Monday, November 21, 2011

Alice Chapter Six Concluded

                Hurray!  Chapter Six is done!  Halfway through Alice in Wonderland!
#
“Xhyu-xhroas?  Xhyeis tei-yatser-ing xhmùtso?  Paje-tamelónge pú-sur taxa-yoâqen qhíkhowe pú-xhrejor qlús-an!”
“From whom?  What’s the common sense of that?  I don’t want anyone to be taking my tea!”
#
Qakhéxher Jhàsqewa paje-fhaplìnamat, “Ás jakhyin-ìnwi paje-Jhepòrnaint Fhatlhèrja-xing teir jakhyin-ìnwi jàkhyin kae yinwi Xarsor-ùpwar Jhati-yùlkha xhakhmimat-àlwos kúl-ùlkha tú-xing.  Xhyàlatse kú-xeng.”
Raven giggled and chanted, “Be it that you dearly visit your Father’s Imperial Mad Scientist or the Tea Pirate or possibly both, if you desire such.  They’re both mad.”
#
“Xhnoet lwasq-opaingakh xhmuju’ ei-xhrejor uqeixi-yàlwos esqulta-yuqeî-yaxorn ó poa,” khyéja’ Alixhlìnye tsena xhlir khmàrniyo.
“However, I would dislike it if, perhaps, I go among mad folk,” chanted Alixhlìnye with a remark.
#
“Xhnípe-yùkhwu tsiprunthe-yèjikh qir Xhreîqyo kexhumà-yepakh,” paje-tsiwòniya’ Uréfha.  “Khmi-jukakhta-yoîpil tepu-xuxhwi.  Ptí qiqhalonèsi.  Xeîxha xhlàjhanga.  Fhrèlo khmexhnujóxo.  Eiqhor-swakaîxhrini’ ólu ker khlíse.  Jukàkhta jin.  Jukàkhta teir.”

“Alas, you, as you go along, are accidentally trapped in the Otherworld,” chanted Raven.  “We’re all humbly insane here.  Artists are foolish.  Sorcerers are holy-mad.  Those who are in love are lunatics.  And little Princesses are silly.  I’m dearly mad.  You’re dearly mad.”
#
“Paje-yaqwanità-yikiis tú-xing xhyàlatsei tú-xhli-xing?” éjar ei-xhrejor Alixhlìnye.

“How do you know that I chance to be insane?” chanted Alixhlìnye.
#
“Esqùltimm tyoe tú-xing,” paje-tàfhli Jhàsqewa, “ojuxújar emleni-yoâqes poâ tú-xhli-xing-e-sur.”
“Unless you were mad,” chanted Raven, “you would not wander, going down here by chance.”
#
Alixhlinye-yàxhwa khnen-opaingate’ ujáxò-yejikh ei-xhrejor kú jáxe xhmoe teiqha-xhwuxoir-ùlkha tei-xing.  Eiqhor-xhlípe kexh-ing kus paje-xhlothelónge, “Xhnoet xhyeixhmoas xhyeixhmoas xhloênt pàje-kii tú-xing jukàkhta jin?”
As for Alixhlìnye, she did not think that proved it in general, indeed.  However, she continued, saying, “And however do you know that I am dearly mad?”
#
“Jhpasu-yáxeus khyi jhpèporu tepu-yan-eng!” paje-jhkhèkhqa’ Uréfha.  “Khnen-opaingateqha xeixha-yòlkha Xhthaûntet.  Pàje-xoar tú-xing khyáxe?”
“Would that we engage in some mad linguistics, you and I!” chanted Raven.  “Brontosaurs are not holy-mad.  Don’t you believe that?”
#
“Kúl-ènye tei-xing,” paje-tiênamat Alixhlìnye.
“Perhaps that is such,” chanted Alixhlìnye.
#
“Kho qhar,” fhapinamat-òjhwan ei-xhrejor Jhàsqewa, “fhirem-aônyas tlhotlho Xhthaûntet ser ing pejor khùkhuim kei-xhmi-xing-aiqhor khlemufha-yaônyas koe qhanínìtatu kei-xing twaô-yatser.  Eiqhor-tlharlàqamet khloâru xhnir wtsó-yejait-èpyer pùnwewe khwingta-yòlkha poaqing prilyàlor-ing khloâru pú-xhni khlitseî-yatser pú-xhmi.  Kho ptí-yùnyie pú-sa.”
“Therefore, so,” Raven continued to say, “it seems that a Brontosaur habitually growls when ‘tis angry, and it habitually wags its tail when ‘tis insouciant.  However, I usually snort when I’m goshbustified, and I usually shake the feathers on my tail, when I’m angry.  So, therefore, I’m daffish, in fact.”
#
“Kikhes-eîlwai qte’ euxujòxhra’ uqte tlhir kúl pú kikhes-eîlwai’ ejaqe pfhiikatálapu’ ejaqe pú-sur pajè-wthór pú-sa,” paje-fhèpyuliin Alixhlìnye.

