cælestial Prime Numbers, ‘tis inferred.  For instance, two and three and five and seven and eleven and thirteen and seventeen … Or Royal Twin Prime Numbers, such as twenty nine and thirty one, and seventy one and seventy three, and one hundred and ninety seven and one hundred and ninety nine …”
#
“Xhrana-toirxhèntu’ ulta jit-e-sa khnón-utya!” paje-khníjur Turkhàka-xing Thèloi.  “Khlunàtemal qìfhis ó-xing poa!”  Ei pfhu’ éjàr-atser kho qìr té thyiim-epleis-ùngpu tsena-jinga-khón-òtya kekexhing kus jáxe khlípeqhè-yejikh titìlpi pfhu kus qeqèqte thìqyut kei-xhrejor-ing pejor lràpra xhéyefhù-yaloi khlien-ulkha-xùxhwi.
“Who cares!  Don’t bother dear me at all, in fact,” sang the Jacinth Duchess.  “Perhaps I, for one, was never number-fain!”  Saying that, next she began caressing their child again, as she sung some hushabie or other, and, as she stroked and shaked it violently at the end of every verse.
#
Khosyaràsqa:

Tsàri xhlaûpamet khrúje tepu
Khnata xhmir qhokòkhti qlùtim!
Ás wtsarlkhèntu kei-xhrejor-ing
Keis wthitlhàngamett tú-xing!
Wthae-yàxhwa jhyòpi swenxhi-yòlkha
Kei tneingpentu-yèxhyeu xexhliin-èxhyeu.
Khosyaràsqa:
Let’s sing and be rough
To our little seedling!
Be it that you thrash it,
When it sneezes!
As for the little one, it only sneezes
To vex and annoy!
#
Xhwó-xing ku-yuqei-sas qhùnima paîyafha xhroe Pereluyasqa-yòntet Qhokòkhti-xing.
The Quire, among whom Pereluyàsqa and the Seedling jointly sung.
#
Lwa!  Lwa!  Lwa’ ei!
Lwa!  Lwa!  Lwa!
#
Pereluyàsqa:
Ptauqti-yakhlaut-òqyus khnón
Xhnoe senui-fhoreîka qiqweyóti.
Khwèjha khlàwa xhmenu-yèxhyeu tei-xing.
Xhí tnút ptauqti-yòtya sarte-yèxhyeu tei-sur.
Paje-fhepfhi-yétyai
Pejor fhrìle kóm!
Paje-khmiqhor-étyai
Pejor xhlir qhóyi!
Paje-qhoqhulele-yétyai
Qir pùltoqe pejor ptùrka kóm!
Pereluyàsqa:
I say that nothing resembles pepper,
And pepper resembles nothing.
That’s not yet half enough.
That’s not 0.83% of pepper enough.
Boil it
So easily!
Churn it
With machine oil!
Stir it in vigorously stirred water
With sneezes thus!
#
Taê’ íng!  Taê’ éng!  Taê’ áng!
Khuîn janya xhmir Tùrkhaka!
Fhát Jhasqewa-yaswaôr-ing!
Tlhètor tsena xhmir Qhokòkhti!
One!  Two!  Three!
One for the two Duchesses!
Two for the Raven!
Three for the Seedling!
#
Tuntan-oîtal khwingtern-òjhwa khnewa-qáwel-òtya-xing pfhìkhukhu Turkhàka-yant Pèlyu.
Then the Orange Duchess poked the feathers of the baby’s eyestalk.
#
Pejor sèkhai khwersa-yùtya jhwei-yaswaôr-ing Turkhàka-xing Sakóniqhe pompempe-yòjhwant fhéfha-yùpwar xhwars-exhyeu-yòntet xhwòyan xhlir khlojúfha ser kekexhe-yan-ing-aiqhor fhwuyo-yoâqen kóm jhoîxei qyóyot jhefhíjur-exhyeu-yèfhto khyása-yùtya’ Alixhlìnye.

