Monday, November 14, 2011

Alice Chapter Six Begins

##
Qonáfhto Thé
Chapter Six
#
Pàjhe xhnoe Ptaûqti xhnoe Xhmúrl-ing Jhpaorl-axhmikh-ìxhna
Clockwork and Pepper and a Smile all of Shadows
#
Qir oâqe tèkhta xhroe xhíse pfhu fheil qir oâqe tyòjoka xhroe tlhése pfhu’ khmèlula qir khmìjaja qyí khyeunujóxai’ Alixhlinye-yìnwi koaqing thìtar tlhatlhànyi tqingqa-yùtya paikhelónge-yampeîn-afham kexhe kae xing.  Talqantànthe’ ólana ker xhnípe tanxhi-yùlkha jinga-fhaxhyas-èkhmo peuqhoing-èntir fhoreikà-yejet thyú-yojhwa-yòntet khyengo-yòntet khmàjhi xhnípe-yapònya jiqni-yùlkha jìsye pfhu’ ei-xhli-xing.
For a minute or two, Alixhlìnye looked with wonder upon the castle upon the floating paradox ship, as she stood, wondering about some of the next things she intended to do.  The cruiser, verily verily, was designed from the minds of elegant aliens, for it happened to resemble filaments, and heaps of bones, and clockwork machines, woven together.
#
Twei-yìxhna télol-ayèpyer pei-yepwo-xing qifhte-yòpwarnt fhafhemor-àxhwa lreqhomlal-ùtya khreuqa-yùtya xhrir xotriqwéri teîn-aloi qàfhwomat quja khosyárot-àxhmikh tsena-lruîxhe quja pereluim-àxhmikh.   Qtheyáwu-yùnwung kekoaqing tnèkhreqha khyetlhèfho-xing ku-tlhoas tlhàxhwint fhóta-yèkhmo-xing kekoaqing khrùkhte tsena tlhir fhèlqa kekoaqing ùtakhi khlóqexhmoa-yùtya-xing xhmir xhmèlot.
The castle was altogether of gemstones, and from it glistened twin floating streams of smoke from the painted lanthorn chimneys of the minarets, a brook of blue, and a creek of orange.    Suddenly there came, running, a housecarl wearing livery, from the forest galaxy, as it dashed upon the gangplank and began to head to the gate of the castle.
#
Pajè-jeton kú-xhrejor-ing tàfhya-xing kexh-ing jhangétsù-yejet tlhàxhwin xú-yèpakh-ing xhnoe pejor thathnìnthe xhthontern-òtya-xing pajè-jano kexh-ing jhpòrke sepáto-yèthya koaqing xhùjhwe-xing Toîfha xhnajhijhi-yàqwa’ oqexhmoa-yùtya-xing tsena xhlir utyeûkhta pisqòr-uqei.
She considered him to be an imperial retainer because he happened to wear livery, and, judging some of his face, she knew that he, beginning to knock upon the door with his left, spiny flipper,  was a blowfish, like some of the eunuch slaves in her Father’s harem.
#
Xhnípe’ ur fhó-yarùlkha qoe’ ei-xing stór-an-ing-ànwa xhaxotha-yètyikh ku-tlhoas tlhàxhwin kuqoas khnewa-tlhoxíngoî-xing khweî ku-qoas tneûfhta khyoê tsena-khálwa xhnoike’ oirqùrser tàfhya-xeng ku-tlhoas pìngqaqa pyéyeu xhaorxhama-yuqei-yìxhna’ opern-òtya-xeng Alixhlinyè-yepakh.
‘Twas opened by another housecarl, who wore livery and who had a round face, and who had large eyen of a penguin, and Alixhlìnye chanced to notice that both housecarls wore a quetzal feathercrest headdress that curled altogether o'er their heads or faces.
#
Ujáqei-yatser-ònwoi’ axhrojuxújo-yùtya jùno tínu-xùxhwi xhlir khmàlteqhe kexhe-xhni-xing koaqing khmemet-èjhyi pejor xhrèxhmao tsotsòlqa si’ iexas-ùjhar-ing ojówixeqhóse se xing khwóm-an-ing khlielu-yèxhyeu.