“I call such ‘smiles,’ and I don’t call them ‘growls,’ I believe, in fact,” chanted Alixhlìnye.
#
“Jhàlyo kei-xing-axhwa keis keis jitsà-yafhamm texhe kae xing.  Khnólakh per Stélaring kus khmiekhelónge Khlijha-yùtya,” paje-qhàtiya’ Uréfha.  “Thunkhùnthe khréxhye Xhwongeîthe qìr xhmé xhnir Xhmaungèfhwaja tlhín-aloi tú-yan?”
“’Tis called whatever ‘tis that you desire.  Verily verily I am not the Princess who created the Language of the Heart,” chanted Raven.  “Do you intend to play Diamond Ball with the Suzerain Speaker of Blood today?”
#
“Qelkhi-yìnwi tantha-yalwos-eîlwai pú-xhni-sa,” paje-fhrìmeqhe’ Alixhlìnye, “khwejha-yeîlwai xhnípe qthayiyi-yèjikh pú.  Eiqhor-pajè-wthau pú plét-aônyas Xhwongeîthe púl-an ùwasu qir tnònga Khnàfha xhroe yènwe khwòqho Kàrijoi xhnoe Khwìnton xhnoe Khwòjhye kae kus paje-khnèwilu qènkha pú-xhrejor kú-xang lreîs pú.  Xhnoet jáxe khmanumàt-ejikhh khmàlteqhe pú-xhni.”
“In fact, I desire to play indeed,” chanted Alixhlìnye, “but I have not yet been invited.  However, I thought that only boys habitually set out to play Diamond Ball, such as my mooncalf Brothers Kàrijoi and Khwìnton and Khwòjhye, who refuse, the three of them, to permit me to play.  Yet, I want, in general, to try.”
#
“Ekor-aîpois pú-yetyikh qìr koâ,” paje-yelèfheqhe Jhàsqewa kus jhpèkher.
“You are fated to see of me yonder,” chanted Raven, as he vanished.
#
Lyóngtim-ìnwi pei-yeitlho-xing Alixhlìnye xeûkh-ejet qlafhà-yixorng keis ólaja kexhe-xhli-xing.  Pejor fhérm sitya-yùpwar koa-qoas stereîjo qìr xhré xhré tsiseqwa-yùpwar kexhe-xhli-xing tsiswin-unwung-ùngpu koxh-ing.
Alixhlìnye was unsurprised, indeed, because of this, because she was becoming accustomed to strange things that were happening.  As she looked with wonder upon the place where the bird had loomed, he suddenly appeared again.
#
“Aî-xhmunífhero khyokho’ ointi-yèlwil pejor fhéfha-xing ól xhyeis xhyeis?” fhèpyuliin ei-xhrejor Uréfha.  “Fhalpa-yèmfher fhefhejelqà-yejikh porqet-anyùng-ejait.”
“Ciao, nameless maiden!  With regards to the baby, whatever happened?” chanted Raven.  “I, nearly forgetting, almost failed to ask.”
#
“Ei khajo-yàtser-ing kus kei-xing xekhya-tlhiswònthe,” khyéja Alixhlìnye tsìkhlit ólana pfhe jeîqha pfhiijhìm-epakh kúl.
“’Twas into a grandfather clock that it trasmogrified itself,” Alixhlìnye chanted, decrescendo, as if such had come to pass in an organic way.
#
“Paje-pènxhi pú kei-xing xhnejheixínger-aîpoint pein-e-xhrejor,” paje-yeiléja Jhàsqewa kus tyonana-yùngpu.

“I thought that ‘twas fated to transform itself,” chanted Raven, vanishing again.
#
Thwiqhíkhtum thi’ Alixhlìnye jhkhirqrelónge-yèjhyi paje-jàlrumat ser jae-yùngpu’ okhexhnáxei-yòtya kexh-ing-epyer qhoikhnùntu koxha-sur-ing-aiqhor tyojoka-yoâka ker xhá fheil ker fhát koaqing fhielínge fhielínge khluròt-utakh koa-yaloi-sas khmixháka Khmeilaràfhama Jhati-yùlkha xhnípe pfhe khmúta-yùlkha’ íkhil-ing.

Alixhlìnye happened to wait a little, expecting a little, believing that she would see of the bird again, but he did not appear, and, after a minute or two, she kept walking in the direction, wherein place the Tea Pirate dwelt, as ‘twas chanted.
#
“Khlún se xhmiêswo paje-jhpepornan-eîtlho’ jai-yAîta,” kexh-ing paje-sixe-jhkhèkhqa, “Qhaom-ètwekh-ing Qhíkhowe xhroe khnitet-èmpai koxh-ing-epyer elwilu-yejet-enye-yìnwi jhàti pú-xhni xhnoipe’ elwilu-yìnwi’ uqhanàsti xhmir jhàti’ ó-xhli poa khnen-opaingate paje-wtheî-yejikh Keníxhle Qhíkhowe-yùlkha jhpèka jháti pú-xhrejor koxha-yan-ing.”
“I’ve heard of mine honored Father’s imperial mad scientists,” she chanted to herself, “At least the Tea Pirate will be very interesting, and, since, perhaps, I have no tea with me, nor any cookies for tea, the Tea Pirate won’t try to set out to take my tea.”
#
Ei pfhu qhatiyà-yatser qlárs qroîkaka kexh-ing-epyer ólana Jhàsqewa ker plejerng-ùngpu kekoaqing syét tsena-stopa-yaîtlho khunwo-tòlkha.

