Monday, November 7, 2011

More of Alice Chapter Four

                Okay, this makes use of two puns that aren’t quite in the source text.  One is a word meaning both “to shout out” and “to set fire to.”  Also we have “flutter wings/fins” and “to hasten.”
#
Xhwó-yèltal xhnir púr qte,” Koa-yàxhrit Úfhi!  Koa-yòxhrie’ Úfhi!  Koa-yìxhrit Úfhi’!” uqte khnewa-xamlim-oîtal paje-yéjar ptét-uqei Soníxáxa “Fhanort-étyai koxha-xhrejor-ing taê thúra-xing khairaîri xhroe!” fhaen-ùjhwu sir fhèmpoka fhwonxhunthe-yàfham kexhe kae xing-epyer qìr té´ól sút-èpyer qìr ké’ ólana khmefhekhápel-èkhwus qíperakh khàmli paje-fhlama-yòlkha,
The first utterance that she heard was a general chorus, with the words, “Úfhi goes down there!  Úfhi goes there!  Úfhi goes up there!” and then, along with the Jackalope’s voice, saying, flapping its wingfins, “Catch him, you, nigh the hedgerow!” and next there was silence, and finally there was another confusion, a gibberish of voices, saying,
#
“Xhwárs khyàsekhh khrúju pfhofhaxhaxhayòlkha-xing.”
“Hold up his head.”
#
“Ásijheqha’ úwinum-òntet xhamàrfhin qìr pé.”