While the Indathrene Duchess sang of the verses that the dirge or lullaby had, she kept tossing the baby up and down with violence, and the unfortunate little thing so ululated that Alixhlìnye could barely hear of the words.
#
Jhùrsa kanit-áxeus tepu
Poel qhokokhti-yaswaôr-ing!
Tupi-yáxeus khyi kei-xhrejor
Ker swenxhi-yaôngi-xing tepu’
Engeût-ejet ptaûqti kei-yan-ing
Pejor xhmúrl únitem kei-tlhix-ing.
Let’s be severe and sing,
To our seedling!
Would that we thrash it,
The sneezer,
Because it enjoys pepper,
As it yearns uselessly to smile.
#
Xhwóxing:
Fhwa!  Fhwa!  Fhwa’ ei!
Quire:
Fhwa!  Fhwa!  Fhwa!
#
“Qlantalta-yeqras-ìnwi’ elel ùsti pae xing qir oâqe qrètlho xhroe’ aî-tlhesteîkh-ing tú-xing-inwi khnereri-yàlwos tú-xing,” pajè-qritu Turkhaka-yàxhwa Khotsáraim Alixhlinye-yàswaor qyikhei-yeîlwai pfhìkhukhu xhroe kexhe-xhmi-xing qléyayai-yeîlwai, “thìtyu jis kei-xhrejor-ing qir khreûqamern kekhrin-an.
“Ah!  You may be the nursemaid to the baby for a brief time, white armed maiden, if you like,” sang the Blue Duchess to Alixhlìnye, flinging the baby to her and speaking, “before she and I dearly cook it in the soup.”
#
Xhmaîntii tlhir xhàmim pú-tlhi’ àkhte xekhya-lwákhe lwé-yèxhyeu Xhwongeîthe xhroe Fhwaja-yuqei-xing-ènwe Jhwutha-yòlkha Xhmaungefhwaja-yènwe tepu-xeng.”
My Sister and I are overjoyed to leave and mummify ourselves in order to play Diamond Ball with the Speaker of Cytoplasm, the Suzerain of Blood.”
#
Kàyaqha pfhìkhukhu staû-yepakh xhlir Alixhlìnye’ amlenii-yejet-ing-òjhwo qhìxhlis xhroe kheîlyaim pfhu’ árnaxa-yòjhwo kìpu wthingayoi-yòlkha qerntre-yèxhyeu kei-xhli-xing.  “Plá-yèthya-xing peint!” paje-tòngta’ Alixhlìnye.

Alixhlìnye accidentally caught the baby with difficulty, because it happened to be a small creature of a strange shape, and it held outwards its tentacles spread out in all directions.  “Just like a seastar itself,” thought Alixhlìnye.
#
Eiqhor-lreqhíkhqeun xhmèfhteqhe Turkhaka-yùpwar Thèloi kus jhkhelqa-yoâqe takoseu-yòlkha’ Alixhlinye-yoâfhe.