Saying this, she glanced upwards, and there was Raven, existing there, sitting on top of a branch of a crystal tree.
#
“Khwilifhufhu-yájhei-yùpwars kúl túyan aqhus ejaqe khràjo ejaqe fheil qte qlókh uqte kóm? Pajè-xhutse’ Uréfha.

“Did you say ‘grandfather clocks’ or ‘pocket watches?’ chanted Raven.
#
“Xhmiiyeqhe-yùpwart púr-ùpwar qte khràjo’ uqte pú-yant,” pajè-qhepurkh Alixhlìnye’, “eiqhor-paje-fhórèsya pexh-ing-e-sa lwauyaotha-yoaqes-òntet jhpekher-oâqes unwung-apwa kómm tú-sur-ing.  Khnìngapa’ ur qoe’ ú khmiejhijhi-yèthya tú-xing.”
“I chanted ‘grandfather clocks’ on purpose,” replied Alixhlìnye, “And I wish, in fact, that you would not keep appearing and keep vanishing so suddenly.  You ensure that one is hyper, as if spinning around for fun to become dizzy.”
#
“Ás pyárs texh-ing aî-Swakaîxhrini qùlimm!” tiikhiîkhii paje-jhtèlta Pikhótsa Jhàsqewa xhmoe xhnoike pé-yatser tyònana fhufhorkhpoma-yèmpai xhlir tìngping qróma-yòlkha kekoaqing prilyalrèrn-ing tangpàng-epakhh khengpeu-yòlkha tùngpung ser tsenà-xhmúrl xhroe tòxun xhroa yixhna keis jiînxhemet euxujòxhra qir jhuthakinánthe khmixhíya kejoqe paje-sùkhpi kejoqe koxhing.

“Be it that you are saluted, oh little lost Princess!” giggled, chanted Our Heart Raven, and this time he vanished very slowly, with the beginning of the blossoms of his tail, and with the middle of his talons, and with the ending of his smile all of shadows, which was a remaining smile, for some time, after the rest of him was gone.
#
“Lwa!  Oyameqhe-yòxhning ureifha-yòtya xhmurl-èlwil-ing pú-yeilwai,” paje-yujáxo’ Alixhlìnye’, “euxujòxhra xhlíkha’ ureifha-yèlwil tei-xing-eilwai!  Swaem-ixorng-èmpai lweu-yingpeningpèn-afham poaqing áxe pú kae khyeunujóxai pexh-ing-inwi!”

“Lwa!  I have often seen a raven without a smile,” thought Alixhlìnye, “but that’s a smile without a raven!  I gaze in wonder upon the most fanciful thing that I’ve e'er beheld with wonder in my lifetime!”
#
Pfhonetsejhàpamet íroa thi kexhe-sur-ing jaê jis uxhriett tóm xhroe xing Jhenínófho xhroa Jhàti xhroa kexhe-xhli-xing.  Paje-jhùmpi’ éxho-xing párna-yìthni-xing tàwana kei-xing ke-yatser-sas fhókh-aswaor-ing-ùjhwu qhìxhlis trienoipu-yùlkha xhnoe khùkhyo pormà-yuqei khayat-àxhmikh xhnoe tlhóqoâs-ing qhaxhrì-yafham fhàlinu pfhu.

She had not gone a little further, before she happened to come closer to the sight of the house of the Tea Pirate.  She thought that ‘twas surely the correct house, when the house had the shape of a sky ship, and chimneys with the shape of masts, and a roof covered in solar sails.
#
Thithìsqa lrakuxeqhósi khyèloas kómm tei-xing xepfhi-yèxhyeu tei-xhrejor-ing lreîxha kexhe-xhni-xing xhnoe qìr xhré xhré jhejhèxhlun axhles-ùtya teiqha-khletsu-yèpwo tlheûkhti-xing kexh-ing xhnoe kexh-ing xekhyà-qthei xhnoe thyiêsoa tiîrkhqi tòlwe pfhu kexh-ing.

‘Twas such an extremely large sea-stead house that she disliked going near it until she had nibbled of the morsel from the mushroom’s lefthand side, until she raised herself up, until she was four half hands in height.
#

Ei qìr té kus koaqing xhwárs tsòru kei-yutakh-ing pyàkhtanga kus fhraxei-yènxhur kus paje-sixe-fhrìmeqhe’, “Ólu xhyeis jhentà-yengem pejor tnèmema fhèngqi khruîntat xhmefhuja-yàlwos xhnir Khmeníwa Jhati-yàxhmikh?  Eula-yèmfher xhwé’ ó-xhni poa qoe qtiê Jhpepòrnaint pú-yan!”
‘Twas then that she walked up towards it, being rather timid and saying unto herself, “What things shall happen if the Tea Pirate wants to take me on a demented, crazy adventure?  Perhaps I almost wish to go and set out to visit the Imperial Mad Scientist!”
##

No comments:

Post a Comment