“Be there both drops of sugar water and pink lemonade nowabouts.”
#
“Khwanà-payan koxha-xhrejor-ing khnón-utya.”
“Don’t smother him at all.”
#
“Xhyei-xhmoas xhloên p-opaingate xá’ ufhatlhu-yampel-àfhtong?  Ólaja tú-xhmi-xing xhyeis?  Khmuyelefheqhe-yompan-étyai kei-yeitlho-xing tepu-xhmi!”
“How did it seem to be, loyal and good servant?  What other things happened to you?  Completely tell us about it!”
#
Òxhni’ í xhwaqhunoi-yùpwar ùsti thòxhnint fhwini-yaôngi.  “Úfhi tei-xing,” pajet-huselónge’ Alixhlìnye.
Last came a small, feeble, squealing voice.  “That’s Úfhi,” thought Alixhlìnye.
#
“Pajè-sewu x x x thi pú.”
“Click!  Click!  Click!  I know a little.”
#
“Khnenà-tlhekhar tsau tyáno-yutya-yòntet xhamàrnafhin xhyoku-yèxhyeu khnón.  Jhpéyemfhoi-yànwa xhwuixhrama-yaswaor-ejait-oîpil qoe jhù-fhwae tú so pú.  Pejor khórt aqwanità-yafham pú kae paje-xhnujáxo pú-yaxhwa khneû-qhotsi kulyoqthoa-yèthya-xing pú-yaswaor qlús-ùpwar xhnoike jaêrs xhmèfhteqhe khretyainin-èthya fheil tsena-khmàpfhama pú-xhli!”
“I shall have no more sugar water and pink lemonade to drink at all, thanks.  I, recovering now, am too confused indeed humbly to explain to you.  In terms of all things that I know, I know that something approached me like a clockwork toy train, and I happened to go up and forwards like a khrètyainin rocket fern or a firework!”
#
“Kho xhwárs xá qleqlérjan teir,” paje-fhàplin jhèpa.
“So you went up, dear and elegant varlet,” chanted the others.
#
“Lràkhna lrakhna-yaîpoit khwietha-yùpwar tepu-yan!” khyéja kekoi’ oxíju’ Soníxáxa-yèpyer tlhèqha paje-tsaqnelónge pfhui-yèthya xhnir fhoâ tlhòstu xhlulungpo-yèthya’ Alixhlìnye’, “Aor-àlwos párna-yùpwar tú-yan tàlqi’ ur tú-xhrejor qoe Twàtsa pú-yan!”
“We are fated to burn the triangular and circular house down!” chanted the Jackalope’s voice, and Alixhlìnye cried out, saying, as loud voiced as possible, like an envoy shouting or setting fire to something, “If you set out to kindle the house, I shall cause Struggles to attack you!”
#
Jhún-ufhang-ùnwung ker xhengójhin-aîqhor paje-sixe-khmefhèxhna’ Alixhlìnye, “Tlhatlhànyi kakhefhóyeir paekh-ampeîn-afham qùmpa kú kae pú-xhli-yaxhwa!  Xhmutso-yàlwos kú-qi’ oâtyexi fhìmetsu xeîmo kú-yan.”  Tyojoka-yoâka-xing fheil thyìfhina wthú’ íri’ íri-yùngpu’ íngoir kú-xhni-yepyer khìrti Soníxáxa paje-xhmiiyeqhe-yètyikh Alixhlìnye’, “Xhnonárifhu-yáxeus thyilà-yatser prèxhixe!”
Suddenly there was the stunning sound of silence, and Alixhlìnye thought to herself, “I happen to wonder about the things they shall do next!”  If they had any common sense, they would remove the roof off.”  After a minute or two, they began moving and moving again, and Alixhlìnye heard the Jackalope beginningto say, “Let the beginning be a barrel in terms of quantity!”
#
“Xhnonárifhu xhyei-pejos ei?” paje-yáraqelínge’ Alixhlìnye.  “Sùna’ ei-xhrejor pú tùpwa-xing syaqta-yùtya ke-ixing.”
“A barrel of what?” thought Alixhlìnye.  “I hope ‘tis a sugar hogshead of sugar.”
#
Eiqhòr-pwixu jhuthakinánthe xhroe thìmlulu pfhu xhmir joîqha’ íkhil teyáku qakhóxhar-aôngi qíxeî-yejet qir xaônta khyisyàrxhnoma khlutais-exhyeû-xing qthìwo ser ing pyatha-yùtya xhnoe khàtqo kexhe-xhrejor-ing koaqing opèrn-ing qlúss sae kú-yetyikh.
But she lacked a long time for wonder, because a shower of pebbles came, rumbling, going in, at the next moment, in the window, and some of them happened to batter her in her face or head.
#
“Xhw-opaingakh fhejh-ìyejikh pei-yulkha-xing” paje-sixe-fhèpyuliint pyàkhtanga kus xhlulùngpo xiefhta-yepakh-aôngi, “Pyosyáfhot ei paje-fhipwu-yùngpu tú!”  Asakhtelónge khmatlhuin-upwar-èkhwus xhlir kúl.
“I truly will stop this,” she chanted to herself, as she shouted or set fire to something with a continous loud noise.  “’Tis forbidden for you to try it again!”  Such produced another awkward silence.
#
Oirqùrser truînu paje-fhójhamat Alixhlìnye qaqhèsyo pejor uimfhikhnìmli’ àmi koaqe kèfhwe tsena-fhòrti se xekhya-xhnejheixínger-ùxhwi xhnoike thàpoma xlhir tsòsyiin koaqing khísqèqra kexh-ing.