And the Jacinth Duchess rose upwards, drawing her tentacles around Alixhlìnye.
#
Thàrlenge quja tanxho-yupwar-òntet tsothwenthe-yòntet fhórn-ùpwar kexhe-yoaka-xing Turkhàka-yant Fhyànthim khmexusya-yupwar-athnem-ìnwi quja xhyémonthis-òntet pèqyung Soîma kekexhe-xhli-xing.
On the one hand the Orange Duchess thew a skillet, some chopsticks, and a stove after her, but, on the other hand, the Duchess merely missed the elegant callinymph and her twin Sister.
#
“Pajexhàfhepel … xhàfhepel túxeng xhwaeyàmpeis fhéfhayùpwar túyaneng jhúxe?” khwòkul khyéja’ Alixhlìnye.
“You didn’t … you didn’t both say you were going to cook the baby, did you?” asked, saying Alixhlìnye.
#
Xhnípe tlharlaqamet-òlkha tsena-stém-èthya xhlir thontim-ixorng-iîlii’ ùyo tungejheqhè-yatser kei-xhrejor-ing-ojhwo Steqírenat susunetse-yojhwa-yeîlwai pein-e-xhrejor-ing fhletafhoralta-yèthya xekhya-khlaojhyantu-yinxhna-yungpu-yeîlwai kóm ker sùnkhun khyoingaotha-yexhyeu-yoâqe qir oâqe tèkhta xhroe trí fhèmpoka fheil fhyiîr pfhu kexhe-xhli-xing qoe khlàfhetu kei-xhrejor-ing kexh-ing.
The mimsy and poor little thing happened to be huff-puffing like a steam engine, when the Cælestial Princess caught it, and it kept folding itself, as one folds rice paper, and it altogether was so jostling itself again, being straight, that she was struggling for the first minute or two in order to grasp it.
#
Qhìnkhikh Peltaîrenu Turkhàka-yan Xhrùtim jhwetlhim-èxhyeu’ ikaqoima-yòlkha kexhe-yoafhe-xing kekexh-ing.  Ujaxhmi-yìnthei paje-tsìlre’ Alixhlìnye jhkhathwot-ìnwi jùtlhutlha xhroe xhnoipe tqikei-yìnwi’ khnewa pejor ejéxas kexh-ing.
The Orange Duchess set out and came to the Princess in order to wrap up tendrils around her.  Soon Alixhlìnye found, learning that she was both hugging the little one and enmeshed in her tendrils.
#
“Wthinájha tuxhwapfhìtlhetso tuxhwapfhìtlhetso teir,” paje-fhèpyuliin Turkhàka-xeng xhwàqhunoi sànto sae.  “Pereluyàsqa’ aqhus Khosyaràsqa kepu-xeng per Sùthnu Tùrkhaka.  Khmu-qhiqhíthnaing paje-tafhli-yoâkhwent pó-xhmi Toîjo-xing Sórl xhnefhoaxeî-yaxúng ei kekhrin-etyikh ól fhéfha-yàntong.  Khmixháka-yìnwi kepu-xhni-xeng xhnoipe qhimaqraqai-yìnwi kekhrat pejor aikhtèrnem aikhtèrnem khyáya tú-xhni-xing khyáxe?”
“What a lovely haired doll you dearly are,” spake both Duchesses with the same voice.  “We twain are Pereluyàsqa and Khosyaràsqa, the dual Duchesses.  Our Husband and Lord informed us, always telling us siblings that ‘twas impossible that a child of our own be born of us.  Wouldn’t you love to stay with us and be our ballerina doll forevermore?”
#
Qir xhnoâ-yajókh kú-xhrejor-eng tùwu’ qluî’ ei-xhrejor Alixhlìnye p-opaingajheqhe xhnípe-yejikh-ìngpen khlaûte xhroe pejor fharàlwana-yòntet thukhro-yòntet jhàtis khangan-èmpai.

This close to both of them, in fact, Alixhlìnye found, understanding that both of them seemed to be entirely composed of petals off of flowers and clockwork machines and the most graceful of jewels.
#
Ke se sas fhàxi lyìlai’ eûfhunt pfhu kexhe-yan-ing qoe fhìpfhu xhmena-yèjikh-ing kexh-ing-aiqhor oer-èxhyeu kúl wtsailrù-yan-ing fhóyeîya-yétyai xhwárs fhéfha-yùpwar tsena pejor xhnèwei’ uthexhlíxei xhroe kexhe-yan-ing xhnoe qìr té jhkhanunu-yétyai qhùthyim khnewa-staqha-yupwar-òntet jhojhafhayoîltis khròlqu pfho kexhe-yan-ing simfhelónge-yèxhyeu fhóyar-òlkha-xing kexhe-yan-ing ei qìr ké kus khnirlì-yan-ing Tùrkhaka Qlufhem-ùjhwa xekhyà-twuqhuim.
As soon as she discovered the proper manner of behaving as a nursemaid, and, in order to do such, she had to twist up the baby into an arabesque of vagueness, then she had to grasp, adhering tightly to its eyestalk and its rolling sphere-legs, in order to prevent the undoing thing, finally, ‘twas, that the damsel wrenched herself away from the Qlùfhem Duchesses.
#
“Tlhielkhurqtie-yènye … qhèsqa … qhesqa-yèthya-xing qir tíngapi’ ó poa,” paje-fhrìmeqhe’ Alixhlinye-yìnwi’ akhasyil-ojhwa-yeîlwai’ usti-yòtya-xing xekhya-khmofhur-oaqe-yeîlwai wthingayoi-yèkhmo Turkhakà-yejikh.  “Xhnoet … xhnoet qir pé-yáxung thìfhyeye!”