Accidentally feeling some itchiness from curiosity, she happened to want to know all the situation, as she crept a little a distance from the forest galaxy upon the gangplank of the billow stead ship in order to listen.
#
Jáxe’ íngoîr-ejikh Jhporkè-yan-ing Xhàxotha kus jhpelkhoim-òkhno-xing wtsiê khonápyu xàtra xemárar-ùtya’ urai-yethya-yànyung koxha-xhni-xing pón epyer ei kúl-ùpwar kus khlofhèqhiwu jhepa-yaswaôr-ing xhola-paje-khmútà-yan-ing tónga xhìsququ sae, “Xau xhmir Pèqyu Tùrkhaka qujórei jai-Fhwaja-yùjhwa-xing Jhujhútha xhroe pei-xing plét-èxhyeu xhwongeîthe’ teqha-yan.”
The Blowfish Housecarl began, in general, as he began to produce, from his right flipper, a scroll, a great epistle, nearly as large as he himself, and ‘twas such things he handed o'er to the other, saying in a solemn tone, “This is a writ of invitation for the beloved Twin Duchesses from the honored Suzerain Speaker of Blood in order that they dearly play diamond ball.”
#
Khyópuxot xhùtse’ ei-xhrejor qrèxi’ eiyíngu xhìsququ ser Khálwà-yan-ing Tàfhya pejor xhnejheixínger thi xhnoe fhityu-yutya-yòntet kèkhqir kenétsu-yùtya, “Kainor tsena xhrir Fhwàja xhemaungtu-yòlkha qujórei tqàr-Xór Turkhaka-yàswaor pei-xing qoe qèlkhi xhwongeîthe kó-yan.”
The Penguin Housecarl repeated, saying in the same solemn tone, only changing a little some of the vocabulary and the sequence of spoken words, “This is a writ of invitation from blessed Suzerain of Blood for the loved Twin Duchesses in order that they dearly play diamond ball.”
#
Qìr té jùjus wthùpta kú-xeng-epyer s-opaingajheqhe tlhilkhen-ùlkha keqèrthii pfhu tlhusòxhre-xeng kú-tlhi-xeng.
Then they both bowed low, and the two headdresses, that they both wore, both became embrangled together.
#
Kòtem kòtem khmèqa kóm-atser pei-yatlhui-xing Alixhlìnye ser qoe khmofhuqor-exhyeu-yòntet sixe-jùpyiyi khmayat-oâka-xing xhekhwi-yùtya lyòto exhe-xhni-xing soe fhii-xhmiêswo kexhe-xhrejor kú-xhli’ aqhus pejor qùmpa tìrpwi’ úta khùlqu khmixhíya Jhpòrke-xing Khyetlhefho-yèpyer kekoaqing xhwìxheqhe qaqakhyè-yaloi forme-yàntar-ing stór tlhér twìtwikhe fhalinu-yùtya qwitlhìm-atser.

Alixhlìnye kept laughing so much at this, in this appropriate moment, that she needed both to escape and hide for her own benefit behind the mast lest they humbly hear her, and, when she next peeped out, the Blowfish Thrall was gone, and the other was sitting upon the hexagonal mat near the door, as he stared upwards at the solar sails in a lackadasical way.
#
Fhoráwetha fhràxei qus xhyokokò-yutakh xhnàjhijhi’ Alixhlìnye-yan.

After going, timid, towards the triangular and circular door, Alixhlìnye knocked.
#
“Tokhukhtim-ùkhtokh ei xhnàjhijhi’ ú,” khyéja Khálwa-xing Túrnant, “fhuxhula-yùlya fhyiîr-ejen.  Thaû-xing sir xhá-yatser tènepai fhlán santò-yaloi khyánu-yùtya-xing pú-xing texhe-yethya-xing xhnoike tsena pejor khràxhnu sir wthú tlhuxusu-yoâqen khmút kúl pfhu pejor èxhixe kú-xhli qoe qthowò-yaxúng ei soi-qhàtuqhi tú-xhrejor-ing ú.”

“’Tis useless ands silly for one to knock,” chanted the Penguin Housecarl, “because of two reasons.  In terms of the first reason, I, for one, am on the same side of the door as you are, maiden, and, in terms of the second reason, they chance to be making such noises inside that ‘tis impossible for one humbly to hear you.”
#
Xhnoet tsena-khmútlha-yufhang-ithni-yàxhwa ker wtharnwa-yèmpai keis ól pejor thóxha fhteîrkh quja stòti fhwuyo-yaôngi quja tlhatqi-yaôngi quja xhiqtákem-aôngi quja sefhíju-yusqrun-atlhies-exhnan-aôngi quja khwàli xhairokha-yèthya fheil kètlha-xing xhnípe pisqu-yùlkha qir túm.

And there was altogether a very egregious noise that was happening within, to wit, a constant war cry, and ululation, and sternutation, and tick tocking, and a sometimes and now and then a great cry, as if a dish or a tea kettle were smashed into pieces.
#
“Kho xhyeixhmoas xhyeixhmoas xhloênt,” paje-fhaplìnamat Alixhlìnye, “qyèxatt tárl ó-xhni poa?”

“So however,” chanted Alixhlìnye, “may I enter, perhaps?”
##

No comments:

Post a Comment