Alixhlìnye noticed, blinking in surprise, understanding that the pebbles were transforming themselves into small chocolate muffins ly upon the floor, and she was inspired with a good-idea-at-the-time in her mind.
#
“Khyáyimat-àlwos khuin-ùtya’ uixieqleu-yutyà-yengut pexh-ing” paje-yúri’ exh-ing, “Jáxe qhafhli-yulkha-yìthni pejor tnuî-xing pú-xhrejor kei-xhli-xing-aiqhor qthowo-yejèt-axúng kei-xing khyèpetil pú-xhrejor khmeqà-yatser kei khnikasoso-yaîpoint pú-xhrejor kei paje-tsèpre pú-sa.”
“If I eat of one of these muffins,” she thought, “It surely will accidentally change my size in general, and, because ‘tis impossible for it to enlarge me muchly, it is fated to shrink me, I suppose in fact.”
#
Kho xefhéxho xhá’ uixieqleu-yùtya kexhe-yan-ing-epyer xhnípe’ inwamìl-ejikh tsìlre’ ei-xhrejor khyongoxhrixéxhe-xing khnikasoso-yepleis-èngpor kexh-ing.  Ke se sas khyaîtot khmùmayar kexh-ing epakhi-yèxhyeu’ óqoa-yùpwar kexhe-yan-ing jhpexema-yùpwarn tóm-èpwo-xing khroníka-yant fhàseqhe khmenamortor-òtya khyi jhajáxa-yotya-yòntet peîmpa pfhitru-yapònya qóyi.
So she swallowed one of the muffins, and the princess was delighted, learning that she began shrinking immediately.  As soon as she was small enough to go through the door, she ran away from the house, finding very much a multitude of small plantimals and birdlings, who seemed to be pasing the time out of doors.
#
Àqlasa steung-ùpwar pierpas-àxhmikh xhlir xheptarn-akhtan-ing-ènwe khreû lrékhafham tlhér kawóni pfho yiilii xeng qweqweka-yaôngi keis qleyor-òjhwa koxha-xhrejor-ing qlús-epakh qhúqhu khmo xing.  Ptét khlùmpa’ Alixhlinye-yàswaor kú-yan-uxhwi tsena qir syàrmla jhyoê-yatser kexh-ing-epyer khyèfhi khyèfhi xhnuxhrintu-yèthya xhnir fhoâ kexh-ing-epyer paje-xutamat-ìnthei khwùlqu sèfhakh qhiqhì-yaloi qir ajaxeixíjo-xing xhmeî kexh-ing.
The poor, small arsinotherium was in the middle of the heart of the situation, though he did not mean to be, and he was held up by two quacking ducklings which were feeding him of something from the flagon.  They all flapped their wingfins, scuttling to Alixhlìnye, the moment when she appeared, but she was running, pressing as hard as possible, but she soon learned that she was safe in the thick undergrowth and in the dense forest galaxy.
#
“Pejor íngei sir fhèmpoka fhwexayétyaî-yafham pú kae,” paje-sixe-fhrìmeqhe’ Alixhlìnye thìngpot tsena-yaitakoîpa se’, “áfhyi-yathwar-ùngpur jhùkhnu khmenoît-atser pú-yaxhwa-yaiqhor pejor xhá sir éngei wthentelónge-yàthwar xhloen-ùpwar pú-xhmi qir qau-yèkhwas tùxhwawa pú-yan.  Khmetitor-ìnwi’ ei-xhrejor pú xhyoâtim xhemet-àlyur.”
“In terms of the first thing I must do,” chanted Alixhlìnye to herself, meandering into the thicket, “I must grow again to my correct size, and, in terms of the second thing, I must find the way into yon lovely garden.  Indeed, I think that plan is best.”
#
Ìjufhi xuxuxhne-yàxhwa khyètlhefhu fhósi pfhu kei-xhli-xing jheqhina-yeîlwai qharqnuma-yeîlwai sapla-yeîlwai.  Xhnoet ól khwàsema’ ùwasu tlheirkhamàt-ejet penkhònte qlùtim pfhu yempai kexhe-yepakh-ing qoe jhyéyamat kúl kexhe-yan-ing-epyer peqhaulamat-atser-òjhwan ker tyeûqneqa xhnir stáma khlárt-ùpwar xhyí xhyí-yètwur ker xhlèpreim ker xhlèsujo wtheupta-yoâlha-xing tnekheîyor jaêrs qhefhiróro xemárar kexhe-tlhi-xing.
It sounded like an excellent, doubtless plan, being a woven fabric, being small and fine, being without parts.  However there was only one difficulty, because she lacked a small idea in order to do such, and, while she kept peering, being anxious, among the crystal trees, many small, sharp giggles above her head caused her to hasten greatly to look upwards.

No comments:

Post a Comment