“Perhaps … perhaps I may visit socially as a guest … a guest-friend, in days to come,” chanted Alixhlìnye, continuously clutching the baby and thrusting herself away from the tendrils of the Duchesses.  “But … but not at this precise time!”
#
Taê pyèthu pú-xhrejor xá fhèrntol pú-tlhi s-opaingate khyèxhle khyèxhle xhroe!”  Qòtwi qòtwi Tùrkhaka si kexh-ing kus xhnefhíjur khyitsekhwu-yoapa-yòntett tèmal eiqhor-íkhil-ing  tsena xhrir xhwoê xekhya-fhúyetsa-yìnthei.
“Oh my braids!  Oh the ballet slippers that I wear!  How late ‘tis becoming!”  She kept stumbling away from the Duchesses, as she crashed against chrysalis cocoons and mummies, but soon she tore herself out of the hexagonal kitchen.
#
Koaqing kènxha koaqing tsotsòxhwi koaqing jhpèxema télola sweû sae kexh-ing.  Lràpa jhyanáwi-yùtya kholpufhàng-aloi xhele-khmepefhri-yàtser-ing pfhikhukhu-yòlkha qir khmaê xhìmla xhroe paje-xhyakhìkhra kexh-ing utakhi-yoâqent fharne-yùpwar xatlha-xàfhar-an.

She ran and ran and ran through the bejeweled castle.  When she, carrying the baby into the air of summer, began to reach the deck of the sky ship, she saw that several warships were headed in one direction.
#
Koaqing fhèqha jhárs fhelqa-yèmlen-ing kexhing paje-sixe-thoqelínge, “Thuselónge’ ei-xhrejor pú’ oaxhnir-ampeit-ìthni per jhkhaûtu khluròt-utakh xàqni xhroe toa khmènxhi xhroa’ ó-yant poa.
Running down the gangplank, she told herself, “I think, perhaps, I shall make a journey, departing in the opposite direction from that sort of folk,
#
Eiqhòr-lrapor xiêma tyoe pengà-yengat pú-yuqei pú-yant,” paje-pènxho’ Alixhlìnye, “tqorakh-ìthni kei-xhrejor-ing qir tyájhapi khuînt fheil wthú kú-xeng.  Tqetqètqar qlaêkh ei-xing khyáxe khlètu xhmerer-àlwos kei-xhrejor-ing ú?”
Anyway, unless I take this child away with me,” thought Alixhlìnye, “the twain will surely kill it in a day or two to come.  Wouldn’t it be murder, if one leaves and leaves it behind?”
#
Xhafhepel-uîqa xhyákh-àxhmikh ò-xhni pfhu kexhe-xing-uiqa xhiqtákem tsena xhlir jhoîxei pejor thyòqamat khakhqexhàng-ejet pé-yatser jhèlto kei-xhni-xing.  “Xhrana-xhiqtákem khnón-utya tú!” paje-tàfhli’ Alixhlìnye.  “Jeîqha xhmùqut kúl-ing keixhloas khwilifhufhu-yàqluir ó.”
After saying the last words aloud, the small thing happened to make a tick tock sound as it replied, because  it had ceased sneezing by this time.  “Do not tick tock at all!” chanted Alixhlìnye.  “Such is an improper way by which one ought to express things.”
#
Xhiqtákem-ùngpu’ utsi-yupwar-aîqhor qtaû khyi fhtelánim khnewa-qáwel-òtya-xing kexh-ing qoe fhàxi qèkhet ei-xhrejor keis keis khnàple kei-yeitlho-xing kexh-ing.  Khnen-opaingate xhyújòr-ejikh ei-xhrejor Alixhlìnye fhtìrtrekoi tniiltenthe-yòjhwo keis pfhupa-yènxhur xixhlu-yùtya fhtìrtrekoi xhókh-ètwekh Ptanùs-ejikh ker Ól tsena xhmir fhéfha.
The little one tick tocked again, and she, very anxious, gazed upon its eyestalk in order to discover, to see whatever was the problem concerning it.    Axhlìnye did not doubt that the baby had upside down celia indeed, which more resembled wheels than actual celia of a Real Person.
#
Xhnoet s-opaingana’ ál-òlkha khmúyi pfho xhmir Qlùfhimm tneûfhta qaîkhor.  Lwasq-opaingate khàqet xhroe khmàku xhroa’ Alixhlinye-yonwo-yìxhna.
Also, the cyclopean eye seemed to be small and extreme for a Qlùfhem.  Alixhlìnye, by accidently, altogether misloved the appearance of the thing.
#
“Eiqhor-jhyopi-yènye fhrís-ùpwar ei-xhli-xing,” pajè-thothoas éxho-xing kus khleûkh kekoi staqha-yòtya-xing qoe paje-tlhotlhònwa kexh-ing tapimi-yájheî-yufhang.

“But perhaps ‘twas merely drooling,” she thought, as she looked into its mouth-trunk in order to inquire as to whether there were any saliva.
#
Khnól xhmoe pròtha tsena kekoaqing stàqha.  “Tú-yalwos-ing qlókh-exhyeû-xing xekhya-xhnejheixínger-àmpeis aîlyaêrsing,” paje-jhyèlta’ Alixhlìnye xhrìsu, “sqopupu-yàmpeit khleit pejor xhyiirptu-yòntet jofhte-yòntett takhtekhtíngtèngqor pú-yan!  Qí xhiqtákem talri-yétyai!”
There was no spittle in its mouth-trunk indeed.  “If you intend to transform yourself into a pocket watch, dearheart,” chanted Alixhlìnye, being serious, “I shall avoid dear you, in terms of pendula and spindles and mainsprings!  Now tick tock far away!”
#
Pejor jaîpa tiikhiikhii-yùngpu fheil xhiqtákem-ùngpu jhoîxei ser akhtan-ing qthowo-yejèt-axúng ei jáxe janò-yejikh ó xhnoe kho qwó qlaikhtonthè-yaloi qir fhìtqi thijúxeî-yatser kú-xeng.

The unfortunate, small thing happened to giggle again with schadenfroh giggles, or tick tock again, for ‘twas impossible for one to know, and so the two of them proceeded into the forest galaxy for a time in silence.
#
Khwunaqhi-yoâqe xhnir Alixhlìnye sixè-khmenein ei-xhrejor, “Khmaô qháxhnù-yories xhyeipejos xhyeipejos pejor fhoyeqti-yèngat-ing pú-yonyii xertsilúqhì-yatser kei-xhni-xing?” ke-qoas xhiqtákem-upwar-ùngqu pejor qwùjaja kóm kei-xing qoe jhárs lyánaûmat khnewa-qáwel-òtya-xing xhlir qyéje pyàkhtanga.  Pé-yatser pfhasw-opaingate’ ei-yeitlho-xing fhoâ ú-xhni-sur pejor tsìfhli xhmoe kúl-ùlkha fheil jhyòpi xhmoe kúl-ùlkha kei-sur-ing xhnoe xhùxhni-xing khèstui xhnújasùtya xhmìnyi jòrfhe lwéfha poyim-ùtya kexhe-yufhar-ing kóm-èpyer paje-xhyuxhìnene kexh-ing jèmpikh ei’ íroa fhtáyelónge kei-xhrejor-ing kexh-ing.
Alixhlìnye was beginning to think unto herself, “Now, whatever shall I do with regards to this creature, when I return home with it?  when it began to tick ctock so staccatissimo that she gazed down upon its eyestalk in alarum.  This time one could not make a mistake about it, as it was neither less than nor greater than a gurgling gallimaury of clockwork parts, crawling and creeping upwards upon her, she felt that ‘twould be absurd for her to carry the baby further.
#
Kho’ éngi jhpèyeir amlenii-yupwar-àxhwa kexhe-yan-ing japwerthna-yeîlwai qlárs xhmàxa-xing khlerlpu-yèthya lwéfha-yoaqe-yeîlwai tlhamfhamat-oakhwe-yeîlwai xhnoike paje-tòngta kexh-ing xhnípe thatiikh-ejikh-èmpai khwóm-ing paje-twímeqhè-yatser kei-xing qiqìtqe lràpor jhaûrptuma xhekit-ùtya xhnir xhrìtsu.

So she set the small creature down, and it sprang upwards like an arachnocrab thing, as ‘twas creeping and snapping, she felt that she was very much relieved of duties, as she began to see it, gallumphing away, too quiet, among the crystal trees.
#
“Qéses-àlwos kei-xing,” exh-ing pón-aswaor pajè-fhlama, “s-opaingate pexhmeîn-ejikh jhùjhyumet peûqhathoing kae xhnoet p-opaingate khrajo-yùlkha khmaikàyiyot pfhu yenxhur paje-xhixhlelínge’ ó poa.”
“If it grew up,” she chanted to herself, “twould have become a strange child, an elegant alien, however, it seems to be a rather handsome grandfather clock, I may believe.”
#
Eiqhor-xànxhu koe Syatlhan-ojhwa-yànwa kus khón ùwasu tsapàm-afham kexhe kae xing kus fhipfhu-yeqras-ìxhna xhiqtákem-ulkha-yaôngi’ ingoireî-yan kexhe-xhnix-ing-aiqhor paje-xhutse-yàthnem pónt pae, “Xhnujáxo-yáxeus khyi khméta-yùpwar jaûlte pfhu pú-yan qoe khmòlreqhe’ ur qoe’ fhtanar-Ákhim Khwìnton tsafhra-yèxhyeu pú-yetwur,” xhnípè-yatser fhoplulù-yejikh xhlir wtsaîlru kus oirqùrser Pikhótsa Jhàsqewa xhroe kekoaqing thét khwafhye-yaîtlho-xing tsena qir khyúng keis sefhwa-qyíyaûxi’ òkhnoxu Saraxìm-ejikh.

And she set out, beginning to tally her Siblings, who were the only children that she knew, who may perform as clocks, as she was merely saying to herself, “Would that I knew the exact method in order to make my foster Brother be mutated in clockwork, when she happened to be startled, as she noticed Our Heart Raven sitting on the surface of a bough of a crystal tree which was a few cubits away from the Princess.
#
Qwèsur xhnoe’ Ureîfha fhisqà-yatser Alixhlinye-yètyikh.  P-opaingana qhakhnaîkh-ejikh pejor xaûkhni paje-qhèliya kexh-ing. Eiqhor-jhwóri-yaswaôr-ing khèngpeu khlonet-èmpai xhnoe xhthúyoi púkh tìngpis xhnoe tneûfhta khmewuîngo fhoreîka khmèngpa kóm-ùtya saxhme-yùtya qoe paje-xhwuxoînur kexh-ing xhnípe prewuwù-yejikh xhlir qèkhat eûfhun kú-xhni-xing.

The Raven but grinned, when he began to see Alixhlìnye.  He seemed to be friendly by nature, she thought.  However, the bird had very long claws, and many sharp feathers, and winedark eyen that resembled so many constellations that she thought that he should be venerated with obeissance.
#
“Aînoi-Khaûntu xaô-Tùqnu,” khyéja xhwàngpota xhweníqetlhang fhèqin xhnir fhènti-xing pejor jhong-opaingate xhneyong-ájhei’ ur qoe tiyàrt-ing pi koxh-ing.  Xhnoet qwesur-àthnem fhrau-yexhyeu-yèjhyi xhlir selupèkhatlha okháxei-yùpwar.

“Blessed and creative Lord, honored Firebird,” she began to say, being timid, as she stood and bowed formally as if visiting a shrine, since she did not know whether he would honor this title.  However, the bird only grinned a little wider, with shadows.
#
“Íreu!  Wtsó-yùnyie koxha-xhli-xing,” pajè-wthau’ Alixhlinye-yèpyer jhkhekhqa-yòjhwan ei-xhrejor kexh-ing.  “Thoqelínge-jathit qoe tlhùnwu-xing pexhe-xhmi-xing koa-yutakh-e-sas xhthenta-yàqluir xhrir poâ pú tú-yories-ing!”
“Let’s go!  He’s thus pleased,” thought Alixhlìnye, and she continued uttering, “Please honor me by telling this girl the direction unto which I ought to go from this place!”
#
“Kúl-àxhwa khmeqa-yatser-èmpai telàrqhu fharne-yùpwar koa-qoas thothàtlhamet fhìlqang tú-xhni-xing kei-xhli-xing,” xhràno khyéja’ Jhàsqewa.
“As for such, it happens to depend very much on the direction you wherein you want to arrive,” smiled, chanted Raven.
#
“Qholu-yùfhyoa kòmla’ ó-tlhi poa,” paje-tsaqnelónge’ Alixhlìnye.

“Perhaps I’m indifferent as to going somewhere,” chanted Alixhlìnye.
#
“Kho qúner ei-sur-ing xhrir khlùrot-ing koa-yaloi-sas xhàtlha texh-ing,” paje-xhùtse’ Uréfha.

“Then ‘tis irrelevant concerning the direction wherein you go, maid,” chanted Raven.
#
“Ei tlhím pae kus ethaikelínge-yàlwos pú,” paje-tsiwòniya’ Alixhlìnye jhèmena khrujáxu-yùlkha-xing.
“If ‘tis unto some place I arrive” chanted Alixhlìnye, adding an explanation.
#
“Ethaîke’ áqya’ etháxil-ìthni qlaixha texh-ing,” wthèrmet qhèlta’ ei-xhrejor Jhàsqewa, “xhwaoptu-yàlwos tsatsù-yejikh pejor tsufhi-yàsqron tú-xing.”
“Ah!  You will surely arrive and arrive and arrive,” sighed, saying the Raven, “if you merely walk enough and long.”
#
Újor paje-tsèpre’ Alixhlìnye xhnípe-yèfhto pikhlim-ùlkha tei-sur-ing kho xhmèrir kenti-yupwar-èkhwus kexhe-yan-ing.  “Qhànkhakh qìr poâ poâ syí-yaxiis- Stein-ètyikh ker Ólu?”

Alixhlìnye felt, supposing that this was not deniable, so set out and tried another question.  “What sort of Real People dwell here hereabouts?”
#
“Qir tlhunwu-yalyùr-ing pein,” jhpesyeîka jhkhèkhqa’ ei-xhrejor Jhàsqewa xhmoe kus tyesqu-yoâqe khyarseu-yòtya-xing, “khlòturn Jhpepòrnain xhnoike fharne-yaloi-yèlkhum-ing pein,” kus thiqyut-oâqe khíyiyíngtern-òtya-xing, “khùlamat Khmeníwa Jhàti xhroe.”
“In very direction,” smiled, chanted Raven, beginning to wave his right wingfin, “dwells the Imperial Mad Scientist, and in yon direction itself,” beginning to wave his left wingfin, “dwells the Tea Pirate.”
#
“Keníxhle qhíkhowe xhroe?” jàkhakhh khyéja Qhimpíya-xing.  “Pyàpyaxha qui qìr xhré Telpar-eîtlho Qoxo-yùlkha.  Tárl kú-xhrejor xhlir tárl Posqéja fhwàlwin- fhàngau thyí-yùlkha qir Khmepeng-aîlraikhh Khnìntha xhroe kú-yan uwatayénxha tnáma-yòntet kalisétsi xhmérs-utakh jhao-Wthirpalqa-yàxhmikh kú-yan.
“A tea pirate?” asked, chanted the Princess.  “I’ve heard of Candy Pirates, of course.  The Færie Noble Caste licenses them with pirate licenses to raid the sugar plantations of the Crimson Moons of Khnìntha to bring both sugar and candies to the remainder of the honored Empire.
#
“Ptaô xhnoe tei-xing paje-tsèpre pú’ usyórim-atsè-rajókh jakhna-khnál-àxhmikh.  Eiqhòr-fhwexa xhyeipejos fhongújo xhnir Qhaôm Jhati-yùlkha?”
“That’s only prudent, I suppose, as I do, in fact, like my sweets.  However, what’s a Tea Pirate supposed to do?”
#
“Septungta-yaônyas qlaêkh jhati-yùtya koxh-ing,” qlikhéyu khyéja Jhàsqewa.
“He habitually steals of tea,” yawned, chanted Raven.

No comments:

Post a Comment